Pripomienkové konania


Všetky materiály na pripomienkovanie sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email: ernest.sivik@gmail.com, Mgr. Zdenkovi Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdenko.senesi@skodler.sk a tajomníčke Stáleho výboru SLK pre legislatívu PhDr. Kvetoslave Kotrbovej, PhD., MPH na e-mail: expert@lekom.sk

 

ARCHÍV

 


Návrh zákona č. ....../2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-610

Termín: 23.8.2017