Pripomienkové konania


Všetky materiály na pripomienkovanie sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email: ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Zdenkovi Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdenko.senesi@skodler.sk

 

ARCHÍV

 


 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/470

Termín: 4.7.2017