Členstvo v SLK


Členstvo v SLK je zo Zákona 578/2004 dobrovoľné.

Členom SLK sa môže stať každý lekár, ktorý vyštudoval lekársku fakultu v odbore všeobecné lekárstvo.

Členstvo v komore vzniká zápisom do ZOZNAMU ČLENOV na vlastnú žiadosť lekára.

Lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie na území SR, sa môže stať len členom SLK.


Postup pri zápise za  ČLENA SLK

Ak je lekár už zaregistrovaný a chce sa stať aj členom SLK:

-  vyplniť prihlášku „Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.doc)“, ,,Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK" (.pdf) -  podpísať ju

-  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (priložiť originál výpisu z RT, prípadne môže byť overený – notár, matrika alebo obecný úrad) 

- diplom o odbornej spôsobilosti lekára 
  (ak sú doložené v registri, nie je nutné predložiť)
  (ak ide osobu, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť, preukazuje sa osvedčenou kópiou dokladu o uznaní vzdelania)

-  priložiť doklad o zaplatení členského príspevku 
   
Ak chce byť „len“ členom SLK (môže len lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie)

-  vyplniť prihlášku „Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK“ (.doc)“, ,, Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK " (.pdf) - podpísať ju

-  výpis z registra trestov (priložiť originál výpisu z RT, prípadne môže byť overený – notár, matrika alebo obecný úrad) 

- diplom o odbornej spôsobilosti lekára (priložiť overený diplom – notár, matrika alebo obecný úrad) 
  (ak sú doložené v registri, nie je nutné predložiť)
  (ak ide osobu, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť, preukazuje sa osvedčenou kópiou dokladu o uznaní vzdelania)

-  priložiť doklad o zaplatení členského príspevku