Kontakty SLK


Slovenská lekárska komora

Kontakty na zamestnancov SLK

Organizácia vzdelávacích podujatí

 


Slovenská lekárska komora

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej lekárskej komory

Adresa a kontakt

  Račianska 42/A
  831 02, Bratislava
Telefón: +421 2 4911 4300,  +421 911 204 496
Fax: +421 4911 4301
Email: sekretariat@lekom.sk


Úradné hodiny

Pondelok 13:00 16:00
Utorok 09:00 11:00
Streda 13:00 17:00
Štvrtok 09:00 11:00
Piatok nestránkový deň


Bankové spojenie
(neplatí pre platbu členských príspevkov a poplatkov za licencie)

Banka VÚB
Účet 2250097756/0200
IBAN SK02 0200 0000 0022 5009 7756
BIC SUBASKBX
IČO 17313317
DIČ 2020831835


Bankové spojenie
(platí pre platbu členských príspevkov a ostatné platby)

Banka VÚB
Účet 2154624456/0200
IBAN SK28 0200 0000 0021 5462 4456
BIC SUBASKBX

 


Kontakty na zamestnancov SLK

 

PhDr. Zuzana Pačesová, MHA
Riaditeľ sekretariátu SLK
+421 2 4911 4308, +421 903 200 520
riaditel@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

Ivana Hamarová
Asistentka riaditeľky, odbor sťažností
+421 2 4911 4300, +421 911 204 496
sekretariat@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 
Recepcia
+421  2 4911 4300
recepcia@lekom.sk
 

 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH
Špecialistka pre koncepčné záležitosti
+421 2 4911 4307, +421 911 773 112
expert@lekom.sk

Pripravuje podklady pre koncepčné, legislatívne a strategické materiály SLK týkajúce sa výkonu lekárskeho povolania a zabezpečuje informovanosť orgánov komory, orgánov regionálnych komôr a členov komory o činnosti komory v tejto oblasti. Spolupracuje so všetkými stálymi výbormi SLK ako aj vedením a sekretariátom SLK a v oblasti vzdelávania (stály poradný orgán SLK a SLS ARS CME) aj s dcérskou organizáciou SLK Lekár, a.s.. V nadväznosti na podpísanie Memoranda o spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou v roku 2015 spolupracuje tiež so sekretariátom Slovenskej lekárskej spoločnosti ohľadne koordinácie prípravy spoločných stanovísk, pripomienok a rokovaní SLK a SLS v spoločných témach. Obdobne v prípade potreby zabezpečuje komunikáciu a spoluprácu s členmi neformálnej platformy Konzorcium zdravotníckych komôr, ktorému SLK poskytuje priestorové a administratívno-technické zázemie na činnosť už od roku 2007. Je členkou redakčnej rady časopisu SLK Medikom a aj autorsky a spoluautorsky sa podieľa na jeho tvorbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Szabová
Odbor registrácie
+421 2 4911 4302
registerslk@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Bc. Róbert Karper
Odbor registrácie
+421 2 4911 4303
register@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Soľavová
Odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK
+421 2 4911 4311, +421 911 204 486
vzdelavanie@lekom.sk
Zahraničné vzťahy
+421 2 4911 4311
foreign@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Hincová
Licencie
+421 2 4911 4304
licencie@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

RNDr. Mária Jurigová
Vzdelávací portál SLK i-med.sk a odborné sekcie
+421 2 4911 4311
mjurigova@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Jarmila Repková
Odbor finančno–hospodárskej činnosti
+421 2 4911 4305, +421 911 204 477
ekonomika@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

Adriana Istenesová
Odbor finančno–hospodárskej činnosti
+421 2 4911 4306
ekonomka@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Dermek
Mediálny poradca
+421 907 078 503
media@lekom.sk
 

 

PhDr. Eva Sisková
Redakcia časopisu Medikom
+421 911 939 347
redakcia.medikom@gmail.com
Pracuje v mediálnej sfére. Editorsky rediguje a autorsky prispieva do časopisu MEDIKOM. Poznatky z komunikačných zručností, public relations, marketingu i asertivity odovzdáva aj ako vysokoškolský pedagóg na VŠMU. Aktívne pôsobila pri založení mnohých periodík.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Zuzana Dolinková
Webeditor
+421 911 361 023
web@lekom.sk
 

 

 

 

 

 

 


Organizácia vzdelávacích podujatí

LEKÁR, a.s., JUDr. Zuzana Dolinková
Organizácia vzdelávacích podujatí
+421 911 361 023
riaditel@lekarnet.sk
 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Ambro, PhD.
Technická a softvérová podpora aplikácie eKREDIT a kreditného systému
+421 917 289 273
jozef.ambro@karatnet.sk
 

 

 

 

 

 


www.kodys.sk