Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Rada SLK reaguje na navrhované zvýšenie počtu medikov

Rada SLK reaguje na navrhované zvýšenie počtu medikov

Slovenská lekárska komora má zákonom určenú úlohu sledovať a riešiť ďalšie vzdelávanie lekárov (CME/CPD), intenzívne sa podmienkam vzdelávania a podmienkam na výkon povolania z tohto aspektu venuje a má pre túto problematiku vytvorené príslušné orgány. Riešenie pregraduálneho štúdia lekárov je prioritne úlohou lekárskych fakúlt a Ministerstva školstva SR. Dopady nesprávnych rozhodnutí však znášame my desaťročia na našich pracoviskách – napríklad zrušenie v minulosti existujúcej kvalitnej výuky sestier na stredných zdravotníckych školách.

Slovenská lekárska komora s veľkou pozornosťou zaznamenala návrh na navýšenie počtu študentov medicíny o 500 poslucháčov v spojenom vysokoškolskom štúdiu I. a II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo z dielne Ministerstva financií SR. Nedostatok lekárov a ostatných zdravotníkov je problém, ktorý neustále narastá. Na riešenie tohto problému sú nevyhnutné systémové zmeny v slovenskom zdravotníctve, ako na to opakovane upozorňujeme a navrhujeme v Koncepcii zdravotníctva v SR z pohľadu SLK, ktorá obsahuje aj samostatnú kapitolu venovanú vzdelávaniu. Aktuálny návrh Ministerstva financií SR rieši  len jediný problém, ktoré majú vzdelávacie inštitúcie zodpovedné za výchovu nových lekárov, a preto nepovedie k očakávanému efektu. 

 

Aktuálne priestorové kapacity a personálne možnosti zo strany pedagógov lekárskych fakúlt najmä vo vyšších, t. j. klinických ročníkoch, nemôžu absorbovať navýšenie počtu študentov bez rozsiahleho rozšírenia výukovej bázy (univerzitných lôžkových a ambulantných pracovísk podieľajúcich sa na výuke). Takéto rozšírenie sa však nedá realizovať zo dňa na deň, ba ani z roka na rok, akokoľvek by sme si to želali. Ak by k uvedenému navýšeniu došlo bez ďalších systémových zmien, bude to naopak viesť k výraznému zhoršeniu kvality výuky a k  nenapraviteľným škodám v celom pregraduálnom vzdelávaní budúcich lekárov. Vyjadrujeme preto podporné stanovisko k reakcii zverejnenej Slovenskou asociáciou študentov medicíny (SloMSA) a súhlas v  opodstatnenosti všetkých ich pripomienok uvedených v predmetnom stanovisku z 25.októbra 2022.

 

Lekárske fakulty a univerzitné pracoviská musia rozhodovať o reálnych možnostiach zmien kapacít vo výučbe a ich stanovisko musí byť uprednostnené pred populistickým a prvoplánovým vyhlásením politikov.  Žiadame okamžitú odbornú diskusiu so zapojením všetkých relevantných subjektov, ktoré sa problematikou pregraduálneho štúdia zaoberajú a priamo realizujú klinickú výchovu budúcich lekárov. Jej výsledky musia byť premietnuté do plánovaných návrhov vrátane legislatívnych zmien. Na základe našich bohatých skúseností z praxe a s prihliadnutím na zastúpenie akademicky vzdelaných  funkcionárov sa SLK zapojí do diskusie k tejto problematike s Ministerstvom zdravotníctva SR, lekárskymi fakultami a ďalšími kompetentnými inštitúciami.

 

Rada Slovenskej lekárskej komory, 30.10.2022

 

Tlačovú správu v pdf formáte nájdete TU.