Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktualizovaná Koncepcia zdravotníctva v SR z pohľadu SLK

Aktualizovaná Koncepcia zdravotníctva v SR z pohľadu SLK

Na základe dlhodobého neriešenia, respektíve neefektívnych „riešení“ situácie v slovenskom zdravotníctve kompetentnými štátnymi orgánmi vznikla v roku 2018 na pôde regionálnej lekárskej komory Prešov iniciatíva na vypracovanie koncepčného materiálu komory, ktorý by na jednej strane definoval hlavné problémy slovenského zdravotníctva, na druhej strane by navrhol možnosti, ako túto situáciu zmeniť. Na základe uznesenia Snemu SLK z 10/2018 a Rady SLK z 04/2019 a 05/2019 bola zriadená Pracovná skupina SLK k návrhu Koncepcie zdravotníctva z pohľadu SLK. Je zložená zo zástupcov jednotlivých regionálnych lekárskych komôr. Prezident a členovia Rady SLK sa môžu na jej rokovaní zúčastniť kedykoľvek.


Pracovná skupina začala svoju činnosť v roku 2019, pokračovala v nasledujúcich dvoch rokoch, v dôsledku pandémie Covid-19 bola jej činnosť viackrát prerušená. Výsledný materiál bol spracovaný a po pripomienkovaní odsúhlasený pracovnou skupinou, Radou SLK a následne Snemom SLK v októbri 2021. SLK sa týmto prihlásila k spolupráci pri navrhovaní a presadzovaní zodpovedných a efektívnych riešení krízového stavu slovenského zdravotníctva. V priebehu roka bol materiál aktualizovaný a následne snem SLK v októbri 2022 schválil jeho súčasnú podobu.
Koncepcia obsahuje hlavné ciele, analýzu súčasného stavu, hlavné problémy a systémovú predstavu o riešení jednotlivých oblastí. Systémová predstava má tvar kocky, jednotlivé časti do seba zapadajú a vzájomne súvisia. Schválením na sneme sa stala Koncepcia záväznou pre vedenie komory pri prezentovaní a presadzovaní jej záverov na rôznych fórach. Jej plnenie bude každoročne predložené na rokovanie snemu. Materiál je otvorený, ktorýkoľvek člen komory môže k nemu zasielať doplnenia prostredníctvom príslušnej regionálnej lekársky komory.

 

Slovenská lekárska komora (SLK) ako najreprezentatívnejšia organizácia lekárov má ambíciu navrhnúť a v spolupráci so štátnymi orgánmi sa aj podieľať na zodpovedných a efektívnych riešeniach krízového stavu slovenského zdravotníctva. Sme presvedčení, že SLK má oprávnený, adekvátny a funkčný potenciál na túto úlohu.


Kompletnú koncepciu v pdf formáte nájdete TU.

Prílohy ku Koncepcii zdravotníctva z pohľadu SLK nájdete TU


Infografiku v pdf formáte nájdete TU.

 

Infografika 1 – Nedostatočné financovanie verejného zdravotného poistenia

 

Infografika 2 (reálna minimálna nákladovosť ambulancie)

 

Infografika 3 (prepočet príjmov na amb.)