Vzdelávanie - najčastejšie otázky


Pýtajte sa a my Vám odpovieme. Túto sekciu pravidelne aktualizujeme o nové odpovede na Vaše otázky. 

ODPOVEDE NA OTÁZKY ORGANIZÁTOROV (klikni)


V prípade, že sa vám stránka kreditného systému SLK nezobrazuje, nie je problém na našej strane. Ide buď o problém na strane web servera špecifické nastavenia alebo na strane klienta (bezpečnostné opatrenia v sieťach nemocníc, nesprávne prehliadače, najmä Explorer verzia 6...). Skúste sa do kreditného systému prihlásiť z iného počítača (doma a pod.), alebo použite iný internetový prehliadač (Explorer 8, Google Chrome, Mozilla Firefox...)

Ďakujeme za pochopenie. 


ODPOVEDE NA OTÁZKY LEKÁROV:


Mám problém s prihlásením do elektronického kreditného systému. Čo mám robiť?

Je potrebné si skontrolovať, či sa prihlasujete na správnej stránke: https://ks.lekom.sk/index.php?r=user/login# v časti Zóna pre lekárov.  
Prihlasovacie meno: použite svoje krstné meno a registračné číslo (napr. martin56789)
Heslo: použite svoje registračné číslo/ID v SLK (napr. 56789) 


Aj napriek tomu, že sa prihlasujem správne, nedarí sa mi prihlásiť. Kam sa mám obrátiť? 

V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením prosím kontaktujte Odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK na e-mailovej adrese vzdelavanie@lekom.sk


Som povinný sústavne sa vzdelávať?

Áno, každý lekár (zamestnanec aj súkromný lekár) je povinný sústavne sa vzdelávať v zmysle § 42 Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch v znení neskorších predpisov. Povinnosť sústavne sa vzdelávať má aj lekár, ktorý je zaradený v predatestačnej príprave.


Koľko kreditov musím získať?

Počas 5-ročného cyklu je lekár povinný získať minimálne 250 kreditov. 100 kreditov získava lekár za prax a samostatné štúdium, 150 kreditov predstavuje merateľná časť, ktorú lekár môže získať za

  • dlhodobé štúdium (špecializačné štúdium, certifikačné štúdium a dištančné vzdelávanie)
  • pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite, AD testy
  • aktívnu účasť - prednáška, poster - autor, prvý a druhý spoluautor
  • odborné publikácie.

Dokedy musím vyplniť elektronický formulár v kreditnom systéme?

Lekár je povinný preukázať komore plnenie podmienok CME do dvoch mesiacov od dátumu vzniku tejto povinnosti. To znamená, že ak Vám vznikla povinnosť predložiť CME napr. 31.12.2016, máte čas na vyplnenie online formuláru do 28.2.2017. 


Svojho času sme obdržali modré karty CME, s tým, že už nebudeme konečne dostávať to množstvo potvrdení, ale kredity sa zapíšu do systému automaticky. Prečo musíme teraz mnohé aktivity zapisovať do systému ručne? Nie je to prehnaná byrokratizácia?

Modrú kartu CME zaviedla SLK v snahe maximálne zjednodušiť registráciu a zapisovanie kreditov, ako aj ich spočítavanie.
Z tohto dôvodu sme aj zaviedli elektronický systém na evidenciu kreditov. Problém je však v tom, že do systému sa elektronicky zapisovali od roku 2008, kedy bol spustený iba kredity za aktivity, ktoré odsúhlasila a kreditovala SLK. Ak ste na takejto aktivite neboli, máte v konte nulu. Množstvo aktivít však kredituje napr. MZ SR, SACCME, SLS, Lekár, a.s., atď. 
Organizátori vzdelávacích aktivít, ktorí prostredníctvom SACCME kreditovali svoje aktivity, naďalej, aj po roku 2011 vydávali papierové potvrdenia o účasti zo vzdelávacích aktivít a tieto si lekár musí teraz vpísať do elektronickej evidencie manuálne. 


Doplnil som si kredity sám a v mojom profile v kreditnom systéme sa stále zobrazujú v stave "čakajúce". Čo to znamená? 

Záznamy o vzdelávacích podujatiach sa zobrazujú v stave "čakajúce" až do momentu, kým ich neschváli kontrolór príslušnej RLK. Potom sa ich stav zmení na "schválené/zamietnuté". 


Odoslal som v elektronickom systéme online formulár, ale chcem ešte doplniť nejaké vzdelávacie aktivity. Tlačítko "pridať nový záznam o kreditovanej činnosti" a tlačítko "odoslať na posúdenie kontrolórovi" mi však už systém nezobrazuje. Môžem ešte napriek tomu aktivity dopísať?

Možnosť doplnenia ďalších záznamov je po 1.3.2017 vo výlučnej kompetencii Vašej RLK a kontrolóra. 


Kedy budem kontrolovaný v prípade, že sa môj vzdelávací cyklus skončil 3. februára 2016?

Budete kontrolovaní spolu s ostatnými lekármi, ktorým sa vzdelávací cyklus skončil v priebehu roka 2016. Kontrola bude prebiehať od 1.3.2017 do 30.4.2017. V tomto období bude zablokovaná možnosť pridávania nových záznamov o absolvovaných vzdelávacích podujatiach za obdobie 2012 - 2016 z dôvodu prebiehajúcej kontroly. 


Čo sa stane s kreditmi, ktoré získam v období prebiehajúcej kontroly? Nestratím ich?

Všetky kredity, získané v období prebiehajúcej kontroly, sú automaticky zapisované, aj keď ich nevidíte a po uzavretí predchádzajúceho cyklu sa zobrazia vo Vašom konte už v novom cykle.


Čo v prípade, že pracujem vo viacerých odboroch? Koľko musím získať kreditov?

Ak lekár vykonáva povolanie lekára vo viac ako jednom odbore - činnosti a to bez ohľadu na výšku tzv. pracovného úväzku, podmienky sústavného vzdelávania je povinný splniť pre každý odbor samostatne (je povinný preukázať získanie plného počtu kreditov pre každú činnosť). Túto povinnosť stanovuje v § 2 Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z. 

Tzn., ak má lekár dve špecializácie, musí dokladovať 500 kreditov (250x2). V prípade, že špecializácie sú príbuzné, je možné uznať kredity zo vzdelávacej aktivity pre obidva odbory (príklad: lekár má atestáciu z vnútorného lekárstva a gastroenterológie, zúčastnil sa aktivity hodnotenej 8 kreditmi, ktorá bola určená aj pre internistov, aj pre gastroenterológov. SLK v tomto prípade uzná 8 kreditov pre vnútorné lekárstvo a 8 kreditov aj pre gastroenterológiu).


Pracujem ako všeobecný lekár pre deti a dorast s kódom 008. Mám atestáciu z pediatrie 007 a druhú z dorastového lekárstva 022. Ktoré odbornosti mám vybrať pri kontrole CME? V kreditnom systéme sú uvedené na výber obe možnosti, tzn. pediatria 007 a dorastové lekárstvo 022. 

Rozhodnutie je na Vás. Buď vyberiete obe špecializácie pediatria + dorastové, alebo zadáte iba jednu z nich. V tomto prípade sú špecializácie príbuzné a preto sú kredity zo vzdelávacej aktivity uznávané pre obidva odbory. Hodnotenie o splnení podmienok CME Vám bude vystavené pre každý odbor (pediatria aj dorastové lekárstvo) osobitne.


Dostanem nejaké kredity za prax?

Pokiaľ lekár pracuje aspoň 4 roky počas piatich rokov, SLK mu uzná pri kontrole sústavného vzdelávania 100 kreditov za prax, resp. samostatné štúdium. Lekár posudkového lekárstva získa takto za prax 150 kreditov. V prípade, že lekár vykonáva prax menej ako 4 roky, prizná sa mu za každý rok 25 kreditov, resp. lekárovi vykonávajúcemu lekársku posudkovú činnosť sa prizná za každý rok zdokladovanej praxe najviac 38 kreditov (systém počíta kredity za prax automaticky na základe nahlásenia zmien o vykonávaní/nevykonávaní lekárskeho povolania na území SR do registra lekárov SLK).


V novembri 2014 som sa zaregistrovala do SLK a v decembri 2015 som nastúpila na materskú dovolenku, na ktorej som doteraz. Týka sa ma kontrola CME?

Áno, kontrola sa týka aj vás, nakoľko nie ste na materskej dovolenke aspoň 4 roky počas prebiehajúceho vzdelávacieho cyklu. Na základe nahlásenia materskej dovolenky elektronický kreditný systém vypočíta alikvótnu časť z celkového počtu kreditov, ktoré je potrebné dosiahnuť v hodnotenom vzdelávacom cykle. 


Som lekár bez atestácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium, resp. za certifikačnú prípravu?

Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 150 kreditov, za 4 roky 200 kreditov a za 5 rokov 250 kreditov. Za certifikačnú prípravu získava lekár za 3 mesiace štúdia 20 kreditov, za 1 semester 25 kreditov, za jeden rok 50, za 2 roky 100 a za 3 roky 150 kreditov.
Príprava lekára na získanie odbornej spôsobilosti v špecializovaných pracovných činnostiach a získanie odbornej spôsobilosti v týchto činnostiach sa započítava do sústavného vzdelávania podľa tohto usmernenia. Uvedené sa týka aj prípadov získania druhej a ďalších spôsobilostí na výkon špecializovaných pracovných činností. Príprava na atestáciu v odbore sa pokladá za sústavné vzdelávanie podľa tejto usmernenia.


Za aké aktivity ešte môžem získať kredity?

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde spravidla za 60 minút účasti na takejto aktivite je 1 kredit. Kredity prideľuje napríklad Slovenská lekárska komora.
Ďalej môžete získať kredity za úspešné riešenie autodidaktického testu, za účasť na výskumných projektoch, za absolvovanie akreditovaných programov MZ SR, dištančné vzdelávanie, za napísanie monografie, úvodníka, práce, učebnice a ďalšie. Všetky aktivity, za ktoré je možné získať kredity, sú ustanovené vo Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. a nasl. (187/2006 Z.z., 114/2007 Z.z. a 616/2007 Z.z.). Pozrite si: KOĽKO KREDITOV ZA ČO


Čo znamená skratka CME?

Skratka CME je prevzatá z angličtiny a je to skratka pre sústavné medicínske vzdelávanie (Continual Medical Education).


Čo je to účet CME a ako si môžem pozrieť pripísané kredity?

Účet CME má každý lekár registrovaný v SLK. Na tomto účte sa mu v elektronickej podobe pripisujú a vedú kredity za sústavné medicínske vzdelávanie. Na svoj účet CME sa lekár môže pozrieť tak, že klikne na názov "Elektronický kreditný systém CME" umiestnený na web stránke www.lekom.sk a prihlási sa v časti "Zóna pre lekárov". Prihlasovacie meno tvorí krstné meno (malými písmenami bez diakritiky) a registračné číslo lekára v SLK (príklad: martin111111) a heslo je registračné číslo lekára v SLK.