Tlačové konferencie

10.10.2017

Dňa 10.10.2017 o 9.30 h sa na pôde Slovenskej lekárskej komory uskutočnila tlačová konferencia na tému Môžu skutočne všetci všeobecní lekári splniť navrhovanú zákonnú úpravu ordinačných hodín?

Oznámenie o konaní tlačovej konferencie spolu s tlačovou správou boli v priebehu konania tlačovej konferencie doručené aj Výboru NR SR pre zdravotníctvo, so žiadosťou o akceptáciu oprávnených požiadaviek SLK pri schvaľovaní novely zákona č. 576/2004 Z. z., ktoré je naplánované 10.10.2017 o 13.00 h.“

Fotogaléria

Videozáznam:

https://www.youtube.com/watch?v=iLokmhet5tk

https://www.youtube.com/watch?v=_hsWxjyIS5s

 


8.8.2017

Dňa 8.8.2017 sa na pôde Slovenskej lekárskej komory uskutočnila tlačová konferencia, ktorej témou bola odborná reakcia na výstavu BODY THE EXHIBITION a etické a právne otázky komerčnej prezentácie mŕtvych ľudských tiel. Tlačovú správu nájdete TU.

Fotogaléria

Videoznám: 

https://www.youtube.com/watch?v=PmYIVNO4PYE

https://www.youtube.com/watch?v=nW7wf_dsnCY&t=6s

 


4.4.2017

Dňa 4.4.2017 Slovenská lekárska komora usporiadala tlačovú besedu, na ktorej predstavila Stanovisko lekárskeho stavu k Návrhu MZ SR ku koncepcii rozvoja a výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách.
Bližšie informácie a konkrétne pripomienky nájdete v tlačovej správe.
- Informácie z tlačovej besedy v médiách: http://vzdravotnictve.sk/novu-unb-by-mal-podla-lekarskej-komory-prevadzkovat-stat-nie-koncesionar/
- Fotogaléria


2.2.2017

Dňa 2.2.2017 usporiadala Slovenská lekárska komora tlačovú konferenciu z dôvodov, ktoré považuje SLK za mimoriadne dôležité. Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému našich lekárov, držiteľov licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár vo vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa začala v roku 2016 od lekárov vymáhať nezaplatené odvody a penále z licencie L1A. Odhadom ide o niekoľko stoviek lekárov. Títo lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič podobné, za čo by mali byť potrestaní. Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania z inej licencie, ktorú aj využívali ako nový podnikateľský subjekt. Naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami predloženom znení alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ.
Bližšie informácie o priebehu problematiky licencií L1A vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nájdete v tlačovej správe TU.

- videozáznam - I. časť
- videozáznam - II. časť


22.3.2016

Po oznámení nominácie na nového ministra zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera v médiách, usporiadali Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť dňa 22. marca 2016 v priestoroch Slovenskej lekárskej spoločnosti na Cukrovej ulici v Bratislave spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali budúceho ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a do tvorby zdravotnej politiky štátu. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť považujú zainteresovanie odborníkov - zdravotníckych profesionálov združených v odborných a vedeckých inštitúciách a zdravotníckych stavovských organizáciách do tvorby zdravotnej politiky štátu za o to významnejšie v situácii, keď je prostredie zdravotníctva z hľadiska jeho manažovania pre nového ministra zdravotníctva prostredím úplne novým.

- videozáznam


17.3.2016

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť usporiadali 17. marca 2016 spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali predsedov parlamentných politických strán na pokračovanie v dialógu. Informovali, že 16. marca 2016 odoslali predsedom všetkých parlamentných politických strán list, v ktorom ich žiadajú o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a pripojili aj návrh téz smerujúcich k podstatnému ozdraveniu slovenského zdravotníctva, o ktorých by chceli spoločne rokovať. Keďže nikto nechcel rezort zdravotníctva, nastal čas, aby boli riešenia zverené do rúk odborníkom. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť očakávajú, že nová vláda, ale aj parlament, budú dôsledne dbať na kontinuálne zainteresovanie odborných spoločností a stavovských organizácií združujúcich zdravotníckych profesionálov, do tvorby zdravotnej politiky štátu naprieč celým politickým spektrom, aby boli potrebné zmeny uskutočňované na základe všeobecného odborného a spoločenského konsenzu prekračujúceho jedno volebné obdobie. Plné znenie výzvy nájdete TU. Tlačovej konferencie sa okrem prezidentov Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti zúčastnili všetky najvýznamnejšie média na Slovensku.

- videozáznam


17.12.2015

Dňa 17. decembra 2015 o 9:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila spoločná tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) na tému budúcnosti kontinuálneho vzdelávania lekárov na Slovensku. Prezident SLK MUDr. Marian Kollár, prezident SLS prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. a ďalší predstavitelia SLS informovali o vzniku Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) a jej hlavných úlohách.

Hovorilo sa aj o spoločných aktivitách SLK a SLS v oblasti pripomienkovania aktuálne prijatých právnych predpisov, priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcich výkon zdravotníckeho povolania lekár a uplatňovanie odborných práv a záujmov lekárov, týkajúcich sa výkonu ich profesionálnych činností. SLK a SLS sa obrátili na J.E. prezidenta SR A.Kisku ako poslednú možnú autoritu, ktorá by aktuálne mohla zvrátiť alebo aspoň zmierniť nevhodný celospoločenský trend kriminalizácie a diskriminácie lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov s prosbou o uplatnenie konkrétnych pripomienok k týmto zákonom:

  • novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jej dopad na vzdelávanie lekárov v podobe tzv. peňažného a nepeňažného plnenia pre zdravotníckych pracovníkov od farmaceutických spoločností
  • novela zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorým sa upravujú platy sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Okrem platov sa však v tejto novele upravuje aj problematika vynútiteľnosti etického správania nečlenov komôr a ukladanie pokút za vyberanie poplatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  • návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorý by mal upravovať aj spoluprácu inštitúcií na tvorbe zákonov vo fáze ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním

 

- tlačová správa

- tri listy prezidentovi SR A. Kiskovi

- fotogaléria


29.9.2015

Dňa 29. septembra 2015 o 13:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave za účasti prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára, člena Prezídia SLK doc. MUDr. M. Viciana a členky Predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) MUDr. Kataríny Šimovičovej uskutočnila tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory na tému Záverov XXX. Snemu SLK a aktuálnej situácie v slovenskom zdravotníctve.

Predstavitelia SLK informovali o najdôležitejších témach, ktorými sa zaoberal XXX. Snem SLK 26.9.2015 v Košiciach. Patrili medzi ne podpísanie Memoranda o spolupráci medzi SLK a SLS, okolnosti vzniku Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a vízia jeho fungovania a najmä otázka optimálnej siete ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

- tlačová správa

- videozáznam

- fotogaléria


2.9.2015

Dňa 2. septembra 2015 o 14:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave za účasti prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára, prezidenta SLS, prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. a ďalších predstaviteľov SLS uskutočnila spoločná tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) na tému Diskriminačné zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov v zákone o dani z príjmov a administratívne zaťaženie zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s oznamovaním peňažného a nepeňažného plnenia podľa zákona o liekoch.

Tlačovú besedu svojou účasťou podporili aj hlavní predstavitelia ďalších stavovských organizácií v zdravotníctve: prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) Eva Solčániová a prezident Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) RNDr. Jaroslav Šaár, dipl.z.t.

SLK a SLS informovali o príprave návrhu novely zákona č. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá sa v médiách zo strany predkladateľov jednostranne prezentuje a obhajuje ako údajne pozitívny krok na zvýšenie transparentnosti  vo vzťahoch medzi zdravotníckymi pracovníkmi, osobitne lekármi a farmaceutickými spoločnosťami. Ba ako pomoc lekárom pri nútenom vykazovaní údajov o tzv. prevodoch hodnôt, či dokonca ako podpora na zvýšenie ich dôveryhodnosti v očiach pacientov a celej verejnosti (!). Hlasu lekárov alebo iných zdravotníkov pritom nebol v uvedenej mediálnej kampani poskytnutý prakticky žiadny priestor.

Zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve upozornili aj na diskriminačnú úpravu v platných zákonoch o dani z príjmov a o liekoch, týkajúcu sa peňažného a nepeňažného plnenia. Je neadekvátna celospoločenskej situácii a aktuálnym potrebám, pretože energia, ktorá sa vynakladá na administratívu zisťovania a oznamovania prijatého plnenia v porovnané s niektorými inými únikmi financie zo zdravotníctva, ktoré vôbec nie su celkove v celospoločenskom záujme, ani v záujme pacienta, je nezanedbateľná a mala by sa presmerovať do riešenia pálčivejších problémov v našom zdravotníctve (aktualizácia Národného registra onkologických pacientov a pod.)

- Spoločné vyhlásenie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory k návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

- List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR -  návrhy na riešenie problematiky protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva (27.8.2015)

- List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR - protikorupčné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva (19.8.2015)

- fotogaléria


24.08.2015

Dňa 24. augusta 2015 o 9:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej a členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej.
Zástupcovia SLK informovali o tom, že sa skončili rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami a že Slovenská lekárska komora sa so zdravotnými poisťovňami nedohodla na úprave cien za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. SLK má však záujem na tom, aby bola zachovaná kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti a aby poisťovne nemohli použiť pacienta ako rukojemníka. Preto sme sa rozhodli v tejto chvíli prijať navrhované podmienky od všetkých zdravotných poisťovní na dočasné obdobie, počas ktorého však už budú pokračovať ďalšie rokovania. Po podpise zmlúv budeme aj naďalej pokračovať v rokovaniach s  poisťovňami, ale aj s ďalšími inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v systéme zdravotníctva a zlepšenie postavenia lekárov v spoločnosti. Poďakovali sa všetkým lekárom - predovšetkým mandantom SLK, ale i ostatným poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti za ich podporu, principiálny postoj, disciplínu, ale predovšetkým odhodlanie a vyzvali na zjednotenie všetkých ambulantných poskytovateľov s cieľom vytvorenia si čo najlepšej vyjednávacej pozície so ZP a v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku pre poskytovateľov, ale i pacientov.

- fotogaléria

- tlačová správa

- videozáznam


11.08.2015

Dňa 11. augusta 2015 o 13:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnil mimoriadny tlačový brífing za účasti prezidenta SLK MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej a členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej.
Zástupcovia SLK reagovali na aktivity Dôvera ZP, ktorá sa napriek prebiehajúcim rokovaniam so Zdravotným výborom SLK rozhodla oslovovať ambulantných lekárov, združených v SLK, priamo s ponukou zmlúv. ZV SLK odporúča svojim mandantom zmluvy zatiaľ nepodpisovať a je stále ochotný sa s Dôvera, a.s. dohodnúť.

- fotogaléria

- TS: SLK sa snaží o navýšenie pre všetkých

- záznam z tlačového brífingu si môžete pozrieť TU (klik)


06.07.2015

Dňa 6. júla 2015 o 9:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej, členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej a právneho zástupcu SLK Mgr. Zdenka Senešiho.

Zástupcovia SLK informovali o stave rokovaní Zdravotného výboru SLK so zdravotnými poisťovňami, ako aj o súčasnej situácii v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

TS: Rokovania so zdravotnými poisťovňami, ako ďalej v ambulantnej starostlivosti

- záznam z tlačovej besedy si môžete pozrieť TU

- fotogaléria


17.2.2015

Dňa 17. februára 2015 o 12:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, doc. MUDr. M. Viciana, členiek Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej a MUDr. Edity Hlavačkovej a právneho zástupcu SLK JUDr. Ondreja Škodlera.

Zástupcovia SLK informovali o stanovisku SLK k schválenej novele zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejných zdrojov a venovali sa najmä téme rušenia tzv. "lekárskych poplatkov" a jeho dopadu na neštátnych ambulantných poskytovateľov ZS, ale aj na pacientov.

- TS: STANOVISKO SLK K NOVELE Z. 577/2004 Z.z.

- záznam z tlačovej besedy SLK k novele zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti (YouTube.com)

SLK zároveň zatiaľ odporúča NEKUPOVAŤ ELEKTRONICKÉ POKLADNICE, pokiaľ sa nevyjasní situácia v súvislosti s prijatím zákona č.577/2004 Z.z.. Súčasne si vás dovoľujeme informovať, že SLK oslovila prezidenta SR v súvislosti so schváleným zákonom a situáciou v zdravotníctve. O výsledku vás budeme informovať čoskoro.


11.11.2014

Dňa 11. novembra 2014 o 11:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, doc. MUDr. M. Viciana a členiek Prezídia SLK MUDr. Zuzany Teremovej a MUDr. Valérie Vasiľovej.  

Zástupcovia SLK predstavili návrh SLK na organizáciu poskytovania lekárskej služby prvej pomoci a venovali sa aj aktuálnej situácii v zdravotníctve. 

- Návrh prevádzkovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

- Stanovisko SLK k aktuálnej situácii v zdravotníctve 

- Fotogaléria


20.09.2014

Tlačová správa z XXIX. Snemu SLK


24.04.2014

Dňa 24. apríla 2014 o 10:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, Doc. MUDr. M. Viciana a právneho poradcu SLK, JUDr. O. Škodlera.

Venovali sa problematike sústavného medicínskeho vzdelávania z pohľadu SLK.

Tlačová správa

Fotogaléria


15.04.2014

Dňa 15. apríla 2014 o 11:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, predsedníčky zdravotného výboru, MUDr. Z. Teremovej a členky zdravotného výberu MUDr. E. Hlaváčkovej.
Venovali sa štruktúre a tvorbe siete poskytovateľov z pohľadu SLK.

Tlačová správa

Fotogaléria