Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2007

ROK 2007

Členské príspevky a ostatné poplatky v roku 2007

Úhrady na č. účtu 2154624456/0200 (VÚB)

  

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol

  

pri platbe zo zahraničia:
IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC: SUBASKBX    

  

--------------------------------------------------------------------------------

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
a) vek 30 - 65 rokov
2 500 Sk VS: ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
b) vek do 30 rokov
1 500 Sk VS: vaše ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
c) vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
a nevykonávanie povolania lekára na území SR
200 Sk  VS: vaše ID z registra  ŠS: rok                        
--------------------------------------------------------------------------------
  
REGISTRAČNÝ POPLATOK
  
200  Sk    VS: rodné číslo bez lomítka   ŠS: 444
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA
50  Sk      VS: ID z registra   ŠS: 555
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
500 Sk     VS: ID z registra   ŠS: 999
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATKY ZA LICENCIE 
    
L1A samostatná prax
2 000 Sk   VS: ID z registra   ŠS: 111
------------------------------------------------------------------------------
L1B výkon povolania
1 000 Sk   VS: ID z registra    ŠS: 222
------------------------------------------------------------------------------
L1C odborný zástupca
2 000 Sk   VS: ID z registra    ŠS: 333
--------------------------------------------------------------------------------
L1D výkon lekárskej posudkovej činnosti
1 000 Sk   VS: ID z registra    ŠS: 888              
--------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
100 Sk platiaci člen SLK  VS: vaše ID  ŠS: 7474
1000 Sk nečlen SLK        VS: vaše ID  ŠS: 7474 
------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA POSÚDENIE PLÁNU KVALITY 
1 000 Sk   VS: IČO poskytovateľa ŠS: prísl. RLK
------------------------------------------------------------------------------
POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (pre nečlenov SLK)
1 000 Sk   ŠS 666
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
  
  
INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.
--------------------------------------------------------------------------------
VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:
Napr.:
1. členský príspevok na r. 2007
2 500 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 2007
    
2. aktualizačný poplatok na r. 2007
50 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 555
    
3. poplatok za licenciu  L1A
2000 Sk    VS: vaše ID    ŠS: 111
--------------------------------------------------------------------------------
Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené:
Suma  4 550 Sk     VS = vaše ID z registra lekárov 
                            ŠS = 2007555111
    
Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308.