Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktuálne vyhlásenie ku kategorizácii nemocníc

Aktuálne vyhlásenie ku kategorizácii nemocníc

Kategorizácia nemocníc z dielne MZ SR je nepripravená, treba ju odložiť.

Slovenská lekárska komora plne podporuje návrh Asociácie nemocníc Slovenska na oddialenie kategorizácie nemocníc o dva roky. Zhodli sme sa na tom aj na stretnutí vedenia SLK a vedenia ANS, ktoré sa konalo v utorok, 9. augusta. Sme presvedčení, že návrh na kategorizáciu nemocníc, predložený ministerstvom zdravotníctva, je nielen legislatívne neprehľadný, ale najmä vychádza z nedostatočných a nepresných podkladov, chýba mu finančné ukotvenie, jasné zadefinovanie, ako by sa pacient v systéme pohyboval a v neposlednom rade aj to, ako bude celý systém zabezpečený aj z hľadiska materiálno-technického a personálneho. Navrhovaná vyhláška definuje minimálne personálne zabezpečenie pre jednotlivé medicínske služby, avšak nie je určené, akú časť týchto služieb je možné vykonávať lekármi v špecializačnej príprave, aká bude nadväznosť na špecializačné štúdium lekárov, následné vzdelávanie v jednotlivých špecializačných študijných odboroch pre lekárske, ako i sesterské špecializácie.
Konkrétne pripomienky SLK: Programový profil pre každú úroveň nemocníc by mal vychádzať z existujúcich odborov medicíny. Návrh ignoruje základné odbory (oddelenia) nemocníc – interná medicína, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, vytvára „programy“, z ktorých sú mnohé umelo konštruované, v praxi nezavedené. Aplikácia do praxe v súčasnej podobe bude nevykonateľná.
V materiáli vôbec nie sú spomenuté a kategorizované spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ) pre jednotlivé úrovne nemocníc!
Zadefinovanie 5 úrovní všeobecných nemocníc nie je obvyklé v európskych systémoch zdravotníctva. Z nášho pohľadu nemocnica I. typu z návrhu nezodpovedá definícii všeobecnej nemocnice, transformácia existujúcich nemocníc na tento typ by viedla k zániku mnohých nemocníc, čo by ohrozilo poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Treba si uvedomiť, že aj menšie nemocnice sú veľkou oporou pre ambulantný sektor v danej oblasti. Takisto V. typ nemocnice nie je realizovateľný v jednej nemocnici, ale starostlivosť s celoštátnou pôsobnosťou by sa mala poskytovať v rôznych koncových nemocniciach v rôznych odboroch.
Nedokončený a stále len v „skúšobnej prevádzke“ existujúci DRG systém bez jeho reálnej aplikácie zatiaľ neumožňuje transparentné financovanie nemocníc.
Slovenská lekárska komora je preto presvedčená, že ak sa kategorizácia nemocníc spustí v predloženej podobe a plánovanom termíne, bude to znamenať okamžité ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 
Pripomíname, že SLK prezentovala v júni tohto roku ucelenú Koncepciu zdravotníctva v SR podľa SLK, ktorej obsahom je reforma celého systému zdravotníctva vrátane jeho financovania. V tejto súvislosti sme požiadali aj o stretnutie s predsedom Vlády SR, žiaľ, zatiaľ bezúspešne. 


Prezídium SLK, 17.8.2022