Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Pre lekárov
 2. >
 3. Licencie

Licencie

https://lekom.sk/storage/vseobecna_ziadost_2024.pdf


TYPY LICENCIÍ

AKO POŽIADAŤ O VYDANIE LICENCIE?

AKO POŽIADAŤ O ROZŠÍRENIE LICENCIE

DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE

ZRUŠENIE LICENCIE

POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

ODBOR VZDELÁVANIA A LICENCIÍ:  KONTAKT

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA


 

Ohľadom vybavenia licencie kontaktujte priamo Vašu RLK

 

TYPY LICENCIÍ

 

V zmysle zákona 578/2004 Z.z. rozlišujeme 4 typy licencií:

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – tento typ licencie je určený pre lekárov, pokiaľ nemajú alebo neplánujú mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale budú poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú alebo budú poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie (napr. športové kluby). Držiteľ licencie sa stáva podnikateľom. Lekár z príjmov z činnosti odvádza dane a platí odvody. Služby fakturuje. Štatistický úrad SR pridelí držiteľovi licencie IČO (netreba o IČO žiadať), SLK držiteľa licencie informuje o pridelenom IČO.

 

Každý držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je povinný:

 • registrovať sa pre daň z príjmu u príslušného správcu dane (daňový úrad) - do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť
 • oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
 • požiadať UZDS o pridelenie kódu poskytovateľa do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie
 • uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

 

L1B – licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár – je určená pre lekárov, ktorí chcú prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie. Táto licencia je potrebná pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ak je žiadateľom lekár ako fyzická osoba. Povinnosť registrácie na daňovom úrade, oznámenia vzniku platiteľa zdravotného poistenia, podania žiadosti UZDS o pridelenie kódu poskytovateľa, uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania vzniká až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (spravidla vydáva VUC).

 

L1C – licencia na výkon činnosti odborného zástupcu  - je licencia pre lekára, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo inú právnickú osobu za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Za účelom vydania povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia musí mať právnická osoba ustanoveného odborného zástupcu – lekára s licenciou typu C. Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie s výnimkou ambulancií a mobilných hospicov u toho istého poskytovateľa; nie je možné byť odborným zástupcom pre viac ako jednu právnickú osobu. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ambulancie dopravnej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu.

 

L1D – licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti – je určená pre lekárov vykonávajúcich
výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti s výnimkou prípadov uvedených v §7a zákona č. 578/2004 Z.z.

 

Pozn.: riadny platiaci člen SLK po vyžiadaní obdrží aj ozdobnú licenciu formátu A3, ktorá je vhodná na zarámovanie a umiestnenie na stenu.

SMERNICA SLK NA VYDÁVANIE LICENCIÍ


AKO POŽIADAŤ O VYDANIE LICENCIE?

 

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O LICENCIU

Žiadateľ podáva žiadosť o vydanie licencie v listinnej forme na RLK (regionálnom sekretariáte) podľa miesta výkonu povolania alebo v prípade, ak ešte povolanie nevykonáva, na RLK príslušnej podľa miesta budúceho výkonu povolania alebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na RLK, ako aj na tejto webstránke (viď nižšie). Ak nebola žiadosť podaná úplne, pracovník regionálneho sekretariátu vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a upozorní ho, že 30-dňová lehota na vydanie licencie začína plynúť dňom doručenia úplnej žiadosti na RLK. Po prijatí úplnej žiadosti alebo po doplnení neúplnej žiadosti pracovník regionálneho sekretariátu vyznačí na úplnej žiadosti dátum prevzatia a úplnú žiadosť zašle na Slovenskú lekársku komoru so sídlom v Bratislave, Račianska 42/A, PSČ: 831 02 a to najneskôr do 3 dní od jej prevzatia. Pracovník sekretariátu SLK žiadosť predloží na schválenie najbližšiemu zasadnutiu Prezídia SLK tak, aby bola žiadosť schválená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia úplnej žiadosti na regionálnom sekretariáte. Pracovník sekretariátu komory súčasne pripraví doklad o vydaní licencie tak, aby mohla byť licencia podpísaná prezidentom komory bezprostredne po jej schválení prezídiom SLK. Po podpísaní bezodkladne zasiela licenciu na príslušnú RLK.

O vydanie licencie žiadajte presne v znení odboru, tak ako je uvedený v diplome o špecializácii alebo certifikáte o certifikovanej pracovnej činnosti.

 

Dokumenty na stiahnutie

- Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.doc)/ Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.pdf)

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (.pdf) 

Všeobecné nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) v súvislosti s vydávaním licencií:

- Poučenie dotknutej osoby - register licencií (.pdf)


Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Preukazuje sa úradne osvedčenými kópiami vysokoškolského diplomu, diplomu o špecializácii alebo certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností. Lekár, ktorý nadobudol odbornú spôsobilosť v zahraničí, preukazuje odbornú spôsobilosť aj osvedčenou kópiou dokladu o uznaní vzdelania. Ak ste tieto doklady už SLK niekedy doložili, nemusíte dokladať opakovane

 

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekár na účely vydania licencie

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti  vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania – vzor vyššie na stiahnutie. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár všeobecný lekár, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 

Preukazovanie bezúhonnosti

Občania SR s trvalým pobytom v SR nedokladajú výpis z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytujú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov – príloha č. 1 žiadosti o vydanie licencie. Cudzinec alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným v príslušnom štáte; doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

 

Dokladovanie praxe

potvrdenie zamestnávateľov (na potvrdení je potrebné uviesť konkrétnu ŠPECIALIZÁCIU), resp. platné povolenie na výkon praxe a potvrdenie z VÚC, že povolenie nebolo zrušené)( overené fotokópie).

 

Právoplatnosť

Za účelom ďalšieho použitia licencie (napr. vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia) je potrebné nechať si na licenciu vyznačiť právoplatnosť. Právoplatnosť si môžete dať vyznačiť na sekretariátoch regionálnych komôr. Licencia nadobúda právoplatnosť uplynutím lehoty na odvolanie (16. deň odo dňa jej doručenia). Pred uplynutím lehoty na odvolanie je možné na sekretariátoch regionálnych komôr vzdať sa práva podať odvolanie, vtedy licencia nadobudne právoplatnosť dňom vzdania sa práva podať odvolanie.

 


AKO POŽIADAŤ O ROZŠÍRENIE LICENCIE

 

Vyplňte Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.doc), Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.pdf) - (ide o jednotné tlačivo).

Pokiaľ žiadate o rozšírenie licencie o iný typ ako už vlastníte, ale v tom istom odbore, priložíte k žiadosti o vydanie licencie už iba aktuálny  lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a doklad o zaplatení poplatku (poplatok je rovnaký ako za vydanie licencie). Pokiaľ je licencia staršia, je potrebné priložiť aj potvrdenie o praxi v danom odbore, o ktorý žiadate. 

Ak žiadate o rozšírenie licencie o inú odbornosť, prikladáte okrem vyššie uvedených dokladov aj doklad o odbornej spôsobilosti (diplom o špecializácii, certifikát).

Žiadosť podávate, rovnako ako pri vydaní licencie.


DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE

 

Držiteľ licencie môže požiadať o dočasné pozastavenie licencie najviac na jeden rok a to listinným podaním doručeným na RLK alebo SLK alebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Zákon nevylučuje požiadať o dočasné pozastavenie licencie aj opakovane. Formulár žiadosti nájdete TU.


ZRUŠENIE LICENCIE

 

Držiteľ licencie môže požiadať o zrušenie licencie, a to listinným podaním doručeným na RLK alebo SLK alebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Formulár žiadosti nájdete tu: https://lekom.sk/storage/vseobecna_ziadost_2024.pdf.

 

Upozorňujeme, že v zmysle 74 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. môže SLK licenciu zrušiť najskôr ku dňu, ktorý nasleduje dva mesiace po doručení žiadosti o zrušenie licencie na SLK (napr. Ak žiadosť o zrušenie licencie bude doručená dňa 31.01. licencia bude zrušená k 31.03., ak lekár nepožiada o neskoršie zrušenie licencie).


POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

 

Poplatky za vydanie licencie uhrádzajte na číslo účtu, ktorý je vedený vo VÚB - IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456 


Variabilný symbol = Vaše ID z Registra lekárov. 
Špecifický symbol = trojciferné číslo podľa typu licencie: L1A – 111, L1B – 222, L1C – 333, L1D - 888. 
Konštantný symbol = 0308.

 

Poplatky za vydanie licencie v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

 • na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) - 66 €
 • na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár (L1B) - 33 €
 • na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár (L1C) - 66 €
 • na výkon lekárskej posudkovej činnosti (L1D) - 33 €

Poplatky za vydanie duplikátu licencie

 • 10 € platiaci člen SLK  VS: ID   ŠS: 7474
 • 25 € nečlen SLK           VS: ID  ŠS: 7474                                                                         

Poplatky za vydanie duplikátu sa uhrádzajú na číslo účtu, ktorý je vedený vo VÚB - IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456 

variabilný symbol:    Vaše číslo ID z registra lekárov
špecifický symbol:    7474
konštantný symbol:  0308 

Duplikát licencie bude označený v pravom hornom rohu slovom „DUPLIKÁT“. Duplikát je odovzdaný žiadateľovi až po predložení dokladu o zaplatení za vydanie duplikátu. Doklad predkladá žiadateľ pri preberaní duplikátu na RLK.

 

Poplatok za obnovenie licencie vo výške:

 • 3 €    VS: ID    ŠS: podľa typu licencie 

Špecifický symbol pre platbu

Licencia L1 A - 1115
Licencia L1 B - 2225
Licencia L1 C - 3335
Licencia L1 D - 8885

Rozhodnutie o obnovení licencie je odovzdané žiadateľovi až po predložení dokladu o zaplatení za vydanie rozhodnutia.


ODBOR LICENCIÍ:  e-mail: licencie@lekom.sk

Kontakt RLK - kliknite TU


SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

www.szu.sk

Pediatria a dorastové lekárstvo - stanovisko SZU

Vyjadrenie Katedry gynekológie a pôrodníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity k  spôsobilosti lekára-gynekológa vykonávať samostatné základné a konziliárne ultrazvukové vyšetrenia v odbore "Gynekológia a pôrodníctvo"