Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Členstvo v SLK

Členstvo v SLK

 Členom SLK sa môže stať každý lekár, ktorý vyštudoval lekársku fakultu v odbore všeobecné lekárstvo. Členstvo v komore vzniká zápisom do ZOZNAMU ČLENOV na vlastnú žiadosť lekára. Lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie na území SR, sa môže stať len členom SLK. Členstvo v SLK je zo Zákona 578/2004 dobrovoľné.

 


 

 

SOM REGISTROVANÝ A CHCEM SA STAŤ ČLENOM SLK

 

 1. vyplniť prihlášku: Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.doc), Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.pdf)
 2. podpísať prihlášku
 3. vyplniť - Súhlas so spracovaním osobných údajov - člen SLK (.doc), Súhlas so spracovaním osobných údajov - člen SLK (.pdf) (v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné zaslať spolu s oznámením lekára k zápisu do Registra lekárov podpísaný súhlas dotknutej osoby)
 4. výpis z registra trestov * - originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace u občana Slovenskej republiky žijúcich v Slovenskej republike.
 5. oboznámiť sa s Poučením dotknutej osoby - Poučenie dotknutej osoby nie je potrebné posielať k zápisu do zoznamu členov SLK Poučenie dotknutej osoby - zoznam členov (.pdf)
 6. priložiť doklad o zaplatení členského príspevku

 

* VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV:

 • Vybavíme za Vás - stačí vyplniť Prílohu č.1 v Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov SLK ( platí len pre občanov SR a pre cudzincov s trvalým pobytom v rámci SR)
 • Cudzinec doručí register trestov úradne preložený do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace od vydania. Register trestov musí byť z krajiny, kde je má občianstvo.
 • Občan Slovenskej Republiky žijúci v zahraničí zasiela register trestov z krajiny trvalého, alebo prechodného pobytu, a to úradne preložený.

 

 

NIE SOM REGISTROVANÝ, ALE CHCEM SA STAŤ ČLENOM SLK

 

Členom SLK môže byť aj lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie

 

 1. vyplniť prihlášku: Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.doc), Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.pdf)
 2. podpísať prihlášku
 3. vyplniť - Súhlas so spracovaním osobných údajov - člen SLK (.doc), Súhlas so spracovaním osobných údajov - člen SLK (.pdf) (v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné zaslať spolu s oznámením lekára k zápisu do Registra lekárov podpísaný súhlas dotknutej osoby)
 4. výpis z registra trestov* - originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace u občana Slovenskej Republiky žijúcich v Slovenskej Republike.
 5. oboznámiť sa s Poučením dotknutej osoby - Poučenie dotknutej osoby nie je potrebné posielať k zápisu do zoznamu členov SLK Poučenie dotknutej osoby - zoznam členov (.pdf)
 6. priložiť doklad o zaplatení členského príspevku
 7. priložiť diplom o odbornej spôsobilosti lekára

 

* VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV:

 • Vybavíme za Vás - stačí vyplniť Prílohu č.1 v Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov SLK ( platí len pre občanov SR a pre cudzincov s trvalým pobytom v rámci SR)
 • Cudzinec doručí register trestov úradne preložený do slovenského jazyka, nie starší ako 3 mesiace od vydania. Register trestov musí byť z krajiny, kde je má občianstvo.
 • Občan Slovenskej Republiky žijúci v zahraničí zasiela register trestov z krajiny trvalého, alebo prechodného pobytu, a to úradne preložený.

 

Ako preukážete odbornú spôsobilosť, pokiaľ ste CUDZINEC?

 • diplom úradne preložíte do slovenského jazyka, potrebné osvedčenie
 • Rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva SR s vyznačenou doložkou právoplatnosti (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava), ktorým sa uznáva predložený doklad o vzdelaní za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v SR. Doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami uznáva ministerstvo zdravotníctva (všetky doklady musia byť aj úradne overené).

 

Právoplatnosť rozhodnutia ako aj doložku právoplatnosti je potrebné žiadať hneď ako si žiadate uznanie diplomu priamo na Ministerstve zdravotníctva (aby ste proces urýchlili).

 

Ako preukážete odbornú spôsobilosť, pokiaľ ste študovali na Slovensku ?

 • Priložíte úradne overenú fotokópiu diplomu