Vzdelávanie a kredity

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE ORGANIZÁTOROV A REGISTRÁTOROV vzdelávacích podujatí

INFORMÁCIE PRE RLK a SRLK: Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne vzdelávanie (ARS CME) 

ARCHÍV

 Kontakty  

VSTUP DO KREDITNÉHO SYSTÉMU
alebo aj na novej adrese: ks.lekom.sk

Manuál pre lekára - kreditný systém - tu si môžete pozrieť jednoduchý manuál

Najčastejšie otázky týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania

 


INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

Vstup do elektronického systému kontroly kreditov

Lekári POZOR!

Ak sa plánujete zúčastniť jednorazového vzdelávacieho podujatia CME v Slovenskej republike, overte si, či sa nachádza v Kalendári vzdelávacích podujatí CME.

Kredity za účasť na podujatí, ktoré sa nenačítali automaticky, za špecializačné štúdium, publikovanie a pod. si je lekár povinný do svojho konta doplniť sám (prihláste sa do elektronického kreditného systému TU)

 

Vzdelávací cyklus 2012 - 2017

Dňom 31. 12. 2017 sa skončí cyklus sústavného vzdelávania všetkým lekárom, ktorí boli zaregistrovaní v Registri lekárov SLK v priebehu rokov 2012 a 2007.

Najneskôr do 28. 2. 2018 sú títo lekári povinní vložiť do elektronického kreditného systému údaje o získaných kreditoch, ktoré sa do ich kreditového konta nenačítali automaticky. Potom tlačítkom "Odoslať kontrolu na posúdenie" zašlú kontrolórovi príslušnej RLK.

Kontrola bude ukončená dňa 30. 4. 2018. Lekárom, ktorí v ich kreditovom konte nebudú mať dostatočný počet kreditov, zašle komora hodnotenie o nesplnení podmienok sústavného vzdelávania a určí 6-mesačnú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Počas nej majú lekári povinnosť sa dovzdelávať a získať chýbajúce kredity. 

Ak si lekár nevie vložiť kredity do elektronického kreditného systému, môže (za úhradu) požiadať správcu systému o sprostredkovanie vloženia kreditov do elektronického kreditného systému. Vyplní

1. tabuľku pre manuálne zadávanie kontroly - doplniť cyklus! - tabuľka pre lekárov, ktorí požiadajú o sprostredkovanie vyplnenia online formulára prostredníctvom správcu elektronického systému (služba je za poplatok)

2.objednávku: OBJEDNÁVKA NA ZAPÍSANIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT DO ELEKTRONICKÉHO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME

Poplatok Vám bude fakturovaný. Uhrádzajte ho až po doručení faktúry na Vami zadanú fakturačnú adresu. Doklad o úhrade zašlite spolu s vyplnenou tabuľkou a potvrdeniami o účasti na Vašu RLK. Do kreditného systému Vám bude zapísaný celkový počet získaných kreditov. Zápis bude zrealizovaný po predchádzajúcej kontrole (KV RLK).

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

KOĽKO KREDITOV ZA ČO - prehľadná tabuľka o kreditoch pre ľahšiu orientáciu

Odpovede na najčastejšie otázky nájdete aj v časti FAQ.

Otázky ohľadom kontroly CME môžete klásť taktiež zamestnancom vašej Regionálnej lekárskej komory, predovšetkým ohľadom stavu Vašej kontroly.

Manuál pre lekára - kreditný systém - tu si môžete pozrieť jednoduchý manuál 


V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 34/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 01.04.2011, sa v niektorých ustanoveniach, dotýkajúcich sa Slovenskej lekárskej komory, novelizuje zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   
V zmysle novelizovaného znenia zákona č. 578/2004 Z.z. sa ako sankcia nesplnenia povinnosti sústavného vzdelávanie vypúšťa vyčiarknutie z registra lekárov. Namiesto toho Slovenská lekárska komora lekárovi, ktorý si nesplní povinnosť sústavne sa vzdelávať ani po uplynutí  dodatočnej 6-mesačnej lehoty, uloží pokutu až do výšky 663 EUR a zároveň vydá rozhodnutie o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, v ktorom určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania dotknutého lekára.  


PREUKAZOVANIE SPLNENIA PODMIENOK SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA LEKÁROV


Na základe novely č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmenám v hodnotení sústavného vzdelávania lekárov. 
Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continual medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov pre výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania. 

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra – Slovenská lekárska komora.

Všetci lekári sú povinní sa sústavne vzdelávať, a to aj lekári pred atestáciou, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Kredity za špecializačné štúdium sa lekárovi započítajú až po jej úspešnom ukončení a to v tom vzdelávacom cykle, ktorý prebieha v čase ukončenia štúdia.

Lekár je povinný o svojich vzdelávacích aktivitách viesť záznamy s dokladmi o ich absolvovaní a tieto v termínoch určených komorou predložiť na kontrolu. 

 


INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE ORGANIZÁTOROV A REGISTRÁTOROV vzdelávacích podujatí

- Návod na evidovanie vzdelávacích podujatí do kalendára podujatí CME

- Návod na zapísanie kreditov účastníkom do kreditného systému

- Zásady tvorbya spracovania AD Testov

- eKredit

- Materiály a dokumenty na stiahnutie

- Cenník CME

Podujatia miestnej úrovne

18.12.2013

Na vzdelávacie aktivity miestnej úrovne (tzn. ústavné, nemocničné semináre) Slovenská lekárska komora nevyžaduje použitie aplikácie eKREDIT. Taktiež sa nevyžaduje eKREDIT pre registrátorov:

1. Nemocnice 
2. Spolky lekárov
3. Registrátori miestnych aktivít

Všetci vyššie uvedení registrátori však nahrávajú účastníkov prostredníctvom modulu online eKREDIT zo svojho konta v elektronickom kreditnom systéme. Aktiváciu modulu je možné objednať cez firmu Karatnet - Mgr. Martin Arendáš - kontakt a cenník. Cena za ročný prístup k tomuto online modulu eKREDITu je 30 EUR/rok. Je nutné podpísať Zmluvu. Zmluva Vám bude zaslaná firmou Karatnet.

Zároveň si registrátor archivuje počas doby 10 rokov papierovú prezenčnú listinu a podpísanú správu odborného garanta. Správu odborného garanta najskôr vyplníte elektronicky v module online e-KREDIT, následne ju uložíte, vytlačíte a dáte podpísať odbornému garantovi. 

Kredity pre aktívnych účastníkov sa riadia podľa zásady:

- 3 kredity pre autora prednášky 
- 2 kredity pre spoluautora – najviac dvoch. 
 
Potvrdenia pre pasívnych účastníkov sa nevystavujú – nie je to povinnosť. Kredity im pripíšete do elektronického kreditného systému CME. Aj aktívny účastník, ktorý je zároveň pasívnym účastníkom, získa kredity za pasívnu účasť takýmto spôsobom.

ID číslo má každý lekár uvedené aj na modrej vzdelávacej kartičke CME, ktorú každý lekár obdržal. 

Kontakty

Za organizáciu vzdelávacích podujatí a za správu elektronického kreditného systému CME zodpovedá spoločnosť Lekár, a.s., Vzdelávacie centrum, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

Kontakt: JUDr. Zuzana Dolinková, e-mail: riaditel@lekarnet.sk

Administrátor Akreditačnej Rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
Henrieta Havlíková     
tel.: +421 911 593 892 
e-mail: havlikova.henrieta@arscme.sk 

Zakúpenie eKREDIT, HOTLINE a technická podpora eKREDIT: 
Jozef Ambro (jozef.ambro@karatnet.sk, tel. +421 917 289 273) (kontaktujte IBA pre technickú a softvérovú podporu eKREDIT a kreditný systém)

Zakúpenie odporúčaného snímača čiarových kódov, typ: SYMBOL LS2208:
KODYS SLOVENSKO® , s. r. o.
Kontakt: Ing. Branislav Kalina
mobil: +421 905 236 140 
tel.: 02 / 4342 3844, 4342 3836, 4341 3103, 
fax: 02 / 4341 2809
e-mail: bkalina@kodys.sk 
www.kodys.sk

Od 1.12.2012 už prezenčné listiny nezasielate, platí nový spôsob nahrávania kreditov pre organizátorov/registrátorov aktivít miestnej úrovne prostredníctvom Vášho konta (info tu klikni) v kreditnom systéme. Kontaktujte pána Ing. Jozefa Ambra (jozef.ambro@karatnet.sk), tel. +421 917 289 273 - kontaktujte IBA pre technickú a softvérovú podporu eKREDIT a kreditný systém).

 


INFORMÁCIE PRE RLK a SRLK: Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne vzdelávanie (ARS CME) 

- Štatút ARS CME

- Zasadnutia ARS CME

- Informácia pre RLK a SRLK

 

Kontakt

administrátor Akreditačnej Rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
Henrieta Havlíková 

Lekár, a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava        
        
tel.: +421 911 593 892     
mail: havlikova.henrieta@arscme.sk 

 


ARCHÍV

I N F O R M Á C I A Slovenskej lekárskej komory pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania

           Slovenská lekárska komora na XXVIII. Sneme konanom dňa 28. septembra 2013 schválila novelu Štatútu Slovenskej lekárskej komory a nové znenie Smernice Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní. Schválením týchto predpisov komora zriadila Akreditačnú radu komory, ktorej základnou úlohou je evidencia, sledovanie a hodnotenie podujatí sústavného vzdelávania, vedenie kalendára podujatí sústavného vzdelávania a evidencia a hodnotenie plnenia podmienok sústavného vzdelávania  lekármi.
            Súčasne stanovila, že lekárovi budú v období po 1. januári 2014 v rámci hodnotenia splnenia podmienok sústavného vzdelávania uznané kredity za  účasť na podujatí organizovanom na území Slovenskej republiky iba v prípade, ak bolo podujatie evidované v Kalendári podujatí sústavného vzdelávania vedenom komorou. Okrem týchto kreditov, bude komora uznávať všetky ostatné kredity, ktoré lekár získa v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, napr. za samostatné štúdium, za publikačnú činnosť odborného charakteru, za vedecko-výskumnú činnosť, za účasť na vzdelávacom podujatí v zahraničí a pod.. Za takéto kredity však nebude možné uznať kredity, za účasť na podujatiach organizovaných na území Slovenskej republiky, evidovaných a hodnotených organizáciami, ktorým zákon nepriznáva postavenie hodnotiacej organizácie a nevykonávajú túto činnosť v spolupráci s komorou tak, ako to stanovuje § 42 ods. 5 zákona.
Organizátori podujatí sústavného vzdelávania môžu požiadať o zaradenie podujatia  sústavného vzdelávania do kalendára podujatí na rok 2014 na webovej adrese www.kreditycme.sk.
            Slovenská lekárska komora ubezpečuje všetkých lekárov, že kredity za účasť na podujatiach sústavného vzdelávania, ktoré boli realizované do 31. 12. 2013 a ktoré boli evidované inými organizáciami, budú v plnom rozsahu uznané pri hodnotení sústavného vzdelávania. 
            Od 1.januára 2014 však budú uznané iba kredity získané za účasť na podujatiach sústavného vzdelávania organizovaných na území Slovenskej republiky iba v prípade, ak bolo podujatie evidované, sledované a hodnotené Slovenskou lekárskou komorou. 
            Slovenská lekárska komora k vyššie uvedenému kroku pristúpila na základe žiadostí lekárov a organizátorov podujatí s cieľom zjednodušiť, zefektívniť a v neposlednom rade  zlacnieť prístup lekárov k podujatiam sústavného vzdelávania. Schválenie Smernice  Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní nijakým spôsobom nezasahuje do oprávnenia zabezpečovať podujatia sústavného vzdelávania v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. 


Sprievodný list pre organizátorov podujatí sústavného vzdelávania


Reakcia na Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti


Stanovisko k informácii SACCME uverejnenej na webovom sídle SACCME - 26.02.2014