Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Pre lekárov
 2. >
 3. Register lekárov

Zápis do registra lekárovPOSTUP PRI REGISTRÁCII

KTO JE ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM A AKO SA VYKONÁVA ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE

SMERNICA SLK PRE VEDENIE REGISTRA

PREUKAZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI LEKÁRA NAD 65 R. 

ODDELENIE REGISTRÁCIE: KONTAKT A ÚRADNÉ HODINY

 


 

POSTUP PRI REGISTRÁCII

Chcete vykonávať lekárske povolanie na Slovensku?

Podľa § 63 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

"Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa."

 

REGISTRÁCIA V SLK (podľa Zákona č. 578/2004 Z.z.)

 

→ ŠTUDOVAL(A) SOM NA SLOVENSKU

 

OBČAN SR

CUDZINEC alebo OBČAN SR s trvalým alebo prechodným pobytom mimo územia SR

 1. vyplniť a podpísať prihlášku do Registra lekárov: Oznámenie lekára k zápisu do Registra lekárov SLK (.pdf)
 2. vyplniť formulár: Súhlas so spracovaním osobných údajov - register lekárov (.pdf)
 3. oboznámiť sa s Poučením dotknutej osoby - Poučenie dotknutej osoby nie je potrebné posielať do registra Poučenie dotknutej osoby - register lekárov (.pdf)
 4. priložiť výpis z registra trestov 1 - originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace
 5. diplomy o odbornej spôsobilosti - VŠ diplom a atestačné diplomy (úradne osvedčené kópie)
 6. doklad o zaplatení registračného poplatku
 7. čestné prehlásenie o praxi - TU
 1. vyplniť a podpísať prihlášku: Oznámenie lekára k zápisu do Registra lekárov SLK (.pdf)
 2. vyplniť formulár: Súhlas so spracovaním osobných údajov - register lekárov (.pdf)
 3. oboznámiť sa s Poučením dotknutej osoby - Poučenie dotknutej osoby nie je potrebné posielať do registra Poučenie dotknutej osoby - register lekárov (.pdf)
 4. priložiť výpis z registra trestov 1 - originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace
 5. diplomy o odbornej spôsobilosti 2 - VŠ diplom a atestačné diplomy (úradne osvedčené kópie)
 6. dodatok k VŠ diplomu (odborná kvalifikácia zo slovenského jazyka v prípade štúdia v cudzom jazyku, (úradne osvedčené kópia)
 7. doklad o zaplatení registračného poplatku
 8. čestné prehlásenie o praxi - TU

 

1 VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

OBČAN SR

CUDZINEC alebo OBČAN SR s trvalým alebo prechodným pobytom mimo územia SR

vybavíme za Vás - stačí vyplniť Prílohu č.1 v Oznámenie lekára k zápisu do Registra lekárov SLK (platí len pre občanov SR a pre cudzincov s trvalým pobytom v rámci SR)

 • preukazuje sa dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike nie starší ako 3 mesiace od jeho vydania
 • takýto doklad musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka

 

2 Diplomy o odbornej spôsobilosti:

K registrácii je potrebné doložiť navyše:

 • úradne osvedčené diplomy preložené do slovenského jazyka
 • Rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava), ktorým sa uznáva predložený doklad o vzdelaní za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v SR.
 • Doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami uznáva Ministerstvo zdravotníctva SR

Kontaktujte Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Pokiaľ ste absolvent štúdia a vyštudovali ste na území SR a nemáte k dispozícii ešte VŠ diplom, je možné namiesto diplomu priložiť “Potvrdenie o ukončení z lekárskej fakulty“ (originál alebo úradne overené) a ihneď, ako získate tento diplom, je potrebné doposlať ho úradne overený poštou na našu adresu.

V prípade, ak ste vyštudovali VŠ v inom jazyku ako v slovenskom alebo českom, treba si dať VŠ diplom úradne preložiť do slovenčiny a úradne overiť (notár, matrika, obecný úrad).

Ak ste vyštudovali mimo územia SR, musíte počkať, kým získate VŠ diplom, treba si ho dať uznať na MŠ SR , dať si ho taktiež správoplatniť (právoplatnosť si treba vyžiadať, nakoľko ho nedávajú automaticky) a poslať k nám Rozhodnutie spolu aj s jeho právoplatnosťou a tiež doložkami (nakoľko Rozhodnutie aj Právoplatnosť sú nepodpísané, treba k tomu doložka o autorizácii alebo osvedčovacia doložka).

 

3  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Vyznačenie doložky právoplatnosti na rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní odbornej kvalifikácie doručené:

elektronicky

v listinnej forme

 1. odporúčame odpovedať na doručenú správu s tým, že v odpovedi uvediete, že sa vzdávate odvolania voči rozhodnutiu o uznaní odbornej kvalifikácie a žiadate o zaslanie elektrickej doložky právoplatnosti rozhodnutia. Správu podpíšte zaručeným elektronickým podpisom a odošlite späť na MŠVVaŠ.
 2. MŠVVaŠ SR doručí elektronickú doložku právoplatnosti rozhodnutia, elektronické dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom (spravidla formát .asice), t.j. rozhodnutie o uznaní kvalifikácie + doložku právoplatnosti zašlete SLK elektronicky cez portál www.slovensko.sk
 1. navštívte MŠVVaŠ SR, vzdajte sa do zápisnice odvolania a požiadajte o vyhotovenie doložky právoplatnosti. Následne rozhodnutie a doložku právoplatnosti zašlite SLK
 2. písomne sa vzdajte odvolania a požiadajte MŠVVaŠ SR o vyhotovenie doložky právoplatnosti. Následne rozhodnutie a doložku právoplatnosti zašlite SLK

 

 

→ ŠTUDOVAL(A) SOM V ZAHRANIČÍ

 

OBČAN SR

CUDZINEC alebo OBČAN SR s trvalým alebo prechodným pobytom mimo územia SR

 1. diplomy o odbornej spôsobilosti VŠ diplom, príp. atestačné diplomy - úradne overené fotokópie preložené do slovenského jazyka 2 s vyznačenou doložkou  právoplatnosti (MŠVaV SR)
 2. doklady o ďalšom vzdelávaní, ak to lekár absolvoval
 3. doklady o doterajšej odbornej praxi (ak lekár má)
 4. potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa o zaradení do ďalšieho vzdelávania, ak je lekár zaradený do ďalšieho vzdelávania (originál)
 5. doklad o zaplatení registračného poplatku
 1. diplomy o odbornej spôsobilosti VŠ diplom, príp. atestačné diplomy - úradne overené fotokópie preložené do slovenského jazyka 2 s vyznačenou doložkou  právoplatnosti (MŠVaV SR)
 2. doklady o ďalšom vzdelávaní, ak to lekár absolvoval
 3. doklady o doterajšej odbornej praxi (ak lekár má)
 4. potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa o zaradení do ďalšieho vzdelávania, ak je lekár zaradený do ďalšieho vzdelávania (originál)
 5. doklad o zaplatení registračného poplatku
 6. odborná kvalifikácia zo štátneho jazyka 

 

 

2 V prípade štúdia v Českej republike nie je preklad do slovenského jazyka potrebný

Cudzinec, ktorému bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR uznaná odborná kvalifikácia na výkon povolania lekár, k registrácii dokladá správoplatnené rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon povolania lekár vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ovládanie štátneho jazyka nepreukazuje cudzinec, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

→ CHCEM SI OBNOVIŤ REGISTRÁCIU

 

 1. vyplniť tlačivo Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK (.doc), Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK (.pdf)
 2. vyplniť tlačivo Žiadosť o obnovenie registrácie v SLK
 3. zaslať doklad o úhrade poplatku za obnovenie registrácie
 4. priložiť výpis z registra trestov 4 - originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace

 

4 VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

OBČAN SR

vybavíme za Vás - stačí vyplniť Prílohu č.1 v Žiadosti o obnovenie registrácie v SLK (platí len pre občanov SR a pre cudzincov s trvalým pobytom v rámci SR)

 

REGISTRATION PROCESS - ENGLISH VERSION - click here.

 

POPLATKY ZA REGISTRÁCIU LEKÁRA

 

Registračný poplatok

13 €/ jednorazovo

Číslo účtu: IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456                          SWIFT/BIC: SUBASKBX  

VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr     ŠS: 444

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno

 

Vedenie registra lekárov

15 €/ ročne

 

Číslo účtu: IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456                          SWIFT/BIC: SUBASKBX  

VS: Vaše registračné číslo/ID SLK     ŠS: 555

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno

 

V zmysle § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z.. komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Výšku poplatku schválil Snem SLK. Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebežná aktualizácia vykonala. Ak lekár bol čo i len jeden deň v kalendárnom roku zapísaný v registri je možné od lekára aktualizačný poplatok vyžadovať - v prípade prerušenia registrácie alebo zrušenia registrácie dochádza k aktualizácii registra v časti týkajúcej sa konkrétneho lekára.

 

Obnovenie registrácie

13 €/ jednorazovo

Číslo účtu: IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456                          SWIFT/BIC: SUBASKBX  

VS: Vaše registračné číslo/ID SLK      ŠS: 444

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno

 

KONTAKT a STRÁNKOVÉ HODINY

 

KDE NÁS NÁJDETE:

 

Slovenská lekárska komora
Úsek registrácie
Račianska 42/A
831 02 Bratislava

KONTAKTNÉ OSOBY:

Mária Kretíková         

registerslk@lekom.sk            +421 902 167 649

 

Mgr. Marianna Cillingová

register@lekom.sk                  02/49 11 43 03

 

 

 Pondelok

 09:00 - 12:00

 Utorok

 nestránkový deň

 Streda

 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

 Štvrtok

 09:00 - 12:00

 Piatok

 09:00 - 12:00

 

Kto je zdravotníckym pracovníkom

 • Zdravotníckym pracovníkom je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár.
 • Zdravotníckym pracovníkom je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a získala o. i. aj osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve (tzv. „iný zdravotnícky pracovník“).
 • Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa príslušného osobitného predpisu.

 

Činnosti, prostredníctvom ktorých môže zdravotnícky pracovník vykonávať zdravotnícke povolanie

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri:

 • poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tzn. pri činnosti bezprostredne nevyhnutnej na ochranu života a zdravia ľudí,
 • zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby, tzn. v operačnom stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (týka sa iba lekárov, sestier a zdravotníckych záchranárov),
 • ochrane zdravia ľudí, tzn. v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (týka sa napr. lekárov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov),
 • lekárskej posudkovej činnosti, tzn. v zmysle napr. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (týka sa iba lekárov),
 • zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, tzn. pri výrobe liekov, príprave transfúznych liekov, príprave liekov na inovatívnu liečbu, veľkodistribúcii liekov a poskytovaní lekárenskej starostlivosti (týka sa iba lekárov, farmaceutov, farmaceutických laborantov, ortopedických technikov, očných optikov, optometristov a technikov pre zdravotnícke pomôcky),
 • výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, tzn. napr. vo zdravotnej poisťovni, v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.,
 • vykonávaní prehliadky mŕtveho tela, tzn. v zdravotníckom zariadení alebo prostredníctvom organizátora prehliadok mŕtvych tiel, či iným zákonným spôsobom (týka sa iba lekárov) alebo
 • poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii, tzn. v detenčnom ústave v zmysle zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (týka sa napr. lekárov, sestier, klinických psychológov, liečebných pedagógov).

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, tzn. pri súčasnom vykonávaní zdravotníckeho povolania niektorou z vyššie uvedených činností. Inými činnosťami, než vyššie uvedenými, nie je možné zdravotnícke povolanie v SR vykonávať.

Spôsob výkonu zdravotníckeho povolania

Zdravotnícke povolanie sa v zmysle príslušných predpisov vykonáva:

 • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, tzn. v zmysle napr. Zákonníka Práce,
 • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (týka sa iba vybraných zdravotníckych povolaní),
 • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, tzn. v zdravotníckom zariadení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení (týka sa iba lekárov, zubných lekárov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, liečebných pedagógov, logopédov, psychológov a masérov),
 • na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (týka sa iba lekárov) alebo
 • na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu (týka sa iba optometristov, očných optikov a zubných technikov).

PREUKAZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI LEKÁRA NAD 65 R.

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania lekára po dovŕšení veku 65 rokov

Podľa § 32 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Vzhľadom k vyššie uvedenému upozorňujeme všetkých lekárov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že najneskôr do troch mesiacov po dosiahnutí uvedeného veku a následne každý rok je potrebné doručiť Slovenskej lekárskej komore posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotníckej povolanie lekár, vystavený zmluvným všeobecným lekárom pre dospelých. 

Nakoľko zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania lekár a jednou z podmienok vydania licencie v zdravotníckom povolaní lekár, nepreukázanie zdravotnej spôsobilosti vo vyššie uvedených lehotách je dôvodom na zrušenie registrácie v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekár (t.j. strata oprávnenia vykonávať zdravotnícke povolanie lekár v SR), resp. dôvodom na zrušenie vydanej licencie.


ODDELENIE REGISTRÁCIE: KONTAKT A ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny:

Pondelok

09:00 - 12:00

 

Utorok

nestránkový deň

 

Streda

09:00 - 12:00

13:00 - 15:30

Štvrtok

09:00 - 12:00

 

Piatok

09:00 – 12:00

 

 

 

 

 

 

 

V prípade potreby je možné po telefonickom dohovore dohodnúť aj termín mimo stránkových hodín.

Kontakt v prípade potreby: 

Mária Kretíková registerslk@lekom.sk +421 902 167 649
Mgr. Marianna Cillingová register@lekom.sk 02/49 11 43 03

 

Po telefonickom dohovore je možná aj návšteva mimo stránkových hodín

Prihlášku do registra (zoznamu) lekárov spolu s dokladmi lekára zasielajte poštou na adresu (odporúčame zasielať doporučenou poštovou zásielkou):   

Slovenská lekárska komora
Úsek registrácie
Račianska 42/A
831 02 Bratislava

tel: +421 902 167 649