ANKETA - zlúčenie ZAP a Zdravita, o.z.

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

Slovenská lekárska komora (SLK) dlhodobo vyvíja aktivity s cieľom vytvorenia jednej organizácie zastupujúcej záujmy poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,poskytovatelia“) predovšetkým v otázkach rokovania o zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Zdravotný výbor SLK dlhé roky aktívne zastupoval cca 2000 poskytovateľov. V roku 2015 SLK iniciovala vznik Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Našim cieľom však nebolo a nie je združovanie iba jednej časti ambulantných poskytovateľov, ale vytvorenie organizácie združujúcej a zastupujúcej všetkých alebo prinajmenšom nadpolovičnú väčšinu ambulantných poskytovateľov. Východiskom na dosiahnutie tohto cieľa vidíme predovšetkým v zlúčení ZAP a Zdravity, o.z. (Zdravita), čím by sa vytvorila dvojtretinová členská základňa, pričom vstup dodnes nezdružených ambulantných poskytovateľov by bol len otázkou času.

ZAP predložil Zdravite veľmi konkrétne návrhy na spojenie organizácií (návrhy zlučovacích dokumentov – návrh Zmluvy o zlúčení a návrh nových Stanov ZAP nájdete TU). Zdravita doteraz predložené materiály žiadnym spôsobom nepripomienkovala. Vedenie Zdravity považuje zlúčenie ZAP a Zdravity za dlhodobý proces, a preto požaduje najprv upraviť postup, práva a povinnosti počas doby zlučovania sa. V materiáloch na zlúčenie vypracovaných ZAP a zaslaných Zdravite je však uvedený podrobný proces zlúčenia, a preto tu problém nevidíme. Neustále odkladanie rokovaní a nevyjadrenie sa k základným otázkam spojenia oboch organizácií nás žiaľ zatiaľ presviedča o nezáujme vedenia Zdravity vytvoriť jednu organizáciu a urobiť tak základný krok pre účinné presadzovanie záujmov ambulantných poskytovateľov.

Súčasný stav financovania zdravotníctva, ale aj pripravované legislatívne návrhy okrem iného v podobe až desať tisícových pokút, budú znamenať výrazný pokles príjmov ambulantného sektora. Navrhovaná výška pokút však neohrozuje iba Vás ako poskytovateľov, ale môže byť výrazným bremenom celej rodiny poskytovateľov, fyzických osôb. Nedoriešenie plnej úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia zdravotnými poisťovňami v spojení so zákazom poplatkov, resp. priamej úhrady zo strany pacienta v ambulantnom sektore bude znamenať existenčné ohrozenie mnohých poskytovateľov.

Je najvyšší čas povedať svoje NIE devastácii ambulantného sektora a znevažovaniu každodennej ťažkej práce nás, ambulantných lekárov.

SLK sa snaží napomôcť organizačnej jednote poskytovateľov ambulantného sektora. Orgány nového spojeného ZAP-u budú volené vami, členmi združenia. Už v zaslaných materiáloch je deklarované, že členmi orgánov združeného ZAP-u nebudú zakladatelia ZAP a Zdravity, teda štatutári SLK a ASL SR. Prioritou a cieľom činnosti ZAP je a má byť nestranné presadzovanie oprávnených požiadaviek v záujme vás, všetkých ambulantných poskytovateľov.

Názor každého jedného z Vás je pre nás dôležitý. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o odpovede na otázky, ktoré nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://goo.gl/forms/3zR45xCEB8nrujNh1

 

MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

Ostatné novinky