Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2008

ROK 2008


 

- zákon 461, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti so zavedením meny euro


Úhrady na č. účtu 2154624456/0200 (VÚB) 

  
     

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol  

     

pri platbe zo zahraničia:
IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC: SUBASKBX     

  

1 EUR = 30, 126 Sk 

--------------------------------------------------------------------------------
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
a) vek 30 - 65 rokov
2 500 Sk/82,98 EUR   VS: ID z registra    ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
b) vek do 30 rokov
1 500 Sk/49,79 EUR   VS: ID z registra  ŠS: rok
--------------------------------------------------------------------------------
c) vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
a nevykonávanie povolania lekára na území SR
200 Sk/6,64 EUR        VS: ID z registra  ŠS: rok                        
--------------------------------------------------------------------------------
  
Na základe novely zákona  578/2004  Z.z. Snem SLK schválil nové poplatky za registráciu a aktualizáciu registra platné od 12.5.2008
 
REGISTRAČNÝ POPLATOK
400  Sk/13,28 EUR    VS: rodné číslo bez lomítka   ŠS: 444
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA
150  Sk/4,98 EUR      VS: ID z registra   ŠS: 555
-------------------------------------------------------------------------------
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
500 Sk/ 16,60 EUR     VS: ID z registra   ŠS: 999
-------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE
Lekári registrovaní v SLK do 12.5.2008 platia za rok 2008 aktualizačný poplatok 50 Sk./ 1,66 EUR 
-----------------------------------------------------------------
 
POPLATKY ZA LICENCIE 
    
L1A samostatná prax
2 000 Sk/66,39  EUR    VS: ID z registra   ŠS: 111
------------------------------------------------------------------------------
L1B výkon povolania
1 000 Sk/33,19 EUR     VS: ID z registra    ŠS: 222
------------------------------------------------------------------------------
L1C odborný zástupca
2 000 Sk/66,39  EUR     VS: ID z registra    ŠS: 333
--------------------------------------------------------------------------------
L1D výkon lekárskej posudkovej činnosti
1 000 Sk/33,19 EUR       VS: ID z registra    ŠS: 888              
--------------------------------------------------------------------------------
  
SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV
  
 
POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
100 Sk/3,32  EUR      platiaci člen SLK  VS: ID  ŠS: 7474
1000 Sk/33,19 EUR    nečlen SLK         VS: ID  ŠS: 7474 
------------------------------------------------------------------------------
POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (pre nečlenov SLK)
1 000 Sk/33,19 EUR                                      ŠS 666
-------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
 
 
 
POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
  
100 Sk/3,32  EUR       platiaci člen SLK    VS: ID  ŠS: 7575
300 Sk/9,96  EUR        nečlen SLK          VS: ID  ŠS: 7575
  
(pozn.: obdržíte dočasnú laminovanú kartu.
Pri najbližšej personalizácii pevných kariet
Vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)
-------------------------------------------------------------------------------
 
  
INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.
--------------------------------------------------------------------------------
VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:
Napr.:
1. členský príspevok na r. 2008
2 500 Sk/82,98 EUR    VS: vaše ID    ŠS: 2008
    
2. aktualizačný poplatok na r. 2008
50 Sk/1,66 EUR          VS: vaše ID    ŠS: 555
    
3. poplatok za licenciu  L1A
2000 Sk/66,39  EUR    VS: vaše ID    ŠS: 111
--------------------------------------------------------------------------------
Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené:
Suma  4 550 Sk/151,03 EUR     VS = vaše ID z registra lekárov 
                                             ŠS = 2008555111
    
Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308.