Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. Spoločné zasadnutie valných zhromaždení AEMH, FEMS a EJD, Viedeň, 6.-10.5.2015

Spoločné zasadnutie valných zhromaždení AEMH, FEMS a EJD, Viedeň, 6.-10.5.2015

Joint General Assembly AEMH, FEMS, EJD, Vienna 6. - 10.5. 2015

Účastníci: MUDr. Pavel Oravec, MUDr. Jozef Weber

V dňoch 6. - 10. mája 2015 sme sa zúčastnili na konferencii európskych lekárskych organizácií vo Viedni. Išlo o spoločné rokovanie troch organizácií - AEMH, FEMS, EJD. Hlavnou témou rokovania bolo spoločné stanovisko k snahám Európskej komisie (EK) o revíziu Smernice EK o pracovnom čase „The EU’s Working Time Directive (2003/88/EC)“. Konferencia prijala Viedenskú deklaráciu, ktorá má tri časti. V prvej sa zaoberá požiadavkou nemeniť súčasné platné znenie európskej normy pracovného času (EWTD), pretože prípadné zmeny považuje za nebezpečne ohrozujúce jej doterajšie účinky a tým aj ohrozujúce bezpečnosť a zdravie lekárov, všetkých zdravotníckych pracovníkov, ako aj pacientov. V ďalších častiach sa venuje postaveniu lekárov v manažmente zdravotníctva, kde vyzýva na ich nevyhnutné zapojenie do riadenia zdravotníctva na všetkých úrovniach a v poslednej časti poukazuje na nutnosť zachovania dostatočného počtu personálu na jednotlivých pracoviskách, ako aj v celej krajine  - originálny text v prílohe, nižšie preložené niektoré časti Deklarácie.

Okrem týchto tém v priebehu valného zhromaždenia prebehla konferencia o klinickom manažmente, rokovania pracovných skupín k téme vedúcich pracovníkov v manažmente zdravotníctva, EWTD, voľby do Rady AEMH, ako aj ďalšie témy, týkajúce sa fungovania uvedených organizácií, v rámci národných správ sme informovali o stave zdravotníctva na Slovensku. Počas rokovania sme so zúčastnenými prejednali aj ich účasť na oslavách XXV. výročia SLK a na medzinárodnej konferencii organizovanej pri tejto príležitosti.

MUDr. Pavel Oravec

Viedenská Deklarácia 2015

Časť 1 Deklarácie sa zaoberá otázkou EWTD:
Uvedené organizácie vyzývajú EK, aby neboli ohrozované zdravotné a bezpečnostné ustanovenia zahrnuté v smernici o európskej norme pracovného času (EWTD). Vecné účinky týchto rozhodnutí by mali zostať bezo zmeny, inými slovami:
- celé obdobie pracovnej pohotovosti (na pracovisku) je pracovný čas.
- náhradný čas odpočinku sa musí čerpať ihneď po dlhšom pobyte na pracovisku

EJD, FEMS a AEMH sú proti rozšíreniu referenčného obdobia pre vyrátavanie týždennej normy pracovného času.
EJD, FEMS a AEMH chcú pripomenúť Európskej Komisii, že príliš dlhý pracovný čas prináša zdravotné riziká nielen pre lekárov, ale predstavuje aj značné riziko pre pacientov.

Časť 2 Deklarácie - o vedúcich pracovníkoch v zdravotníctve:
EJD, FEMS a AEMH poukazujú na to, že zapojenie lekárov do zdravotníckeho manažmentu je nevyhnutné. Dôkazy ukazujú, že klinické vedenie zlepšuje klinické výsledky, spokojnosť pacientov a finančné výsledky. Klinické vedenie teda zabezpečuje, že liečba pacientov nie je ovplyvnená ekonomickými kritériami, ale zdravotnými potrebami pacienta, ktoré sú stredobodom pozornosti v liečbe pacientov.

celý text Stanoviska o klinickom vedení

Časť 3 - Pracovná sila:
Zníženie počtu zamestnancov je často vnímané ako rýchle riešenie rozpočtových obmedzení, alebo zmiernenie finančných tlakov, avšak negatívne vplyvy takýchto znížení počtu zamestnancov sú často nákladnejšie. Zvýšená únava a stres, plynúci z nedostatočnej personálnej obsadenosti, môžu znížiť motiváciu a produktivitu, rovnako ako významne zvyšujú riziko chyby. Náklady, vyplývajúce z potenciálnych chýb a nevyhovenia potrebám pacientov, môžu preto znehodnotiť všetky potenciálne úspory, plynúce zo znižovania počtu zamestnancov.

EJD, FEMS, AEMH podporujú voľný pohyb zdravotníckych pracovníkov. EJD, FEMS a AEMH sú však presvedčení, že každá európska krajina by mala byť schopná zabezpečiť dostatočný počet lekárov zo svojich vlastných ľudských zdrojov. Preto musia byť vyčlenené dostatočné finančné prostriedky na pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie lekárov, aby bolo v každej krajine vyškolených toľko lekárov, koľko je potrebných na zabezpečenie potrieb krajiny. Dostupnosť dostatočného lekárskeho personálu v celej Európe bude tiež prispievať k úspešnej implementácii EWTD.

celý text Viedenskej deklarácie