Stále výbory SLK

O Stálych výboroch Slovenskej lekárskej komory

Výbor pre vnútorný život komory je jeden zo štyroch Stálych výborov Slovenskej lekárskej komory, ktoré vznikajú na základe novelizácie Volebného poriadku Slovenskej lekárskej komory schválenej na XXXI. Mimoriadnom Sneme SLK konanom dňa 22.1.2016.

V štruktúre orgánov Slovenskej lekárskej komory sú Stále výbory prvýkrát koncipované voľbami na regionálnej úrovni voľbou regionálnych zástupcov a voľbou predsedov výborov. Na XXXII. Sneme SLK začínajú Stále výbory svoju činnosť.

Slovenská lekárska komora (SLK) plní veľa úloh. Veľká časť práce Rady a Prezídia SLK je venovaná práve tej časti činnosti SLK, kde SLK plní funkciu preneseného výkonu štátnej správy (vydávanie licencií, registrácia lekárov, kontrola vzdelávania lekárov) a reaguje na podnety orgánov štátnej správy – MZ SR, ÚDZS, VÚC a pod.

Rozsiahla, dlhodobá a veľmi intenzívna je práca SLK v oblasti legislatívy – pripomienkovanie legislatívnych návrhov pred ich zaradením na rokovanie vlády a parlamentu, ale aj predkladanie nových legislatívnych návrhov z dielne SLK. Tejto činnosti sa primárne venuje Stály výbor SLK pre legislatívu.

Oblasť prezentácie SLK v zahraničí má tiež dlhodobú tradíciu. Bývalý Zahraničný výbor SLK a súčasný Stály výbor SLK pre zahraničie je významnou a dôležitou zložkou SLK.

SLK ponúka pre svojich členov množstvo benefitov. Medzi výhody členstva v SLK poistenie právnej ochrany, finančné zvýhodnenie nákupu motorových vozidiel u vybraných automobilových predajcov, výrobkov napr. od spoločnosti Whirpool, Bioptron a pod., či výhodnejšie podmienky pri čerpaní bankových úverov.

Lekári dosah týchto aktivít (aj keď sú veľmi dôležité) však často vnímajú len okrajovo, resp. ich ani neregistrujú .

Lekár pracujúci v Slovenskej republike má veľa povinností. Vo vzťahu k Slovenskej lekárskej komore je to najmä registrácia v SLK a s tým súvisiaca úhrada registračného poplatku a povinnosť sa sústavne vzdelávať. Obe tieto povinnosti vyplývajú zo zákona, avšak SLK je v zmysle zákona povinná plnenie týchto povinností kontrolovať (prenesený výkon štátnej správy), čo u lekárov často vyvoláva nevôľu, ba až negatívny postoj ku komore ako takej.

Člen SLK má navyše povinnosť dodržiavať Deontologický kódex a pri eventuálnych pochybeniach preverenia správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. pri neetickom správaní podlieha priamo kontrolným orgánom SLK. Navyše (aj za toto) SLK platí členský príspevok. Benefity, ktoré v súčasnosti SLK lekárom ponúka, využívajú lekári len sporadicky. Prínos poistného plnenia právnej ochrany nie každý člen SLK náležite ocení, nakoľko najspokojnejší je lekár vtedy, ak by túto výhodu nemusel nikdy využiť.