Čo je nové

 

Slovenská lekárska komora v číslach roku 2017

Všeobecní lekári by sa mali predovšetkým starať o pacientov

Nový návrh je problematický

Rokovanie zástupcov SLK na MZ SR k metodike vzniku CIZS (18.10.2017)

Ordinačné hodiny pre VLD a VLDD od 01.11.2017

Oznam o úmrtí - Prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH.

Informácia hlavného hygienika SR k chrípkovej sezóne 2017/2018

Pozvánka na Chirurgickú kongerenciu SLK - 28.9.2017

Rokovanie SLK so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

e-MEDIUS.sk - Bezplatné kurzy - 08/2017

Informácie o novom koncepte pre Modul erecept v NCZI – ezdravie

Konečne sa ľady pohli - vyššia cena za výkon obhliadky mŕtveho tela!

Správna klinická prax

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Odpoveď ministra práce, sociálnych vecí a rodiny adresovaná SLK k promeblatike licencií L1A

VÝSLEDKY ANKETY „SLK - aká je a akú ju chceme“

ANKETA - AMBULANTNÝ SOFTVÉR ZDRAŽIE

FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIII.

Register partnerov verejného sektora

Informácia pre lekárov k novej webstránke SLK

Stredoeurópsky obezitologický kongres

Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v novom šate

APS ide do finále

Upozornenie pre lekárov - EuroMedi-European Medical Directory

Hodnota za peniaze - nová UNB

Pozvánka na Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017

Pozvánka na Future Health Summit 2017

Pozvánka na BioMed HealthTech Summit 10.5.2017

Diskusia s ministrom zdravotníctva k DOH a APS

Tlačová správa SLK k problematike licencií L1A

 

 


Slovenská lekárska komora v číslach roku 2017


Všeobecní lekári by sa mali predovšetkým starať o pacientov

Stanovisko Slovenskej lekárskej komory k aktuálnej petícii všeobecných lekárov pre dospelých a občianskej verejnosti

Slovenská lekárska komora podporuje "Petíciu za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých". Táto petícia nevznikla len tak. Nadviazala na medzirezortný pripomienkovací proces, ktorý sa aj s podporou SLK uskutočnil na Ministerstve zdravotníctva SR. Bohužiaľ, ministerstvo neakceptovalo niektoré zásadné pripomienky našich rokovacích tímov zložených z lekárov VLD a z našich právnikov. Predložili sme dokonca paragrafové znenie týchto pripomienok.

Keďže v rámci riadneho pripomienkovacieho konania boli zohľadnené iba niektoré vznesené pripomienky odbornej verejnosti, podporujeme túto aktivitu všeobecných lekárov a občianskej verejnosti. Veríme, že sa podarí túto aktivitu doviesť do úspešného konca, pretože má potenciál zlepšiť primárnu zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Všeobecným lekárom je potrebné uvoľniť ruky pre prevenciu a starostlivosť o chronicky chorých pacientov, kde majú zohrávať primárnu a nenahraditeľnú úlohu.

Prehliadky zosnulých sú špecifická a od poskytovania zdravotnej starostlivosti oddelená činnosť. Uvedomujeme si to hlavne v dnešnej dobe, kedy je všeobecných lekárov zúfalo málo, sú preťažení a v súčasnosti ich nemá kto nahradiť. V Slovenskej republike máme týmto smerom špecializovaný úrad, ktorým je ÚDZS. Podporujeme preto požiadavku na zriadenie osobitného tímu v pôsobnosti tohto úradu, ktorý bude mať povinnosť realizovať prehliadky zosnulých. Bude to logický krok, ktorému vyjadrili podporu aj delegáti na ostatnom októbrovom Sneme SLK.

Uvedomujeme si, že prerušiť prácu v ambulancii, alebo nechať dlho čakať pozostalých, nie je ani jedno, ani druhé tým správnym riešením. Jediným vhodným riešením môže byť len zavedenie nezávislej služby na prehliadanie zosnulých. Preto považujeme navrhovaný postup za efektívne riešenie, ktoré prispeje k upokojeniu situácie, k zlepšeniu pracovných podmienok preťažených všeobecných lekárov a samozrejme, aj k dôstojnejšiemu prístupu k pozostalým a pacientom.

Bratislava, 22.11.2017, MUDr. Marian Kollár, prezident SLK


Nový návrh je problematický

Návrh doplnkových ordinačných hodín nebol konzultovaný so Slovenskou lekárskou komorou a nepoznáme detaily návrhu, ktorý predložilo MZ SR v prvom čítaní do NR SR. V zásade SLK súhlasí s adekvátnou úpravou doplatkov v ambulantnej sfére zdravotnej starostlivosti. Objednávanie na konkrétny čas za poplatok je dlhodobo diskutovaná téma, ktorú však treba riešiť a hodnotiť v konkrétnych súvislostiach. SLK každopádne dôrazne trvá na tom, že doplatky nesmú obmedzovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre každého slovenského pacienta bez výnimky.

Bratislava, 22.11.2017, MUDr. Marian Kollár, prezident SLK


Rokovanie zástupcov SLK na MZ SR k metodike vzniku CIZS

Pripomienky SLK pre MZ SR k súboru dokumentov k vzniku centier integrovanej zdravotnej starostlivosti – súhrn (24.7.2017)

 


Ordinačné hodiny pre VLD a VLDD od 01.11.2017

S účinnosťou od 01.11.2017 poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, pričom najmenej dvakrát do týždňa musia byť ordinačné hodiny určené najmenej do 15. hodiny. Podľa vyjadrenia MZ SR do ordinačných hodín sa započítava aj návštevná služba. Do ordinačných hodín sa nezapočítava administratíva.

Ak poskytovateľ prevádzkuje viac ako jednu ambulanciu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, posudzuje sa rozsah ordinačných hodín spoločne pre všetky ambulancie; ordinačné hodiny jednotlivých ambulancií sa sčítavajú.

Samosprávny kraj môže schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pôjde predovšetkým o prípady prevádzkovania ambulancie v malých obciach.

Schválené znenie zákona neobsahuje prechodné obdobie, počas ktorého by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci všeobecnú ambulanciu zdravotnej starostlivosti mohli zosúladiť svoje ordinačného hodiny s novou právnou úpravou. Vzhľadom k tejto skutočnosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do 31.10.2017 požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie nových ordinačných hodín v zmysle prijatej zákonnej úpravy a do schválenia nových ordinačných hodín poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa doterajších ordinačných hodín.


Oznam o úmrtí - Prof. MUDr. Lászlo Kovács, DSc., MPH.

Vážení kolegovia,

so smútkom si Vás dovoľujeme informovať o náhlom úmrtí Prof. MUDr. Lászla Kovácsa, DrSc., MPH., dlhoročného pedagóga a vedca Lekárskej fakulty UK v Bratislave a prednostu II. detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave.

Posledná rozlúčka bude v stredu 26.septembra 2017 o 12,30 hod. v Bratislavskom krematóriu.

Kto ste ho poznali venujte mu spomienku.

Česť jeho pamiatke!


Informácia hlavného hygienika SR k chrípkovej sezóne 2017/2018


Pozvánka na Chirurgickú kongerenciu SLK - 28.9.2017

Slovenská lekárska komora (SLK), spoločnosť Lekár, a.s., Nadácia Lekár a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Vás pozývajú na celodennú Chirurgickú konferenciu SLK, ktorá sa bude konať dňa 28.9.2017 v kongresovej sále MZ SR. Program konferencie a bližšie informácie nájdete v POZVÁNKE. 

Chirurgická konferencia SLK je určená tieto špecializácie: chirurgia, hrudná chirurgia, onkológia v chirurgii, gastroenterologická chirurgia, hrudníková chirurgia, pneumológia, gastroenterológia, onkológia.

Lekári a sestry môžuúčasťou na konferencii získať 6 kreditov + 2 + 2 kredity za úspešné vyriešenie autodidaktických kreditových testov počas konania konferencie, teda spolu až 10 kreditov.

Registračný poplatok:

- lekári: členovia SLK - 12 €, nečlenovia SLK - 19 €

- sestry: členky SKSaPA - 8 €, sestry, ktoré nie sú člensky SKSaPA - 10 €

Registrovať na konferenciu sa môžete vyplnením registračného formulára, ktorý nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVZpFLoY8HFKxPG7gU9goMP-KrfvUMAe_Xx8Y8xxu89JXzlA/viewform

Tešíme sa na stretnutie!


Rokovanie SLK so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

Na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré sa  obrátilo na Slovenskú lekársku komoru e-mailom s požiadavkou o vypracovanie presného označenia pojmu  "psychosociálne ochorenie", bola po rokovaní so zástupcami Slovenského národného strediska pre ľudské práva zaslaná správa, ktorú nájdete TU.

Vyjadrenie pre Ministerstvo zdravotníctva nájdete TU


e-MEDIUS.sk - Bezplatné kurzy - 08/2017


Informácie o novom koncepte pre Modul erecept v NCZI – ezdravie


Konečne sa ľady pohli - vyššia cena za výkon obhliadky mŕtveho tela!

Slovenská lekárska komora (SLK) opakovane rokovala na pôde Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ale aj na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o problematike obhliadok mŕtvych tiel. Rokovací tím v zložení MUDr. Zuzana Teremová, MUDr. Peter Makara, MPH a Mgr. Zdenko Seneši už v júni 2016 upozornil na potrebu zmeny v organizácii obhliadok mŕtvych tiel, ako aj na nevyhnutnosť navýšenia ceny za výkon obhliadky. Možnosť zapojenia do tejto činnosti i lekárov iných odborností ako VAS je spolu s úrovňou finančného ohodnotenia tohto výkonu základným predpokladom dosiahnutia zrušenia povinnosti výkonu obhliadky pre všeobecných lekárov.

Začiatkom roka 2017 SLK pripomienkovala návrh legislatívnej úpravy obhliadky mŕtvych tiel z dielne ÚDZS. V apríli 2017 rokovací tím SLK pod vedením prezidenta SLK zavŕšil rokovania s MZ SR k problematike lekárskej služby prvej pomoci a návrh legislatívnej úpravy „novej“ ambulantnej pohotovostnej služby (APS) už prešiel koncom mája 2017 medzirezortným pripomienkovaním. V rámci APS sa podarilo v legislatívnom návrhu dosiahnuť, že ambulantná pohotovostná služba nebude vykonávaná všeobecnými lekármi v nočných hodinách. Stanovenie podmienok výkonu APS podľa nového legislatívneho návrhu viedlo k nevyhnutnosti urýchleného zadefinovania aj podmienok výkonu Obhliadok mŕtvych tiel – teda intenzívne sa venovať zodpovedaniu otázok: kto - kedy – akou formou bude obhliadky vykonávať?, a to so zreteľom aj na zabezpečenie výkonu obhliadok v nočných hodinách. Preto sme práve v tomto čase opäť vyzvali ÚDZS k rokovaniu. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.6.2017 nás predseda úradu MUDr. Tomáš Haško, MPH ubezpečil, že problematiku Obhliadok má ÚDZS podrobne rozpracovanú, avšak v návrhu v tom čase ešte nebola rozpracovaná úprava ceny za výkon obhliadky. Upozornili sme, že ceny za výkon obhliadky sú v iných krajinách podstatne vyššie, napr. českí lekári sú za obhliadky odmeňovaní vo výške cca 2000 ČK. V priebehu mesiaca máj 2017 vypovedalo v Trenčianskom kraji zmluvy na výkon obhliadok s ÚDZS cca 50 všeobecných lekárov.

Po sérií rokovaní lekárov so zástupcami samosprávnych inštitúcií a ÚDZS na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni, sa konečne ľady pohli ... S veľkým potešením sme prijali správu, že ÚDZS pristúpil k úprave cien za výkon obhliadky. Toto rozhodnutie pre TASR hovorkyňa ÚDZS p. Pivarčiová komentovala: „Po dôslednom vyhodnotení situácie počas ostatného roka v oblasti prehliadok mŕtvych a po dôkladnej analýze svojich finančných možností sa úrad rozhodol pristúpiť k takmer dvojnásobnému zvýšeniu odmeny." Dnes ešte nevieme, či uvedení lekári svoje výpovede zmlúv stiahnu. Cena za obhliadky bola len jedna zo štyroch požiadaviek predložených dotknutými lekármi, navyše jej výška dosahuje aj po zvýšení len tretinu úrovne ceny v susednom Česku.

Je však otázne, či k takémuto rozhodnutiu nemohli dospieť kompetentní na základe korektných rokovaní za pracovným stolom a na základe predložených argumentov. Obhliadky totiž nie sú problémom len dotknutých lekárov Trenčianskeho kraja.

MUDr. Zuzana Teremová, viceprezidentka SLK

 

SLK rokovala s predsedom ÚDZS

Z iniciatívy SLK sa uskutočnilo 1. júna 2017 rokovanie na pôde ÚDZS s predsedom ÚDZS, MUDr. Tomášom Haškom, MPH. Za SLK sa rokovanie zúčastnili: doc. MUDr. Nórbert Lukán, PhD., MUDr. Zuzana Teremová a Mgr. Zdenko Seneši. Rokovanie bolo venované 2 témam - problematike vzdelávania lekárov a problematike obhliadok mŕtvych tiel.

V súvislosti so vzdelávaním sme poukázali na nutnosť dodržiavania Vyhlášky MZ SR č. 366/ 2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, teda počtu prideľovaných kreditov za vzdelávacie aktivity podľa času trvania a regionálnej úrovne vzdelávacej aktivity (miestna, okresná, krajská, celoslovenská). Vyzdvihli sme význam a úroveň vzdelávacích aktivít organizovaných ÚDZS v spolupráci s jednotlivými regionálnymi lekárskymi komorami, ktoré sú už 8 rokov organizované vo všetkých krajských mestách formou krajských seminárov. Tieto aktivity majú každoročne vysokú účasť lekárov, navyše veľká časť prednášok je následne prezentovaná aj na vzdelávacom portáli SLK i-med.sk. Na stretnutí bola otvorená aj žiadosť o úpravu Zmluvy o spolupráci medzi ÚDZS a SLK. Za SLK sme vyslovili požiadavku dopracovania aj rozdelenia finančného zabezpečenia týchto vzdelávacích aktivít, nielen rozdelenia ich organizačného zabezpečenia. Vzájomne boli rozdiskutované aj možnosti presunu vzdelávacích aktivít bližšie k lekárom, teda na úroveň veľkých okresných miest či veľkých nemocníc, ako aj otázka možnosti organizovania vzdelávacích aktivít venovaných iným okruhom napr. téme vzťahu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami a otázkam právneho povedomia lekárov vo vzťahu k výkonu lekárskeho povolania.

V súvislosti s ukončením rokovaní SLK na MZ SR o Ambulantnej pohotovostnej službe sme informovali predsedu úradu, že SLK v rámci rokovaní na MZ SR opakovane otvorila problematiku obhliadok mŕtvych tiel. SLK už v júni 2016 rokovala o tejto problematike aj s riaditeľom Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS, MUDr. Mgr. Borisom Ťažkým a v decembri 2016 SLK pripomienkovala návrh ÚDZS k legislatívnym zmenám týkajúcich sa obhliadok mŕtvych tiel. Informovali sme tiež, že prezident SSVPL a člen prezídia SLK MUDr. Makara, MPH má k dispozícii štúdiu porovnávajúcu systém fungovania výkonu obhliadok mŕtvych tiel v iných krajinách. Po rozdiskutovaní problematiky sme vyzvali predsedu ÚDZS k ďalšej spolupráci. Predseda úradu MUDr. Tomáš Haško, MPH informoval, že problematika je postupne rozpracovávaná za účasti hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. M. Paluškovej, MBA.

Na základe rozhodnutia prezídia SLK bola následne MUDr. Palušková, MBA prizvaná na najbližšie rokovanie Rady SLK, ktoré sa uskutoční dňa 13.6.2017.

Za rokovací tím MUDr. Zuzana Teremová, viceprezidentka SLK


Správna klinická prax


Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská lekárska komora oznamuje, že v stredu dňa 21.06.2017 je na adrese sídla SLK na Račianskej 42/A v Bratislave plánované prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8.30 hod. do 12:30 hod..

Ďakujeme za pochopenie.

Sekretariát SLK


Odpoveď ministra práce, sociálnych vecí a rodiny adresovaná SLK k promeblatike licencií L1A


VÝSLEDKY ANKETY „SLK - aká je a akú ju chceme“

Výsledky zlosovanie výhercov dotazníka Slovenskej lekárskej komory s názvom „SLK - aká je a akú ju chceme“

Dotazník vyplnilo takmer 1750 lekárov z celého Slovenska. Svoje ID uviedlo 950 respondentov, čím sa zapojili do zlosovania o ceny Slovenskej lekárskej komory.

ada SLK na záver rokovania dňa 23.5.2017 vyžrebovala náhodným elektronickým losovaním pod dohľadom advokáta Mgr. Senešiho nasledovných víťazov:

1. Cena: notebook HP Business - MUDr. Jaroslav Viglaský (člen RLK Nitra)

2. Cena: pevný disk WD Elements - MUDr. Viliam Cíbik, PhD. (člen RLK Trenčín ) 

3. Cena: USB Kingston 64GB - MUDr. Martin Hrubiško, PhD. (člen RLK Bratislava)

 

Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu

MUDr. Zuzana Teremová, viceprezidentka SLK

 

Žrebovanie sa uskutočnilo za účasti MUDr. Teremovej,

RNDr. Jurigovej a Mgr. Senešiho  

MUDr. Jaroslav Viglaský, výherca 1.ceny

Ankety ,,SLK - aká je a akú ju chceme"

 

Fotogalériu z odovzdávania cien výhercom ankety na zasadnutí Rady SLK dňa 13.6.2017 nájdete TU.

 


ANKETA - AMBULANTNÝ SOFTVÉR ZDRAŽIE

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Národné Centrum Zdravotníckych Informácií (NCZI) vyzvalo poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú používateľmi ambulantných lekárskych softvérov, aby sa z dôvodu elektronizácie zdravotníctva pripojili do národného dátového úložiska eHealth. Dodávatelia ambulantných softvérov už v tejto súvislosti avizovali navýšenie poplatkov pre Vás, ambulantných lekárov, až do výšky 100%.

Touto cestou si vás preto dovoľujeme osloviť za účelom vyjadrenia vášho názoru k anketovej otázke, ktorú nájdete po klinknutí na tento link: https://goo.gl/forms/VVB7qv5IwIWkgQ8y1

Ďakujeme za spoluprácu.


FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIII.


Register partnerov verejného sektora

K povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti registrovať sa v registri partnerov verejného sektora uvádzame si vás dovoľujem informovať, že:

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov partnerom verejného sektora je aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá  (nie je subjektom verejnej správy) a je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti považovaný za partnera verejného sektora (a z toho vyplývajúcu povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora) musí spĺňať nasledovnú podmienku finančného limitu:

  • nad 100.000,- €, ak ide o jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky alebo
  • nad 250.000,- €, ak ide o opakujúce sa plnenie v úhrne za kalendárny rok.

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, avšak nespĺňa vyššie uvedený finančný limit, nie je považovaný za partnera verejného sektora.

Ak príjmy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti presahujú vyššie uvedené sumy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný registrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Návrh na zápis do registra musí byť podaný prostredníctvom advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, audítora, daňového poradcu, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V prípade kliník sa finančné limity zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti posudzujú osobitne pre každú zdravotnú poisťovňu.


Stredoeurópsky obezitologický kongres

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) organizuje tento rok Stredoeurósky obezitologický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať v dňoch 5. - 7.októbra 2017 v Bratislave.

Bližšie informácie o kongrese nájdete na: http://www.cecon2017.org/


Informácia pre lekárov k novej webstránke SLK

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Slovenská lekárska komora si vás dovoľuje informovať, že od 29.4.2017 je aktívna nová webová stránka Slovenskej lekárskej komory, ktorá funguje pod doménou https://lekom.sk. Prihlasovanie do sekcie len pre členov Slovenskej lekárskej komory zostáva nezmenené, teda meno je krstné meno lekára (malými písmenami a bez diakritiky) a heslo je vaše ID v SLK.

Pôvodná verzia webstránky zostáva v platnosti aj naďalej a dostane sa k nej po kliknutí na odkaz ,,Stará verzia webu“, ktorý sa nachádza v spodnej lište súčasného www.lekom.sk. Na ,,Starej verzii webu“ nájdete aj kompletný archív všetkých informácii, ktoré boli na www.lekom.sk doteraz zverejnené.

Úplne všetky informácie budú na www.lekom.sk z pôvodnej webstránky zmigrované až v najbližších dňoch, preto vás aj touto cestou prosíme o zhovievavosť. V prípade, že sa k vami požadovaným údajom nebudete vedieť na súčasnom www.lekom.sk dostať, použite prosím vyššie uvedený odkaz ,,Stará verzia webu alebo kontaktuje prosím webeditora na: web@lekom.sk alebo na čísle 0911 361 023.

Podrobnejšie informácie o zorientovaní sa v jednotlivých sekciách a podstránkach nového www.lekom.sk vám Slovenská lekárska komora zašle v krátkom čase emailom a dočítate sa o nich aj v najbližšom čísle časopisu Medikom.

Veríme, že nová webová stránka, ktorá reflektuje na potreby súčasnej doby bude pre vás tým pravým sprievodcom pri získavaní potrebných informácií o činnosti komory a aktuálnom dianí v slovenskom zdravotníctve.

Ďakujeme za pochopenie.

Slovenská lekárska komora


Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti v novom šate

Ak chceme hovoriť o centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti dnešnými očami musíme sa najskôr vrátiť do roku 2014, kedy vláda pod vedením ministerky Zvolenskej a pravdepodobne pod tlakom záujmových skupín rozhodli uchádzať sa o európske peniaze spôsobom , ktorý by v našej spoločnosti nemal mať miesto.

Slovenská lekárska komora, už na Sneme, konanom v septembri 2014, prijala jasné stanoviská, v ktorých sa okrem iného s poľutovaním konštatovalo slabé zapojenie organizácií zástupcov zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do prípravy týchto dokumentov. Tie sa nám javili ako nejasné, nekonzistentné, a v praxi problematicky implementovateľné. V niektorých prípadoch dokonca nielenže neprinášajúce nástroje na zlepšenie ukazovateľov zdravia obyvateľov Slovenska a postavenia existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v systéme, ale naopak zneisťujúce vo vzťahu k funkčnosti alebo dostupnosti. V konečnom dôsledku nemuseli priniesť prospech ani pacientom a to napríklad aj znížením dostupnosti zdravotnej starostlivosti s obmedzením slobodnej voľby lekára.

Slovenská lekárka komora konštatovala, že navrhovaný projekt vytváral vo veľkej miere riziko, že cieľom celého projektu mala byť iba zmena vlastníckych vzťahov . Absentoval popis zabezpečenia mechanizmov vnútornej integrácie (v rámci centier) a vonkajšej integrácie (zdravotnícke zariadenia a iné zariadenia v okolí centra) odborných a špecializovaných zdravotníckych činností ako paralelne bežiacich procesov. Nehovorilo sa prakticky nič o možných formách integrácie ako takej, ale celý projekt sa točil predovšetkým okolo výstavby a rekonštrukcie centier zdravotnej starostlivosti na primárnej úrovne.

Z pohľadu Slovenskej lekárskej komory bol uvedený dokument nepripravený na praktickú realizáciu a autori nepochopili skutočný význam systému integrovanej zdravotnej starostlivosti ako i aktuálnych potrieb slovenského zdravotníctva.

Slovenská lekárska komora sa viackrát na rôznych fórach vyjadrila, že neodmieta integráciu zdravotnej starostlivosti, ale odmieta fyzickú centralizáciu lekárov do centier podľa ľubovôle štátnych úradníkov bez zapojenia lekárov.

Aj zásluhou práce Slovenskej lekárskej komory, opakovanou medializáciu, stanoviskami a postojom na rôznych fórach, sme sa snažili dať tejto realitnej koncepcii stop. Čo sa nám nakoniec v tom období aj podarilo. Dôležitú úlohu ale tiež zohrali naše opakované stretnutia priamo s členmi Európskej komisie, ktorá mala na starosti a v zodpovednosti čo najefektívnejšie využívanie európskych peňazí z operačného programu IROP.

Následne v jeseni 2015 projekt CIZS odmietlo aj samotné ministerstvo zdravotníctva ústami exministra MUDr. Viliama Čisláka.

V posledných týždňoch sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva sa predsa len bude zaoberať ďalším priebehom CIZS a efektívnym využitím európskych peňazí, ale údajne v inej forme, ako sa projekt pripravoval pred 2-3 rokmi.

poslednom rokovaní na MZ SR, v predmetnej veci, dňa 18. apríla 2017 sme boli informovaní o reštartovaní tohto projektu , tiež sme boli ubezpečení , že Slovenská lekárska komora bude prizvaná k spolupráci v procesoch týkajúcich sa prípravy a implementácie centier , pričom v súčasnosti je rozpracovaná možnosť ich rozmiestnenia v jednotlivých regiónoch, ako i to, kto môže byť oprávneným prijimateľom týchto fondov.

Na základe uvedeného Slovenská lekárska komora, berúc do úvahy vzájomnú podmienenosť vybudovania urgentných príjmov v slovenských nemocniciach z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, súhlasila so spustením procesu implementácie pri vzájomnej úzkej spolupráci

SLK má záujem aktívne vstupovať do celého procesu, aby počas celého jeho obdobia bola garantovaná ochrana existujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti pred reprivatizáciou Preto sme predložili ako zásadnú požiadavku rešpektovania princípu „iniciatívy zdola“, t. j. do procesu sa zapoja iba tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí na základe výzvy na čerpanie prostriedkov o to prejavia záujem.

Na stretnutí bolo dohodnuté, že MZ SR prerokuje so SLK otázky, súvisiace s implementáciou týchto CIZS do praxe (napr. kto bude prevádzkovateľom centra, na akom právnom základe sa bude využívať spoločná infraštruktúra centra a iné, ktoré sa môžu vyskytnúť).

SLK má záujem na zapojení jej zástupcov do procesov uskutočňovaných v súvislosti s etablovaním CIZS v regiónoch .

Je nevyhnuté, aby MZ SR vyvinulo dostatočné úsilie na realizáciu potrebných súvisiacich legislatívnych úprav na podporu činnosti CIZS (redefinícia správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti, možnosť spolufinancovania prevádzky zdravotníckych zariadení z prostriedkov miest a obcí, prípadne VÚC, sprístupnenie ďalších finančných zdrojov na financovanie prevádzky CIZS, definovanie združenia praxí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na účel vytvorenia CIZS),

Uvedomujeme, že nastavenie výstavby a implementácia projektu CIZS minulou vládou nie je to, čo slovenské zdravotníctvo v súčasnosti potrebuje. Projekt integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak ako SLK celý čas deklarovala, by nemal byť o budovách a realitnom biznise. Primárna zdravotná starostlivosť dnes akútne potrebuje niečo iné , integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a s ňou súvisiacu sieť a odborný personál na jej pokrytie.

však, že spoločným úsilím účastníkov tohto projektu a konsenzom predídeme rôznym možným konfliktom a projekt bude realizovaný v záujme pacienta i poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.


UPOZORNENIE pre lekárov – EuroMedi-European Medical Directory!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Po obdržaní množiacich sa informácií z radov lekárov si vás dovoľujeme upozorniť na oznámenie, ktoré spoločnosť EuroMedi-European Medical Directory v týchto dňoch zasiela mnohým z vás. Obsahom oznámenia je, že spoločnosť EuroMedi-European Medical Directory vás môže bezplatne zaradiť do európskej databázy s uvedením vašich identifikačných a kontaktných údajov s rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, fax a medicínska špecializácia. Na druhej strane oznámenia sa nachádza tabuľka, ktorú ak po vyplnení zašlete na adresu uvedenú v oznámení, budete povinní uhradiť ročný poplatok vo výške 877 €.

Preto si vás dovoľujeme upozorniť, aby ste zvýšili pozornosť a toto tlačivo ste nevypisovali a neposielali späť na uvedenú adresu.

Ak ste uvedené tlačivo už vypísali a spoločnosti EuroMedi–European Medical Directory už zaslali, odporúčame vám, a to aj vzhľadom na doterajšiu judikatúru súdov SR a ČR, žiadne poplatky súvisiace so zaradením do európskej databázy neplatiť.

V prípade akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte prosím Advokátsku kanceláriu ŠKODLER&PARTNERS, s.r.o., Mgr. Zdenko Seneši, email: zdenko.senesi@skodler.sk, mobil: 0911 123 084.


Hodnota za peniaze - nová UNB

Všetci sa tešíme a prajeme si, aby nová Univerzitná nemocnica v Bratislave bola už čo najskôr realitou. Asi na Slovensku nie je nikto, kto by si prial niečo iné. Tak prečo toľko kriku a kritiky k niečomu, čo chcú všetci?
Áno je pravda, že všetci chceme novú, komplexnú, koncovú, spádovú univerzitnú nemocnicu, ktorá bude dostupná pre nás všetkých, ak to budeme potrebovať. Nemocnicu, ktorá bude spĺňať všetko to, čo od nej právom očakávame a čo nám politici už 30 rokov sľubujú. Od projektu, výstavby, až po prevádzku.
A práve tu sa nám to začína  akosi zamotávať.        
Stále platí známe porekadlo, že o peniaze ide až v prvom rade. Druhú podmienku všetkého, čo sa v zdravotníctve deje, definuje Ústava Slovenskej republiky v článku 40, ktorý zakotvuje ústavné právo občanov na ochranu zdravia.
Predložený a vládou schválený hybridný PPP projekt staronovej Univerzitnej nemocnice predpokladá, že štát bude financovať výstavbu, ale dozor a kontrolu nad výstavbou odovzdá do rúk súkromnému koncesionárovi. Tento tzv. manažér zdravotnej starostlivosti navyše bude po dokončení výstavby prevádzkovateľom nemocnice ďalších päť rokov. Súkromný koncesionár nebude niesť žiadne riziká a bude mať garantovaný čistý zisk. Takáto forma PPP projektu je vo výsledku horšie riešenie, ako predchádzajúci full PPP projekt, kde by celá ťarcha výstavby bola na strane zhotoviteľa, teda súkromného podnikateľského subjektu.
Ak berieme zmysel čl. 40 Ústavy doslovne, mala by nemocnica ponúkať lepšiu kvalitu služieb pre pacientov. Už teraz však vieme, že už len kapacita novej nemocnice bude nedostatočná a nedosahuje ani počet lôžok, s ktorým sa počítalo v pôvodnom projekte nemocnice Rázsochy. Odvtedy uplynulo štvrťstoročie a pacientov určite nie je menej. Práve naopak. Starnutím populácie bude ešte väčší tlak predovšetkým na akútne, ale zároveň i chronické  lôžka, nakoľko prirodzene prichádza k vyššej chorobnosti.
Projekt novej nemocnice na Rázsochách prišiel v osemdesiatych rokoch ako strategická vízia, hľadiaca za horizont volebných období. Je smutné, že mohla už dávno stáť a slúžiť. To by sme si však nemohli prejsť obdobím zlatej horúčky, keď nám „manažéri“ zdravotníctva a ekonomickí technokrati bohorovne tvrdili, že nové nemocnice nepotrebujeme a ak to bude potrebné, môžeme ísť do lepšie vybavených nemocníc vo Viedni alebo v Prahe. S náboženským zápalom aplikovaný princíp neviditeľnej ruky trhu opäť raz zvíťazil nad zdravým rozumom i oprávnenými potrebami obyčajných, ale hlavne chorých ľudí tejto krajiny.
Myslím, že Slovensko si zaslúži jednu komplexnú, perfektne postavenú a prevádzkovanú Univerzitnú nemocnicu, za ktorú sa nebude musieť hanbiť ani jeho hlavné mesto. Som presvedčený, že ešte stále máme dosť vlastných odborníkov, ktorí dokážu takýto projekt zrealizovať a hotovú nemocnicu aj riadiť.
Nemusíme žiadnemu súkromnému subjektu odovzdávať kompetencie, ktoré má v zmysle Ústavy štát. Štát nie je horší vlastník a správca majetku ako súkromný sektor, ba naopak jeho hodnota za peniaze nie je meraná komerčným úspechom, ale kvalitou a vyššou efektívnosťou služieb poskytovaných pacientovi. Na rozdiel od komerčného subjektu, ktorého hlavným motívom podnikania je a zostane len a len zisk. Alebo štát nedokáže efektívne riadiť verejné nemocnice a poskytovať tak svojim občanom hodnotu za peniaze? Najrozumnejšia cesta je štátom garantovaná príprava, realizácia výstavby a priame prevádzkovanie novej nemocnice – to všetko prostredníctvom našich zástupcov, ktorí reprezentujú štát.
Ale prejdime aspoň k niektorým konkrétnym obsahovým pripomienkam.
Ťažko by bolo asi hľadať obhájiteľný argument, aby Nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, na Antolskej ulici bola samostatnou mestskou nemocnicou. Minimálne z hľadiska strategického by mala ostať i naďalej súčasťou novej UNB. A to nielen v záujme pacientov ale nie menej i v záujme tejto nemocnice samotnej.
Ďalšou súčasťou novej UNB by mala byť nemocnica Ružinov. Napriek tomu že aj táto nemocnica bola projektovaná a stavaná ako okresná nemocnica typu II a nespĺňa podmienky súčasného vysokoškolského vzdelávania, nevidím dôvody aby na rekonštrukciu tejto nemocnice, ktorá má už teraz priestorové problémy, išlo 80 miliónov Eur. Som presvedčený, že podstatná časť týchto prostriedkov by mala ísť do dobudovania Rázsoch na komplexnú univerzitnú nemocnicu. Pre ňu je potrebné mať jednu poriadnu základňu, ktorá bude zahŕňať všetko podstatné. A spomínané nemocnice by mali byť len vynúteným doplnkom. Nevieme si predstaviť, že nová nemocnica bude mať len 2/3 počtu lôžok nemocnice, ktorá má viac ako 30 rokov a nikdy ako výuková koncová nemocnica budovaná nebola...
 
Už v projekte bolo potrebné rozlišovať výstavbu budovy (budov) „novej nemocnice“ a výstavbu „pridružených objektov“ v areáli Rázsochy (campus, vzdelávacie inštitúcie, prípadný úrad verejného zdravotníctva, atď.) a je nevyhnutné tento dokument dopracovať aj o koncept týchto „pridružených objektov“ vrátane zdrojov financovania. Je jasné, že uvedené objekty budú musieť byť financované z ďalších iných zdrojov.
Čo je pojem „partnerská nemocnica UNB“, si môžeme len domyslieť. Pravdepodobne by to mali byť nemocnice, ktoré by sa mali parciálne podieľať na výučbe. Je tu napríklad zahrnutá nemocnica Sv. Michala a Milosrdných bratov. Tieto však z pohľadu výučby nemajú žiadny význam. Nemocnici Sv. Michala by mal patriť len "rezortný význam".
Čo tým ale chcem vlastne povedať? To, že by mala byť len jedna UNB a konečne komplexná; Ružinov svojim súčasným podielom na výučbe je už aj dnes len "partnerská nemocnica". Pozitívum je však to, že v nedávnom období proklamovaná konkurencia nemocníc sa našťastie v prospech pacienta neuskutočnila a my všetci vieme, že je nezmyselná. V záujme zdravia pacienta je nevyhnutná spolupráca zainteresovaných organizácií a nie konkurencia.
Pre novú nemocnicu Rázsochy bude nevyhnutnosťou aj spádové územie - zrejme západná časť Bratislavy s podstatnou časťou celého Záhoria. Iné tvrdenie vyplýva len zo základného nepochopenia problematiky a geografických vzťahov.
Lôžková kapacita podobných nemocníc v Európe býva neporovnateľne väčšia. A to nie je megalomanstvo, ale nevyhnutnosť. Všetko spomenuté, vrátane zvýšenia očakávaného počet medikov sa javí stavať novú UNB po 130 rokov s necelými  600 posteľami (presne 578) ako nedostatočné!!! Univerzitná nemocnica by mala byť aj oddeleniami komplexnejšia a preto plánovaný počet oddelení ako i stav postelí je z nášho pohľadu evidentne poddimenzovaný.
Tomuto nezabráni ani priradenie nemocnice na Antolskej do UNB. Podľa rozpisu plánovaných lôžok v jednotlivých  nemocniciach  novej UNB  vyplýva, že  ani nemocnica Rázsochy, ani dobudovaná  nemocnica  Ružinov nebudú komplexné, ale budú sa dopĺňať. Pričom ešte raz zdôrazňujem, že nemocnica Ružinov nikdy nebola projektovaná, stavaná ani prevádzkovaná ako výučbová báza. Preto máme zato, že nosná výučbová báza musí byť na Rázsochách s celým spektrom zdravotnej starostlivosti, ochorení, ale predovšetkým komplexnosti všetkých odborov.
Pre slovenské zdravotníctvo je potrebné zabezpečiť aj kontinuitu a kvalitu praktickej zložky vzdelávania v novej univerzitnej nemocnici aj pre absolventov týchto odborov vysokoškolského štúdia II. stupňa zo slovenských vysokých škôl.

Koncepcia ako materiál strategického významu je vec jedna, druhou vecou je to, čo od zdravotníckeho zariadenia, akým by nepochybne nová UNB mala byť, očakávame my zdravotníci, ale i my pacienti. Na jej projektovanie, výstavbu a prevádzku treba  klásť tie najvyššie nároky.
Argumentov pre zásadnú zmenu projektu i výstavby je veľa. Práve preto sa musíme rozhodnúť. Chceme nemocnicu, na ktorú budeme právom hrdí, ktorá bude spĺňať tie najvyššie kritéria na diagnostiku a liečbu pacientov, ale i výučbu nových lekárov a svojím významom a službami predbehne dobu, alebo chceme postaviť len nemocničku, na vchode ktorej bude tabuľka s nápisom Univerzitná nemocnica Bratislava a ktorá bude poskytovať kvalitný servis pre neďalekú privátnu nemocnicu Penty na Boroch?


MUDr. Marian Kollár, prezident SLK


Pozvánka na Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017

Deň kariéry sa uskutoční dňa 25. apríla v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o veľtrh pracovných príležitostí, na ktorom majú zamestnávatelia možnosť prezentovať svoju spoločnosť, voľné pracovné pozície, stáže, či rôzne programy pre študentov. Je skvelou príležitosťou spoznať kvalitných študentov a budúcich absolventov medicíny (a iných odborov) na našej univerzite. 

POZVÁNKU na Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017 nájdete TU.


Pozvánka na Future Health Summit 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Slovenská lekárska komora si vás dovoľuje informovať o konaní medzinárodnej konferencie Future Health Summit 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. a 25. 5. 2017 v Dubline a zároveň vás touto cestou na konferenciu aj pozvať.

Bližšie informácie o konaní a programe konferencie, vrátane pozvánky nájdete na: https://www.futurehealthsummit.com/

Všetky potrebné informácie aj registračný formulár sú k dispozícii na webstránke: http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery


Pozvánka na BioMed HealthTech Summit 10.5.2017


Diskusia s ministrom zdravotníctva k DOH a APS

Dňa 28.2.2017 sa v Bratislave uskutočnila otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Išlo o prvé zo série ôsmych organizovaných stretnutí lekárov s ministrom zdravotníctva k problematike legislatívneho návrhu zavedenia Doplnkových ordinačných hodín a  riešenia Ambulantnej pohotovostnej služby. V kinosále Univerzitnej nemocnice v Ružinove sa rušne diskutovalo. Na stretnutí sa okrajovo reflektovali aj iné témy - najmä úlohy a postavenie lekára z hľadiska  celospoločenského významu, odmeňovania za vykonanú prácu a tiež náklady na materiálovo-technické vybavenie ambulancií. Minister zdravotníctva sa v diskusii s lekármi venoval aj nevyhnutnosti dofinancovania rezortu, v ktorom v súčasnosti chýba 535 mil. eur. V krátkosti informoval o príprave integrovaných centier, otázke postupného zavedenia DRG, rozvíjania následnej sociálno-zdravotnej starostlivosti a efektívnosti centrálneho riadenia nemocníc. Poinformoval o plnení Ozdravného plánu VšZP a o efektívnom využívaní finančných prostriedkov v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva pokračuje aj v ďalších krajských mestách. Tešíme sa na stretnutie a srdečne vás pozývame!Informácie z médií zo stretnutia:
Lekári kritizujú doplnkové ordinačné hodiny (28.02.2017; www.aktuality.sk; Domáce správy, 19:15, s. -; TASR)
Lekári kritizujú doplnkové ordinačné hodiny, T. Drucker je ochotný diskutovať
(28.02.2017; www.lekari.sk; s. -; TASR)


Otvorená diskusia s ministrom zdravotníctva k DOH a APS sa uskutočnila dňa 1.3.2017 v Nitre.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Dňa 2.3.2017 pokračovala séria stretnutí - otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom v Trnave.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Stretnutia lekárov s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom pokračovali formou Otvorenej diskusie k DOH a APS dňa 6.3.2017 v Banskej Bystrici.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


V Žiline sa konala Otvorená diskusia s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom k DOH a APS dňa 7.3.2017.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Dňa 14.3.2017 pokračovali stretnutia lekárov organizované ako Otvorená diskusia s hosťom ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom v Trenčíne.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Dňa 16.3.2017 bol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker hosťom Otvorenej diskusie k DOH a APS v Prešove.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Posledná Otvorená diskusia lekárov k legislatívnemu návrhu MZ SR k DOH a APS sa uskutočnila dňa 17.3.2017 v Košiciach. Legislatívny návrh zúčastneným lekárom predstavila a diskusiu s lekármi viedla štátna tajomníčka MZ SR Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker sa z neúčasti na stretnutí z vážnych dôvodov ospravedlnil.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.


Tlačová správa SLK k problematike licencií L1A

Dňa 2.2.2017 usporiadala Slovenská lekárska komora tlačovú konferenciu z dôvodov, ktoré považuje SLK za mimoriadne dôležité. Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému našich lekárov, držiteľov licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár vo vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa začala v roku 2016 od lekárov vymáhať nezaplatené odvody a penále z licencie L1A. Odhadom ide o niekoľko stoviek lekárov. Títo lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič podobné, za čo by mali byť potrestaní. Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania z inej licencie, ktorú aj využívali ako nový podnikateľský subjekt. Naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami predloženom znení alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ.
Bližšie informácie o priebehu problematiky licencií L1A vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nájdete v tlačovej správe TU!

- videozáznam - I. časť
- videozáznam - II. časť

Ostatné novinky