Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Odborní partneri

Spolupráca so SLS

Najvýznamnejšie zmeny v tejto oblasti sa uskutočnili v roku 2015. Na základe predchádzajúcich rokovaní zo začiatku roka 2015 (marec 2015) s vedením Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) o potrebe zbližovania a uplatnenia stratégie spoločného postupu pri aktuálnych celospoločenských otázkach, týkajúcich sa obhajoby práv a odborných záujmov lekárov a tým aj pacientov v rámci systému slovenského zdravotníctva sa podarilo rozvinúť pomerne plodnú a vzájomne obojstranne obohacujúcu spoluprácu. SLS je druhou najväčšou, z hľadiska vnímania spoločnosti veľmi významnou organizáciou zastupujúcou lekárov pracujúcich v slovenskom zdravotníctve (Slovenská lekárska komora na základe zákona registruje 25 tisíc lekárov na Slovensku, z toho je 14,7 tis. dobrovoľných členov; Slovenská lekárska spoločnosť eviduje 17 tisíc dobrovoľných členov, v tom lekárov aj nelekárov). 

 

Okruhy tém a iniciatív, ktorým sa SLK a SLS venovali spoločne v priebehu roka 2015, možno zhrnúť nasledovne:

1.   definovanie a schválenie Memoranda o spolupráci SLK so SLS v oblasti sústavného vzdelávania a presadzovania odborných  záujmov lekárov a schválenie štatútu spoločného orgánu SLK a SLS - Akreditačnej rady Slovenska CME pre uľahčenie evidencie, hodnotenia kvality a hodnotenia plnenia povinnosti vzdelávania lekárov;

2.   pripomienkovanie novely zákona o dani z príjmov a zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach v častiach, týkajúcich sa zdaňovania a oznamovania tzv. prijatého peňažného a nepeňažného plnenia na účely vzdelávania od farmaceutických organizácií;

3.   odmietnutie tzv. protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a spoločné definovanie a presadzovanie návrhov na skutočné riešenie korupcie, vyskytujúcej sa v slovenskom zdravotníctve;

4.   snaha o zainteresovanie SLK a SLS do tvorby metodiky štandardných diagnostických a terapeutických postupov a tvorby inovácií štandardných diagnostických a terapeutických postupov pripravovaných aktuálne na MZ SR;

5.   spoločné pripomienkovanie vyhlášky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení – v tom: snaha o presadenie CPD (Continual Professional Development) do systému sledovania CME (Continual Medical Education) u lekárov so súčasným zjednodušením systému hodnotenia sústavného vzdelávania vytvorením štátneho fondu, z ktorého by sa financovalo predpísané sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a daňovej úľavy/odpočítateľnej položky v prípade, že si zdravotníckych pracovník sústavné vzdelávanie financuje zo svojich vlastných zdrojov sám (najmenej vo výške 700 € ročne).

 

O prijatí Memoranda o spolupráci SLK so SLS v oblasti sústavného vzdelávania a presadzovania odborných zájmov lekárov, ktoré bolo slávnostne podpísané prezidentmi obidvoch organizácií MUDr. Mariánom Kollárom a prof. MUDr. Petrom Krištúfkom, CSc. pri príležitosti osláv XXV. výročia znovuzaloženia SLK v rámci medzinárodnej konferencie o postavení a poslaní stavovských organizácií v Európskej únii 25. septembra 2015 v Košiciach informovali obidve organizácie jednak vo svojich elektronických aj printových médiách, ) ako aj na spoločnej tlačovej konferencii.

8. decembra 2015 Rada Slovenskej lekárskej komory a prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti na svojich separátnych rokovaniach schválili návrh Štatútu spoločnej Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, ktorá od 1. januára 2016 prevzala doterajšiu činnosť zaniknutého SACCME a obidve tieto najväčšie organizácie zastupujúce lekárov na Slovensku absolvovali počas roka 2015 rad spoločných iniciatív a aktivít (súhrnne za celý rok odhadom minimálne 30-40 aktivít vrátane neformálnych stretnutí), smerujúcich k zlepšeniu postavenia lekárov a tým aj pacientov na Slovensku, s ktorými je možné sa podrobne oboznámiť na stránkach obidvoch organizácií.

 

Podľa podkladov SLK a SLS vypracovali: 
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH - špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti; Mgr. Michaela Ivaničová (editorka webstránky SLK)

Osobitné poďakovanie: 
PhDr. Želmíra Mácová, MPH, JUDr. Mária Mistríková a prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc. za poskytnutie podkladov SLS

 

 

ARCHÍV