Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. KORONAVÍRUS - aktuálne informácie

KORONAVÍRUS - aktuálne informácie

Predvianočná výzva SLK občanom (22.12.2021)

Tlačová konferencia SLK k aktuálnej epidemiologickej situácii (15.12.2021)

Odmeny zdravotníkom (20.12.2021)  

Stanovisko SLK k hodnoteniu lekárov politickými elitami (03.12.2021)

Vyhlásenie SLK k falošným potvrdeniam lekárov a iných zdravotníkov (29.11.2021)

Čo priniesol zákon k tretej vlne pandémie?

Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory k množiacim sa útokom na zdravotníkov a ku nariaďovaniu pracovnej povinnosti (18.11.2021)

SLK o novej vyhláške ÚVZ platnej od 9. júla 2021: Dvojaký meter pre nezaočkovaných nemá z epidemiologického hľadiska logiku (7.7.2021)

Aktuálne vyhlásenie SLK k potvrdeniam o prekonaní COVID-19 (15.4.2021)

SLK k schváleniu pandemickej PN a zodpovednosti štátu za očkovanie (1.4.2021)

SLK potešilo, že všeobecní lekári dostanú pulzné oxymetre pre svojich pacientov (23.3.2021)

SLK k odškodneniu rodín zdravotníkov, ktorí zomreli na COVID-19 (17.3.2021)

Vyhlásenie SLK - návrh opatrení v boji s COVID-19 (26.2.2021)

Zástupcovia SLK sa stretli s ruským veľvyslancom - hovorili aj o Sputniku V (23.2.2021)

Aktuálne vyhlásenie SLK k potvrdeniam o prekonaní COVID-19 (9.2.2021)

Hlavný hygienik opäť povolil praktickú výučbu pre študentov zdravotníckych odborov a medikov! (5.1.2021)

DOPAD pandémie COVID-19 na zdravotníckych pracovníkov - odborníci chcú zistiť skutočnú realitu! (19.1.2021)

Vyhlásenie SLK k plánovanému celoplošnému testovaniu (12.1.2021)

Online formulár na očkovanie proti COVID-19 spustený pre zdravotníkov (2.1.2021)


 

ARCHÍV - koronavírus

Tlačová konferencia SLK k aktuálnej epidemiologickej situácii (15.12.2021)

Tlačová konferencia SLK k aktuálnej epidemiologickej situácii

Tlačovú správu nájdete TU, celú tlačovú konferenciu si môžete pozrieť na našom webe.

Fotogalériu nájdete tu: FOTOGALÉRIA


Odmeny zdravotníkom (20.12.2021) 

Vláda SR schválila vyplatenie koncoročných odmien všetkým zdravotníkom vo výške 350 €. Odmenu dostane každý lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník, či dokonca študenti medicíny, pracujúci u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

Za účelom vyplatenia odmien zamestnávateľ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) nahlási zamestnancov do systému odmeňovania NCZI v termíne od 20. decembra 2021 od 07:00 hod do 22. decembra 2021 do 22:00 h.

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca, že nárok na vyplatenie odmeny vo výške 350 eur má zdravotnícky pracovník len jedenkrát, a to vo vzťahu len k jednému zamestnávateľovi, pričom zdravotnícky pracovník je povinný preukázateľne písomným spôsobom informovať všetkých svojich zamestnávateľov o skutočnosti, z ktorej bude zrejmé, voči ktorému si vyplatenie odmeny uplatňuje.

Viac info nájdete na webe, tu je link:

https://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/MP_COVID_ODMENY_V02.pdf


Vyhlásenie SLK k falošným potvrdeniam lekárov a iných zdravotníkov (29.11.2021)


Čo priniesol zákon k tretej vlne pandémie? (18.11.2021)

(zákon č. 421/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 – účinný od 15.11.2021)

 

Hospodárska mobilizácia

Doteraz platilo, že vláda na návrh Ministerstva hospodárstva SR mohla nariadiť pracovnú povinnosť v čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Podľa novej úpravy sa už nevyžaduje núdzový stav alebo výnimočný stav, postačuje mimoriadny stav, ktorý od začiatku situácie s COVID-19 pretrváva až doteraz. Inými slovami zjednodušil sa proces možného nariaďovania pracovnej povinnosti.

 

Zákonník práce

Upravujú sa vzťahy zamestnávateľa a zamestnanca v prípade, ak Úrad verejného zdravotníctva SR zamestnávateľovi opatrením uloží povinnosť podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko predložím dokladu určeného opatrením.

V závislosti od konkrétneho znenia opatrenia ÚVZ SR, zamestnávateľ neumožní vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad alebo nepredloží príslušný doklad a odmietne možnosť bezplatného otestovania ponúkaného zamestnávateľom. V takom prípade sa bude jednať o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov pre zamestnávateľov určí vláda.

Zamestnávateľ bude môcť vyžadovať predloženie dokladu aj v čase keď nebude vydané opatrenie ÚVZ SR, ak to bude nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia. V tomto prípade, ale nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca.

 

Nemocenské a úrazový príplatok:

Ruší sa pandemické nemocenské. Zamestnanec, ktorý bude od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie bude mať nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. Za prvých 10 dní bude zamestnávateľ zamestnancovi uhrádzať náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ako za bežných okolností. Zamestnanec si nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia počas situácie s COVID-19 u zamestnávateľa uplatní oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti - nevyžaduje sa predloženie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

Suma COVID-19 úrazového príplatku sa mení nasledovne:

  • 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zmena sa nedotýka ošetrovaného.

 

Priestupky na úseku zdravotníctva

Závada sa nová skutková podstata priestupku na úseku zdravotníctva (urážka zdravotníka) a rozširuje sa skutková podstata priestupku falšovania zdravotnej dokumentácie.

 

Podľa novelizovanej úpravy sa priestupku dopustí ten, kto:

a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,

b) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

c) sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu,

d) poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu.


Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory k množiacim sa útokom na zdravotníkov a ku nariaďovaniu pracovnej povinnosti (18.11.2021)

 

            Lekári, sestry, záchranári a ostatní zdravotnícki pracovníci stoja aj počas veľmi ťažkej tretej vlny pandémie koronavírusu pri svojich pacientoch, bojujú o ich zdravie a životy. Nepochopenie a nevďak ľudí väčšina našich pracovníkov vie akceptovať, aj keď nás mrzia, trápia, rozčuľujú. Povznesieme sa nad ne, predýchame ich. Nechápeme však agresivitu zdravých ľudí voči nám, pričom mnohí z nich budú zajtra
odkázaní práve na našu obetavosť. Nechápeme agresivitu tých, ktorým sme vyliečili alebo uchovali pre život príbuzných, priateľov. Nechápeme agresivitu zdravých ľudí, od ktorých nechceme nič viac, len nepridávať nám viac stresu, ako prežívame. A nechápeme agresivitu pacientov, ktorí vedia, za akých ťažkých podmienok v súčasnosti pracujeme a obracajú sa k nám kvôli pomoci. Jasnejší je postoj a
agresivita ľudí na sociálnych sieťach, lebo tí sa za svoje slová zatiaľ nemusia zodpovedať, ich zbabelosť kryje anonymita

Žiadame preto, minimálne dovtedy kým trvá pandémia, urýchlené prijatie zákona o trestnej zodpovednosti za psychické a fyzické napadnutie lekára, sestry, záchranára, každého zdravotníka, ktorý je počas svojej práce a v svojom mimopracovnom čase vystavený útokom.

NECHAJTE NÁS V POKOJI  PRACOVAŤ. 

            Podľa zákona, ktorý pred pár dňami vyšiel v Zbierke zákonov, sa už nevyžaduje núdzový stav alebo výnimočný stav, postačuje mimoriadny stav (ktorý od začiatku COVIDu pretrváva doteraz) na nariadenie pracovnej povinnosti. Inými slovami, zjednodušil sa proces možného nariaďovania pracovnej povinnosti komukoľvek; netýka sa to len zdravotníckych pracovníkov. My lekári a zdravotníci pracujeme aj bez toho, aby nám to niekto z parlamentu alebo z iných orgánov štátu pripomínal. Nedostatok lekárov a sestier nemožno nahrádzať príkazmi, ale zlepšením ich pracovných podmienok, ochranou zo strany štátnych orgánov a poskytnutím spravodlivej odmeny za našu prácu.  

PREČO ŠTÁT NEHĽADÁ INÉ CESTY NA ZMIERNENIE NÁŠHO BOJA V PRVEJ LÍNII?

 

18.11.2021 

Prezídium Slovenskej lekárskej komory 

Prezident SLK MUDr. Pavel Oravec

 

SLK o novej vyhláške ÚVZ platnej od 9. júla 2021: Dvojaký meter pre nezaočkovaných nemá z epidemiologického hľadiska logiku (7.7.2021)

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá sa týka karanténnych opatrení platných pri návrate zo zahraničia na Slovensko od 9. júla, je z epidemiologického hľadiska nelogická. Podľa aktuálnej vyhlášky totiž ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zaočkovať, nemusia pri vstupe na Slovensko absolvovať karanténu – stačí, aby sa preukázali PCR testom nie starším ako 72 hodín. Toto rozhodnutie je v rozpore s ochranou verejného zdravia a epidemiologickými pravidlami. Pri návrate na Slovensko nemôže byť predsa pre nezaočkovaných – či už zo zdravotných alebo iných dôvodov – uplatňovaný dvojaký meter. Zatiaľčo tí, čo sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov, sa môžu ihneď „vykúpiť“ z karantény PCR testom, ostatní nezaočkovaní tak môžu urobiť až na piaty deň po príchode.

Slovenská lekárska komora je presvedčená, že vzhľadom na ochranu verejného zdravia a možný prenos ochorenia zo strany osôb prichádzajúcich na Slovensko by mali platiť jednotné pravidlá – teda buď prichádzajúci nezaočkovaní (a je jedno, z akého dôvodu) pôjdu do 14-dňovej karantény, alebo sa z nej „vykúpia“ na piaty deň PCR testom. Bez výnimky.

Zároveň žiadame kompetentných, aby nové pravidlá formulovali jasne, zrozumiteľne, bez zbytočného chaosu, meniacich sa výnimiek či dvojakých metrov.

Slovenská lekárska komora, 7.7.2021

 


Aktuálne vyhlásenie SLK k potvrdeniam o prekonaní COVID-19 (15.4.2021)

V súvislosti s opätovným nárastom počtu pacientov, ktorí chodia do ambulancií všeobecných lekárov pre potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID- 19 by sme znovu chceli zopakovať, že toto potvrdenie nie je potrebné. Podľa vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 V.v. postačuje, ak sa osoba preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace (napr. smskou).

Vyzývame preto pacientov, najmä v súvislosti s plánovaným otvorením škôl a ďalších prevádzok, aby nechodili do ambulancií všeobecných lekárov po takéto potvrdenia, ale aby navštívili svojho lekára naozaj len v prípade, keď potrebujú zdravotnú starostlivosť. Predídeme tým zbytočným problémom, čakaniu v ambulanciách, a aj hrozbe prípadného ďalšieho šírenia nákazy.

Slovenská lekárska komora, 15. apríla 2021

 


SLK k schváleniu pandemickej PN a zodpovednosti štátu za očkovanie (1.4.2021)

Sme radi, že po upozorňovaní a opakovaných výzvach Slovenskej lekárskej komory a Lekárskeho odborového združenia, v ktorých sme poukazovali na nedostatočné finančné zabezpečenie pri PN z dôvodu ochorenia na Covid-19, schválil parlament tzv. pandemickú PN. Táto má dnes už výšku 75% denného vymeriavacieho základu, čo v princípe znamená takmer 100% mzdy. Čo nás ale mimoriadne teší je, že sme takto pomohli nielen zdravotníkom, ale aj všetkým občanom, ktorí túto pandemickú PN-ku potrebujú.

Zároveň vítame aj schválenie ďalšieho návrhu zákona, v ktorom vláda a parlament akceptovali oprávnené požiadavky SLK, týkajúce sa prebratia zodpovednosti pri očkovaní. Podľa schváleného zákona prevzal zodpovednosť za podanie očkovacej látky, ktorej terapeutické použitie povolilo počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva SR, štát.

A na záver vyjadrujeme nádej, že návrh zákona o odškodnení rodín zdravotníkov, ktorí zomreli na Covid-19, bude takisto čoskoro schválený. Lekárska komora to bude naďalej podrobne sledovať.

Slovenská lekárska komora, 1.4.2021

 


SLK potešilo, že všeobecní lekári dostanú pulzné oxymetre pre svojich pacientov (23.3.2021)

Slovenská lekárska komora veľmi pozitívne vníma správu, že viac ako 600 ambulancií všeobecných lekárov dostane 3100 pulzných oxymetrov, ktoré budú slúžiť na kontrolu pacientov s COVID-19.

Teší nás to o to viac, že to bola Slovenská lekárska komora, ktorá ešte koncom februára predstavila verejnosti návrh opatrení v boji s koronavírusom, kde jedným z nich bola práve požiadavka na zabezpečenie pulzných oxymetrov. Sme preto radi, že sa aj vďaka pani prezidentke, ale predovšetkým súkromným predajcom, podarilo tento návrh uviesť do života.

Pulzné oxymetre pomôžu nielen zefektívniť prácu všeobecných lekárov, ale výrazným spôsobom napomôžu manažovaniu pacienta, a tým aj zlepšeniu jeho kontroly v domácom prostredí.

Pomôže to však nielen ambulantným, ale aj nemocničným lekárom. Pevne veríme, že by to mohol byť jeden z ďalších nástrojov, ktorý zabezpečí, že sa pacienti dostanú do nemocnice práve v tom čase, keď to už ich zdravotný stav bude vyžadovať.

Slovenská lekárska komora, 23.3.2021

 


SLK k odškodneniu rodín zdravotníkov, ktorí zomreli na COVID-19 (17.3.2021)

Slovenská lekárska komora víta a oceňuje krok vlády Slovenskej republiky, ktorá dnes schválila návrh na odškodné pre príbuzných zdravotníkov, ktorí zomreli na COVID-19 po nakazení sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sme veľmi radi, že vláda si osvojila návrh Slovenskej lekárskej komory a dopracovala ho do legislatívnej, praktickej roviny. Vnímame to pozitívne, ako určité zadosťučinenie a vďaku všetkým zdravotníkom, ktorí v boji s pandémiou, pre zachovanie zdravia a životov našich občanov, obetovali to najcennejšie.

Hodnotu života človeka nemožno vyčísliť žiadnymi peniazmi. Napriek tomu si myslíme, že navrhnutá suma bude určitou pomocou rodinám na preklenutie finančných problémov, ktoré im náhlou smrťou ich blízkeho vznikli.

Veríme, že tento návrh bez problémov prejde aj schválením v parlamente a zároveň dúfame, že jeho naplnenie v praxi bude bez zbytočných administratívnych prekážok, aby sa neminul dobrý účel a cieľ tohto opatrenia.

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK, 17.3.2021

 


Vyhlásenie SLK - návrh opatrení v boji s COVID-19 (26.2.2021)

Vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu sa SLK rozhodla vydať aktuálne vyhlásenie a priniesť konkrétne návrhy niektorých opatrení.

V prvom rade by sme chceli opakovane poďakovať všetkým lekárom, sestrám, aj ostatným zdravotníckym pracovníkom za ich obetavú prácu v tomto náročnom období.

Sme presvedčení, že celkovú situáciu môžu zlepšiť predovšetkým jasné, konkrétne a cielené organizačné opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť zaťažený zdravotnícky systém.

Výhra nad covidom totiž nie je len v rukách zdravotníkov. Boj s covidom nemôžeme vyhrať na JIS-kách, ani počtom ventilátorov, ani zriaďovaním ďalších covidových nemocníc. Tento boj môžeme vyhrať iba jasnými a účinnými opatreniami. A tie musia začať ešte pred bránami nemocníc a ambulancií.

Preto navrhujeme nasledovné opatrenia:

1. Zabezpečiť zvýšenie dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti

Pri súčasnom počte všeobecných lekárov na Slovensku počet pacientov, pripadajúcich na jedného všeobecného lekára, predstavuje už v bežnej situácii enormnú záťaž. Pripomíname, že je oveľa nižší ako v iných krajinách a aj nižší, ako sú štandardy.

Preto žiadame kompetentných, aby v prvom rade znížili administratívnu záťaž lekárov vypisovaním potvrdení o práceneschopnosti pre tých, ktorí prišli do kontaktu s chorým a nemajú žiadne prejavy ochorenia (14 dňová karanténa automaticky cez SP).

Ďalej žiadame kompetentné orgány, aby správne a rovnako informovali pacientov a zamestnávateľov, aby nezaťažovali lekárov žiadosťami o nezmyselné potvrdenia o prekonaní ochorenia.

Pre zefektívnenie práce ambulantných lekárov navrhujeme zaobstaranie oxymetrov pre účely kontroly pacienta, liečeného v domácich podmienkach.

2. Opatrenia proti zavlečeniu nových mutácií na územie SR

Vzhľadom na objavenie sa nových, nebezpečných mutácií koronavírusu v zahraničí, je potrebné v prvom rade uzavrieť hranice – vzdušné i pozemné - a zaviesť povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko. (využiť na to voľné ubytovacie kapacity aj s ich gastroprevádzkami).

3. Zamedzenie komunitného šírenia na území SR

Zintenzívniť cielené testovanie PCR testami a vrátiť sa k dôslednému trasovaniu kontaktov. Umožniť štátnu karanténu všetkým pozitívne testovaným, ktorí o ňu prejavia záujem. Izolácia a kontrola pozitívne testovaných by mala byť samozrejmosťou. Je neprijateľný stav, že infikovaný covidový pacient môže nakupovať v obchodoch. Okamžite zrušiť výnimku hl. hygienika v tomto smere. Starostlivosť o osamelých covid pacientov musí prevziať samospráva, prípadne štátna karanténa.

4. Dôsledná kontrola

Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie všetkých vyhlásených protiepidemických opatrení. V rámci decentralizácie kompetencií v boji s pandémiou navrhujeme zriadiť lokálne pandemické komisie až na miestnu úroveň.

5. Očkovanie

Všetkými možnými prostriedkami zabezpečiť dostatok všetkých dostupných vakcín na zrýchlenie očkovania. Je to jediné definitívne riešenie, ako poraziť koronavírus, znížiť počty mŕtvych aj novoinfikovaných.

Na záver vyzývame všetky kompetentné orgány, ale i všetkých našich občanov – pacientov, aby si uvedomili, že iba spoločne a prispením každého jedného z nás sme schopní tento boj s pandémiou vyhrať. Čím budeme disciplinovanejší, tým skôr sa nám to podarí.

Slovenská lekárska komora, prezident SLK MUDr. Marian Kollár, 26.2.2021

 


Zástupcovia SLK sa stretli s ruským veľvyslancom - hovorili aj o Sputniku V (23.2.2021)

Zástupcov Slovenskej lekárskej komory v zložení prezident SLK MUDr. Marian Kollár a člen Rady SLK MUDr. Jaroslav Šimo prijal dnes na pôde ruskej ambasády veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Igor Bratčikov.

Stretnutie sa uskutočnilo na požiadanie prezidenta SLK a z ruskej strany sa na ňom zúčastnili aj Radca ambasády a lekár veľvyslanectva. Témou stretnutia bola aktuálna situácia v súvislosti s bojom proti koronavírusu v Rusku a u nás, ako aj vakcinácia v oboch krajinách. Avšak základnou témou boli informácie ohľadom vakcíny Sputnik V, teda jej výroba, distribúcia či skladovanie, ako aj možnosti jej dovozu na Slovensko. Zaujímala nás i otázka registrácie vakcíny Sputnik V na Európskej liekovej agentúre (EMA).

Zároveň sme sa dozvedeli, že Ruská federácia má v súčasnosti registrované na svojom území celkovo tri vakcíny – okrem Sputnika V aj Epivac Coronu a Covivac. Posledne menovaná bola zaregistrovaná iba pred troma dňami. V prípade vakcíny Sputnik V už Rusi vyrobili aj ďalšiu variantu – tzv. Sputnik V light, ktorý je podľa vyjadrení vhodný najmä pre chronicky chorých.

Na záver stretnutia sme hovorili aj o možnej spolupráci slovenských a ruských lekárov a v tejto súvislosti pozval ruský veľvyslanec našich lekárov na medzinárodný kongres, ktorý sa bude konať v lete v Moskve.

Slovenská lekárska komora, 23.2.2021

 

 


Aktuálne vyhlásenie SLK k potvrdeniam o prekonaní COVID-19 (9.2.2021)

Slovenská lekárska komora dostala viacero podnetov od všeobecných lekárov, ku ktorým opäť začali chodiť pacienti a žiadať potvrdenie o prekonaní COVID-19. Potvrdenie od pacientov vraj žiadajú policajti a zamestnávatelia, a to napriek tomu, že už niekoľko týždňov platí schválené nariadenie ministerstva zdravotníctva aj hlavného hygienika, že prekonanie COVID-19 potvrdzuje aj SMS o pozitivite, prípadne certifikát. Potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní COVID-19 teda nie je potrebné! SLK preto opätovne vyzýva kompetentných, aby upozornili príslušné orgány, aby uznávali ako doklad o prekonaní Covidu aj spomínané SMS či certifikáty. Komora prosí aj pacientov, aby nechodili zbytočne do ambulancií všeobecných lekárov, ak majú potvrdenie o pozitivite v SMS či vo forme certifikátu.

 


Hlavný hygienik opäť povolil praktickú výučbu pre študentov zdravotníckych odborov a medikov! (5.1.2021)

Slovenská lekárska komora víta najnovšie usmernenie Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, na základe ktorého je od 5.1.2021, opäť povolená praktická výučba študentov zdravotníckych škôl a medikov na lekárskych fakultách.

Sme radi, že najmä študenti vyšších ročníkov medicíny sa konečne opäť zapoja do praktickej výučby v našich zdravotníckych zariadeniach, čo je nevyhnutným predpokladom na to, aby absolvovali plnohodnotnú a nevyhnutnú prax pre ich budúce povolanie.

Pevne veríme a dúfame, že obnovená praktická stáž bude pokračovať v tomto režime aj naďalej, a budúci lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci budú mať možnosť vzdelávať sa už tak, aby v budúcnosti dokázali našim pacientom poskytovať čo najlepšiu kvalitnú a odbornú zdravotnú starostlivosť.

Slovenská lekárska komora, 5.2.2021

 


DOPAD pandémie COVID-19 na zdravotníckych pracovníkov - odborníci chcú zistiť skutočnú realitu! (19.1.2021)

Ako pandémia zasiahla do životov všetkých zdravotníkov? Odborný tím z Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzita Komenského v Bratislave sa to rozhodli prostredníctvom online dotazníka, rozoslaného všetkým profesijným zdravotníckym komorám, zistiť.

Odkaz na online dotazník: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsime4vNhE8QppklJRoTuBnsp0ieLRLArv6niO5P795_y1_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3M-7s0P-M-R8EniR66iQ_Yn5-e8K0iJPnJxmAsslUlt-hohPlbllwXeh4

 


Vyhlásenie SLK k plánovanému celoplošnému testovaniu (12.1.2021)

Slovenská lekárska komora vidí zmysel v cielenom testovaní, nie v celoplošnom. Plánované celoplošné testovanie v súčasnej epidemickej situácii nepovažujeme za prostriedok, ktorý nám pomôže zvládnuť pandémiu. Naopak, skôr sa obávame, že pri ňom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia našich občanov – a to nielen vzhľadom na počasie (ak si uvedomíme, že by mali dlhé hodiny čakať v mrazoch), ale aj na fakt, že zápasíme s novou, oveľa infekčnejšou formou vírusu (v prípade testovania vo vnútri je tu teda oveľa vyššie riziko nákazy). Nevraviac už o tom, že v čase tvrdého lockdownu ideme vlastne robiť hromadné podujatie. V súčasnej situácii, keď sú mnohé nemocnice takmer pred kolapsom a zdravotnícki pracovníci na pokraji svojich síl, si takéto doslova mrhanie ľudskými kapacitami ani nemôžeme dovoliť. Slovenská lekárska komora je preto za cielené testovanie, ktoré by prebiehalo v ohniskách nákazy, vo veľkých podnikoch, v domovoch seniorov, na školách a v zdravotníckych zariadeniach. Zároveň navrhujeme, aby štát podľa kapacitných možností vyčlenil mobilné odberové miesta pre vyslovene suspektných pacientov, aby nedochádzalo k miešaniu ľudí. Rovnako je dôležité pokračovať v tvrdom lockdowne minimálne do 24. januára. Na záver by sme radi odporučili vláde, aby radšej všetky personálne a materiálne sily sústredila nie na celoplošné testovanie, ale na očkovanie proti COVID-19. To je jediná cesta, ako túto pandémiu môžeme poraziť. Celoplošné testovanie takouto cestou nie je. Rovnako považujeme za nesmierne dôležité, aby boli čo najskôr po zdravotníkoch zaočkované najstaršie vekové skupiny obyvateľov, ktorí sú najohrozenejší a majú aj najťažšie priebehy ochorenia. Inak nám úmrtnosť nezačne klesať.

Slovenská lekárska komora, 12.1.2021


Online formulár na očkovanie proti COVID-19 spustený pre zdravotníkov (2.1.2021)

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Prioritne však pozývame tých, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Všetci títo môžu od dnes využiť registráciu, a na základe svojej preferencie vybrať si termín, deň od 4. januára, a jedno zo šiestich vakcinačných centier. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Ide o čas nevyhnutný na to, aby po príchode a distribúcii vakcín, mohli nemocnice hladko spustiť očkovanie aj pre ostatných zdravotníkov v regióne, po tom čo prioritne zaočkujú vlastných nemocničných zamestnancov, ktorých záujem o očkovanie nemocnice už evidujú.

Viac v priloženej tlačovej správe MZ SR TU.

Formulár – Požiadavka o očkovanie: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php