Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Na pôde LF UK sa hovorilo o vzdelávaní lekárov

Na pôde LF UK sa hovorilo o vzdelávaní lekárov

Pozvanie kompetentných organizácií zodpovedných za vzdelávanie lekárov zorganizovala SLK.

 

Koncom apríla sa na pôde Lekárskej fakulty UK v Bratislave stretli na podnet Slovenskej lekárskej komory predstavitelia inštitúcií kompetentných pre oblasť vzdelávania lekárov. Pozvanie prezidenta SLK MUDr. Pavla Oravca prijali vrcholní predstavitelia všetkých štyroch lekárskych fakúlt na Slovensku, Slovenskej lekárskej spoločnosti a zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR. Za potreby aplikačnej praxe stretnutie podporil tiež zástupca SK 8, sekcie zdravotníctva vyšších územných celkov.

 

Cieľom odborného stretnutia bolo stanoviť priority a zosúladiť spoločný postup v oblasti vzdelávania lekárov. „Legislatívne zmeny v tejto oblasti musia byť odborne pripravené a vopred odkonzultované so zástupcami kompetentných organizácií,“ povedal prezident SLK MUDr. Pavel Oravec. 


Prítomní sa zhodli, že je potrebné jasne zadefinovať podmienky financovania lekárskych fakúlt vysokých škôl, rezidentského štúdia, ako aj zberu dát a ich verifikácie zo strany štátu. Komunikovanými témami boli všetky oblasti vzdelávania lekárov – štúdium na lekárskej fakulte, počet prijímaných študentov, ako aj následné postgraduálne štúdium. Hovorilo sa tiež o obsahu a dĺžke špecializačnej odbornej prípravy, akreditácii školiacich pracovísk, ako aj o systéme celoživotného vzdelávania lekárov. Pri riešení týchto otázok je nevyhnutné ostať v odbornej rovine. „Vzdelávanie lekárov sa nesmie stať predmetom politického boja či populizmu,“ zdôraznil prezident SLK.

 

Účastníci stretnutia ocenili spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR v oblasti vzdelávania lekárov a dohodli sa na pokračovaní vzájomnej spolupráce a komunikácie zúčastnených inštitúcií s cieľom pripraviť potrebné inovácie a legislatívne návrhy.

 

Slovenská lekárska komora
Lekárska fakulta UK v Bratislave
UPJŠ Lekárska fakulta v Košiciach
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Lekárska fakulta SZU v Bratislave
Slovenská lekárska spoločnosť
MZ SR – sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve
Sekcia zdravotníctva vyšších územných celkov - SK 8

 

Bratislava, 2. mája 2023