Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Vzdelávanie
 2. >
 3. Najčastejšie otázky vzdelávania

Vzdelávanie - najčastejšie otázky

Vzdelávanie – najčastejšie otázky

 

V prípade, že sa vám stránka kreditného systému SLK nezobrazuje, nie je problém na našej strane. Ide buď o problém na strane web servera špecifické nastavenia alebo na strane klienta (bezpečnostné opatrenia v sieťach nemocníc, nesprávne prehliadače, najmä Explorer verzia 6...). Skúste sa do kreditného systému prihlásiť z iného počítača (doma a pod.), alebo použite iný internetový prehliadač (Explorer 8, Google Chrome, Mozilla Firefox...)

Ďakujeme za pochopenie.


 

ODPOVEDE NA OTÁZKY LEKÁROV:

 

Povinnosť vzdelávať sa majú aj lekári, ktorí aktuálne nevykonávajú lekárske povolanie?

Áno povinnosť vzdelávať sa, majú všetci registrovaní lekári v Slovenskej lekárskej komore, teda aj lekári, ktorí priamo nevykonávajú lekárske povolanie (nepracujúci dôchodca, lekár v zahraničí, lekár na materskej dovolenke, lekár pracujúci vo farmaceutickom priemysle, nezamestnaný lekár, atď). Preto je dôležité zrušiť alebo pozastaviť si registráciu v SLK v prípade, že sa takýto lekár nemôže resp. nechce CME vzdelávať.

 

Aj napriek tomu, že sa prihlasujem správne, nedarí sa mi prihlásiť. Kam sa mám obrátiť?

V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením prosím kontaktujte odbor kontinuálneho vzdelávania SLK na e-mailovej adrese vzdelavanie@lekom.sk.

 

Som povinný sústavne sa vzdelávať?

Áno, každý lekár (zamestnanec aj súkromný lekár) je povinný sústavne sa vzdelávať v zmysle § 42 Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch v znení neskorších predpisov. Povinnosť sústavne sa vzdelávať má aj lekár, ktorý je zaradený v predatestačnej príprave.

 

Koľko kreditov musím získať?

Počas 5-ročného cyklu je lekár povinný získať minimálne 90 kreditov, ktoré lekár môže získať za:

 • dlhodobé štúdium (špecializačné štúdium, certifikačné štúdium a dištančné vzdelávanie)
 • pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite, AD testy
 • aktívnu účasť - prednáška, poster - autor, prvý a druhý spoluautor
 • odborné publikácie.

 

Ako si odošlem kredity na posúdenie?

Po skončení vzdelávacieho cyklu Vám príde na email, do aplikácie a konta lekára informácia o konci cyklu. Je potrebné skontrolovať, prípadne doplniť chýbajúce kredity cez konto lekára na www.lekom.sk / moje CME kredity / žiadosť o akceptáciu kreditov. Následne je potrebné prostredníctvo tlačidla „Odoslať kontrolu na posúdenie“.

  

Na čo slúži karta CME?

Karta CME slúži na elektronické zaznamenanie účasti na akreditovanom vzdelávacom podujatí a automatické pridelenie kreditov CME.

 

Môžem požiadať o uznanie kreditov za vzdelávacie podujatia absolvované v zahraničí, resp. podujatia, ktoré som absolvoval a nevidím ich v konte lekára?

Áno, za akreditované vzdelávacie podujatia ktoré sa Vám nezobrazujú v konte lekára resp. akreditované podujatia absolvované v zahraničí môžete požiadať o akceptáciu kreditov  prostredníctvom konta lekára na www.lekom.sk / moje CME kredity / žiadosť o akceptáciu kreditov.

Doplnil som si kredity sám a v mojom profile v kreditnom systéme sa stále zobrazujú v stave "čakajúce". Čo to znamená?

Záznamy o vzdelávacích podujatiach sa zobrazujú v stave "čakajúce" až do momentu, kým ich neschváli kontrolór príslušnej RLK – zvyčajne až po ukončení 5 –ročného cyklu. Potom sa ich stav zmení na "schválené/zamietnuté".

 

Odoslal som v elektronickom systéme online formulár, ale chcem ešte doplniť nejaké vzdelávacie aktivity. Tlačidlo "žiadosť o akceptáciu kreditov" a tlačidlo "odoslať na posúdenie kontrolórovi" mi však už systém nezobrazuje. Môžem ešte napriek tomu aktivity dopísať?

Po prevzatí kontroly na posúdenie kontrolórom nie je možné pridávať žiadosti o akceptáciu kreditov a nezobrazuje sa sa ani tlačidlo „odoslať kontrolu na posúdenie“. V prípade, že nie je vzdelávací cyklus uzavretý je možné prostredníctvom kontrolóra vrátiť kontrolu späť  lekárovi a vzdelávacie aktivity si môže doplniť.  Po vrátení kontroly je mu opätovne sprístupnené tlačidlo „odoslať kontrolu na posúdenie“.

 

Kedy budem kontrolovaný?

Do roku 2023 prebiehala kontrola CME raz ročne. Od roku 2023 bude kontrola prebiehať kvartálne a to nasledovne:

 1. kvartál – kontrolujú sa vzdelávacie cykly ukončené do 31.12.2022
 2. kvartál - kontrolujú sa vzdelávacie cykly ukončené do 31.03.2023
 3. kvartál – kontrolujú sa vzdelávacie cykly ukončené do 30.06.2023
 4. kvartál – kontrolujú sa vzdelávacie cykly ukončené do 30.09.2023

 

Čo sa stane s kreditmi, ktoré získam v období prebiehajúcej kontroly? Nestratím ich?

Všetky kredity, získané v období prebiehajúcej kontroly, sú automaticky zapisované, aj keď ich nevidíte a po uzavretí predchádzajúceho cyklu sa zobrazia vo Vašom konte už v novom cykle. V uzavretom cykle sa už nedajú podujatia dopĺňať.

  

Čo v prípade, že pracujem vo viacerých odboroch? Koľko musím získať kreditov?

Ak lekár vykonáva povolanie lekára vo viac ako jednom odbore - činnosti a to bez ohľadu na výšku tzv. pracovného úväzku, je povinný získať 90 kreditov za všetky odbornosti spolu.

Napríklad ak lekár pracuje napr. v odbornosti interné lekárstvo a má aj úväzok s odbornosťou neurológia, spolu musí získať 90 kreditov za obe špecializácie dokopy.

 

Dostanem nejaké kredity za prax?

Podľa aktuálne platnej vyhlášky sa už kredity za prax nepripočítavajú.

 

Počas vzdelávacieho cyklu som nastúpila na materskú dovolenku, na ktorej som doteraz. Týka sa ma kontrola CME?

Áno, kontrola sa týka aj vás a musíte zdokladovať plný počet kreditov teda 90. V prípade dlhodobého nevykonávania povolania lekár, je potrebné si z tohto dôvodu zrušiť alebo pozastaviť registráciu. Následne pri nástupe do práce si registráciu obnovíte.

 

Ako sa mi počíta hodnotené obdobie v prípade pozastavenej, zrušenej alebo obnovenej registrácie?

Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia, alebo zrušená registrácia, čas od dočasného pozastavenia registrácie alebo od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava; ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

 

Som lekár bez atestácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium, resp. za certifikačnú prípravu?

Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 54 kreditov, za 4 roky 72 kreditov a za 5 rokov 90 kreditov. Za certifikačnú prípravu získava lekár za každý polrok štúdia 9 kreditov.
Príprava lekára na získanie odbornej spôsobilosti v špecializovaných pracovných činnostiach a získanie odbornej spôsobilosti v týchto činnostiach sa započítava do sústavného vzdelávania podľa tohto usmernenia. Uvedené sa týka aj prípadov získania druhej a ďalších spôsobilostí na výkon špecializovaných pracovných činností. Príprava na atestáciu v odbore sa pokladá za sústavné vzdelávanie podľa tejto usmernenia.

 

Za aké aktivity ešte môžem získať kredity?

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde spravidla za 60 minút účasti na takejto aktivite je 1 kredit. Kredity prideľuje napríklad Slovenská lekárska komora.
Ďalej môžete získať kredity za úspešné riešenie autodidaktického testu, za účasť na výskumných projektoch, za absolvovanie akreditovaných programov MZ SR, dištančné vzdelávanie, za napísanie monografie, úvodníka, práce, učebnice a ďalšie. Všetky aktivity, za ktoré je možné získať kredity, sú ustanovené vo Vyhláške MZ SR č. 74/2019 Z.z., ktorú si môžete pozrieť TU.

 

Čo znamená skratka CME?

Skratka CME je prevzatá z angličtiny a je to skratka pre sústavné medicínske vzdelávanie (Continual Medical Education).

 

Čo je to účet CME a ako si môžem pozrieť pripísané kredity?

Účet CME má každý lekár registrovaný v SLK. Na tomto účte sa mu v elektronickej podobe pripisujú a vedú kredity za sústavné medicínske vzdelávanie. Na svoj účet CME sa lekár môže pozrieť tak, že sa prihlási na web stránke www.lekom.sk a v menu ktoré sa zobrazí po prihlásení si vyberie políčko "Moje CME kredity". Prvý krát (od 01.06.2022) je však nutné ísť cez "Prvé prihlásenie" a vytvoriť si nové prihlasovacie údaje (návod nájdete TU).

 

Koľko kreditov si môžem preniesť do nasledujúceho cyklu?

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka: "Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený v odseku 6, možno do nasledujúceho hodnoteného obdobia preniesť kredity prevyšujúce počet kreditov ustanovených v odseku 6, najviac však 20% z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6." To znamená, že je možné preniesť max. 18 kreditov v prípade že počet získaných kreditov je vyšší ako 90.