Register partnerov verejného sektora

K povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti registrovať sa v registri partnerov verejného sektora uvádzame si vás dovoľujem informovať, že:

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov partnerom verejného sektora je aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá  (nie je subjektom verejnej správy) a je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aby bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti považovaný za partnera verejného sektora (a z toho vyplývajúcu povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora) musí spĺňať nasledovnú podmienku finančného limitu:

  • nad 100.000,- €, ak ide o jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky alebo
  • nad 250.000,- €, ak ide o opakujúce sa plnenie v úhrne za kalendárny rok.

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, avšak nespĺňa vyššie uvedený finančný limit, nie je považovaný za partnera verejného sektora.

Ak príjmy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti presahujú vyššie uvedené sumy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný registrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Návrh na zápis do registra musí byť podaný prostredníctvom advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, audítora, daňového poradcu, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V prípade kliník sa finančné limity zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti posudzujú osobitne pre každú zdravotnú poisťovňu.

Ostatné novinky