FAQ - Často kladené otázky


Pýtajte sa a my Vám odpovieme. Túto sekciu pravidelne aktualizujeme o nové odpovede na Vaše otázky. 

V prípade, že sa vám stránka kreditného systému SLK nezobrazuje, nie je problém na našej strane - ide buď o problém na strane web servera špecifické nastavenia) alebo na strane klienta (bezpečnostné opatrenia v sieťach nemocníc, nesprávne prehliadače, najmä Explorer verzia 6...). Skúste sa do kreditného systému prihlásiť z iného počítača (doma a pod.), alebo použite iný internetový prehliadač (Explorer 8, Google Chrome, Mozilla Firefox...)

Ďakujeme za pochopenie. 


ODPOVEDE NA OTÁZKY LEKÁROV

Mám problém s prihlásením do elektronického kreditného systému. Čo mám robiť? 
Je potrebné si skontrolovať, či sa prihlasujete na správnej stránke: https://ks.lekom.sk/index.php?r=user/login v časti Zóna pre lekárov.  
Prihlasovacie meno: použite svoje krstné meno a registračné číslo (napr. martin56789)
Heslo: použite svoje registračné číslo/ID v SLK (napr. 56789)

Aj napriek tomu, že sa prihlasujem správne, nedarí sa mi prihlásiť. Kam sa mám obrátiť? 
V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením prosím kontaktujte Odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK na e-mailovej adrese vzdelavanie@lekom.sk,

+421 2 4911 4311, +421 911 204 486. 

Som povinný sústavne sa vzdelávať?
Áno, každý lekár (zamestnanec aj súkromný lekár) je povinný sústavne sa vzdelávať v zmysle § 42 Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch v znení neskorších predpisov. Povinnosť sústavne sa vzdelávať má aj lekár, ktorý je zaradený v predatestačnej príprave. 

Koľko kreditov musím získať?

Počas 5-ročného cyklu je lekár povinný získať minimálne 250 kreditov. 100 kreditov získava lekár za prax a samostatné štúdium, 150 kreditov predstavuje merateľná časť, ktorú lekár môže získať za

 • dlhodobé štúdium (špecializačné štúdium, certifikačné štúdium a dištančné vzdelávanie)
 • pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite, AD testy
 • vyplnené kreditové testy na vzdelávacom portáli SLK i-med.sk 
 • aktívnu účasť - prednáška, poster - autor, prvý a druhý spoluautor
 • odborné publikácie.

 

Dokedy musím vyplniť elektronický formulár v kreditnom systéme a odoslať ho na kontrolu?
Lekár je povinný preukázať komore plnenie podmienok CME do dvoch mesiacov od dátumu vzniku tejto povinnosti. To znamená, že ak Vám vznikne povinnosť predložiť CME napr. 31.12.2017, máte čas na vyplnenie online formulára a odoslanie na kontrolu do 28.2.2018.

Svojho času sme obdržali karty CME s tým, že už nebudeme konečne dostávať to množstvo potvrdení, ale kredity sa zapíšu do systému automaticky. Prečo musíme teraz mnohé aktivity zapisovať do systému ručne? Nie je to prehnaná byrokratizácia?
Kartu CME zaviedla SLK v snahe maximálne zjednodušiť registráciu a zapisovanie kreditov, ako aj ich spočítavanie. Problém je však v tom, že do systému sa elektronicky zapisovali iba kredity za aktivity, ktoré odsúhlasila a kreditovala SLK. Organizátori vzdelávacích aktivít, ktorí kreditovali svoje aktivity prostredníctvom SACCME aj po roku 2011 vydávali papierové potvrdenia o účasti zo vzdelávacích aktivít a tieto si lekár musí teraz vpísať do elektronickej evidencie manuálne.

Od r. 2016 je Kalendár vzdelávacích podujatí spoločný pre SLK aj SLS a kredity zo vzdelávacích podujatí v ňom zverejených sa načítavajú lekárom do kreditného systému automaticky. 

Doplnil som si kredity sám a v mojom profile v kreditnom systéme sa stále zobrazujú v stave "čakajúce". Čo to znamená? 
Záznamy o vzdelávacích podujatiach sa zobrazujú v stave "čakajúce" až do momentu, kým ich neschváli kontrolór príslušnej RLK. Potom sa ich stav zmení na "schválené/zamietnuté".

Odoslal som v elektronickom systéme online formulár, ale chcem ešte doplniť nejaké vzdelávacie aktivity. Tlačítko "pridať nový záznam o kreditovanej činnosti" a tlačítko "odoslať na posúdenie kontrolórovi" mi však už systém nezobrazuje. Môžem ešte napriek tomu aktivity dopísať?
Možnosť doplnenia ďalších záznamov je po 1. 3. 2017 vo výlučnej kompetencii Vašej RLK a kontrolóra. Preto odporúčame kontrolovať Vašu regionálnu lekársku komoru.

Kedy budem kontrolovaný, v prípade, že sa môj vzdelávací cyklus skončil 3. februára 2017?
Budete kontrolovaný spolu s ostatnými lekármi, ktorým sa vzdelávací cyklus skončil v priebehu roka 2017. Kontrola bude prebiehať od 1.3.2018 do 30.4.2018. V tomto období bude zablokovaná možnosť pridávania nových záznamov o absolvovaných vzdelávacích podujatiach za obdobie 2012 - 2017 z dôvodu prebiehajúcej kontroly.

Čo sa stane s kreditmi, ktoré získam v období prebiehajúcej kontroly? Nestratím ich?
Všetky kredity, získané v období prebiehajúcej kontroly, sú automaticky zapisované, aj keď ich nevidíte a po uzavretí predchádzajúceho cyklu sa zobrazia vo Vašom konte už v novom cykle.

Čo v prípade, že pracujem vo viacerých odboroch? Koľko musím získať kreditov?
Ak lekár vykonáva povolanie lekára vo viac ako jednom odbore - činnosti a to bez ohľadu na výšku tzv. pracovného úväzku, podmienky sústavného vzdelávania je povinný splniť pre každý odbor samostatne (je povinný preukázať získanie plného počtu kreditov pre každú činnosť). Túto povinnosť stanovuje v § 2 Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z.
Tzn., ak má lekár dve špecializácie, musí teoreticky dokladovať 500 kreditov (250 x 2). V praxi ak sú špecializácie príbuzné, je možné uznať kredity zo vzdelávacej aktivity pre obidva odbory. Príklad: lekár má atestáciu z vnútorného lekárstva a gastroenterológie. Zúčastnil sa aktivity hodnotenej 8 kreditmi, ktorá bola určená aj pre internistov aj pre gastroenterológov. SLK v tomto prípade uzná 8 kreditov pre vnútorné lekárstvo a 8 kreditov pre gastroenterológiu.

Pracujem ako všeobecný lekár pre deti a dorast s kódom 008. Mám atestáciu z pediatrie 007 a druhú z dorastového lekárstva 022. Ktoré odbornosti mám vybrať pri kontrole CME? V kreditnom systéme sú uvedené na výber obe možnosti, tzn. pediatria 007 a dorastové lekárstvo 022.
Rozhodnutie je na Vás. Buď vyberiete obe špecializácie pediatria + dorastové, alebo zadáte iba jednu z nich. V tomto prípade sú špecializácie príbuzné a preto sú kredity zo vzdelávacej aktivity uznávané pre obidva odbory. Hodnotenie o splnení podmienok CME Vám bude vystavené pre každý odbor (pediatria aj dorastové lekárstvo) osobitne.

Dostanem nejaké kredity za prax?
Ak lekár pracuje aspoň 4 roky počas piatich rokov, SLK mu uzná pri kontrole sústavného vzdelávania 100 kreditov za prax resp. samostatné štúdium. Lekárovi posudkového lekárstva uzná 150 kreditov. Tieto kredity sa lekárovi načítajú do jeho kreditového konta automaticky.

Ak lekár vykonáva prax menej ako 4 roky, prizná sa mu za každý rok 25 kreditov, resp. lekárovi vykonávajúcemu lekársku posudkovú činnosť sa prizná za každý rok zdokladovanej praxe najviac 38 kreditov. Kreditný systém prepočíta kredity za prax automaticky na základe nahlásenia zmien o vykonávaní/nevykonávaní lekárskeho povolania na území SR do registra lekárov SLK.

V novembri 2012 som sa zaregistrovala do SLK a v decembri 2014 som nastúpila na materskú dovolenku, na ktorej som doteraz. Týka sa ma kontrola CME?
Áno, kontrola sa týka aj vás, nakoľko nie ste na materskej dovolenke aspoň 4 roky počas prebiehajúceho vzdelávacieho cyklu. Materskú dovolenku nahláste písomne na odbor registra SLK, po zapracovaní zmeny elektronický kreditný systém vypočíta alikvótnu časť z celkového počtu kreditov, ktoré ste povinná získať v hodnotenom vzdelávacom cykle. Do hodnotenia sa Vám započítajú aj kredity, ktoré ste získali počas materskej dovolenky.

Som lekár bez atestácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium resp. za certifikačnú prípravu?
Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi (ale až v roku, v ktorom toto štúdium úspešne ukončí), nasledovný počet kreditov:

 • za 3 roky štúdia 150 kreditov,
 • za 4 roky 200 kreditov
 • a za 5 rokov 250 kreditov.

Za certifikačnú prípravu získava lekár

 • za 3 mesiace štúdia 20 kreditov,
 • za 1 semester 25 kreditov,
 • za jeden rok 50 kreditov,
 • za 2 roky 100 kreditov,
 • za 3 roky 150 kreditov.

Príprava lekára na získanie odbornej spôsobilosti v špecializovaných pracovných činnostiach a získanie odbornej spôsobilosti v týchto činnostiach sa započítava do sústavného vzdelávania podľa tohto usmernenia.

Uvedené sa týka aj prípadov získania druhej a ďalších spôsobilostí na výkon špecializovaných pracovných činností. Príprava na atestáciu v odbore sa pokladá za sústavné vzdelávanie podľa tejto usmernenia.

Za aké aktivity ešte môžem získať kredity?
Kredity môžete získať

 • na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde spravidla za 60 minút pasívnej účasti na takejto aktivite je 1 kredit.  
 • za úspešné riešenie autodidaktického testu (napr. na i-med.sk),
 • za účasť na výskumných projektoch,
 • za absolvovanie akreditovaných programov MZ SR,
 • za dištančné vzdelávanie,
 • za napísanie odborného článku, monografie, učebnice a ďalšie.

Všetky aktivity, za ktoré je možné získať kredity, sú ustanovené vo Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. a nasl. (187/2006 Z.z., 114/2007 Z.z. a 616/2007 Z.z.). Pozrite si Koľko kreditov za čo.

Čo znamená skratka CME?
Skratka CME je prevzatá z angličtiny a je to skratka pre sústavné medicínske vzdelávanie (Continual Medical Education).

Čo je to účet CME a ako si môžem pozrieť pripísané kredity?
Účet CME má každý registrovaný lekár v SLK. Na tomto účte sa mu v elektronickej podobe pripisujú a vedú kredity za sústavné medicínske vzdelávanie. Na svoj účet CME sa lekár môže pozrieť tak, že klikne na názov "Elektronický kreditný systém CME" umiestnený na stránke www.lekom.sk a prihlási sa v časti "Zóna pre lekárov" https://ks.lekom.sk/index.php?r=user/login#.

Prihlasovacie meno tvorí krstné meno (malými písmenami bez diakritiky) a registračné číslo lekára v SLK (príklad: martin111111), heslo je registračné číslo lekára v SLK.

A čo zahraničné aktivity? Zaviedli ste elektronický systém pre získavanie a evidenciu kreditov. Akým spôsobom mi pripíšete na môj účet CME kredity za aktivity, ktoré som absolvoval v zahraničí?
V prípade, že sa lekár zúčastnil zahraničných konferencií, seminárov, dištančného vzdelávania, atestácií a všetkých ostatných aktivít, ktoré zodpovedajú podmienkam sústavného vzdelávania v zmysle Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, je povinný si tieto aktivity zapísať do elektronického kreditného systému sám.

Pracujem ako lekár záchrannej zdravotnej služby. Dozvedel som sa, že praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach, konkrétne v ambulancii záchrannej zdravotnej služby je hodnotený za 50 hodín = 10 kreditov. Je to pravda?
Áno, je to tak, avšak toto sa týka záchranárov, ktorí pracujú na záchranke na dohodu (externisti). Ak teda pracujete ako externista na ZZS, je možné Vám priznať 10 kreditov za rok, ak v hodnotenom roku odpracujete najmenej 50 hodín praktického výkonu zásahu v reálnych podmienkach v ambulancii ZZS. Lekár, ktorý pracuje na ZZS interne, získava štandard 20 kreditov za výkon praxe na ZZS.

Nenašli ste na svojom elektronickom účte kredity za vzdelávaciu aktivitu?
Všetky aktivity, ktoré nenájdete v elektronickom kreditnom systéme, je potrebné si do svojho konta zapísať sami.

Musím si doplniť vzdelanie, ak mám atestáciu I. stupňa?
Odpoveď na túto otázku Vám poskytne nami vyžiadané stanovisko MZ SR z augusta 2009 (klikni)

Koľko kreditov získavam, pokiaľ som v r. 2013 atestoval a absolvoval som 6-týždňové školiace miesto? Aký doklad musím konkrétne preukázať? 
Pokiaľ ste v roku 2013 atestovali, získavate za špecializačné štúdium kredity v závislosti od dĺžky štúdia - od 150 kreditov za 3-ročné štúdium do 250 kreditov za 5-ročné štúdium. Preukážete sa získaným dokladom o špecializácii (diplom), originál alebo overenú kópiu zašlete na odbor registra SLK. Kredity si do Vášho kreditového konta vložíte sám.

Koľko kreditov získavam za absolvovanie 4-ročného výcviku v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii, ktorý bol ukončený získaním certifikátu na vykonávanie psychoterapeutickej praxe? Čím konkrétne sa mám preukázať?
Tu je možné aplikovať certifikačnú prípravu, kde za rok štúdia je 50 kreditov, preukážete sa dokladom o absolvovaní skúšky – certifikátom. Kredity si do Vášho kreditového konta vložíte sám.

Získavam nejaké kredity za napísanie článku do mesačníka?
Musí ísť o odborný článok,  autor získava 15 kreditov, spoluautor 10.

Som povinný sústavne sa vzdelávať, ak som pracovník ÚVZ?
Odpoveď v liste na stiahnutie (klikni)

Lekár, ktorý si nebude chcieť doplniť vzdelávanie a chce zaplatiť pokutu za nesplnenie podmienky, zaplatí pokutu CME. Vyplýva z toho, že už nebude povinný predkladať certifikáty? Zostane mu licencia aj napriek nesplneniu podmienky o vzdelávaní? Aké prípadné ďalšie sankcie takéhoto lekára postihnú?
Zaplatenie pokuty neznamená, že lekár splnil podmienky sústavného vzdelávania. Okrem uloženia pokuty Slovenská lekárska komora (SLK) vydá rozhodnutie o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania SLK určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania. Ak lekár nesplní povinnosť uloženú v rozhodnutí, je možné mu v zmysle správneho poriadku opakovane ukladať pokuty, pričom jednorazovo uložená pokuta nesmie prevýšiť sumu 1 659 eur. Zákon neumožňuje za nesplnenie podmienok sústavného vzdelávania zrušiť licenciu alebo zrušiť registráciu. Teoreticky je možné zrušiť licenciu vtedy, ak by lekár vo viacerých cykloch nesplnil podmienku sústavného vzdelávania, nakoľko licenciu SLK zruší tomu, kto opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom č. 578/2004 Z.z.. V tom prípade by nesplnil povinnosť sústavne sa vzdelávať.

 

NENAŠLI STE ODPOVEĎ NA VAŠU OTÁZKU, MÁTE TECHNICKÝ PROBLÉM?

Vyhláška MZ SR 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia CME (stiahni)

- Kontaktujte, prosím, Vašu Regionálnu lekársku komoru, prípadne odbor kontinuálneho vzdelávania vzdelavanie@lekom.sk