Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK aktuálne k rozpočtu a platbám za poistenca štátu

SLK aktuálne k rozpočtu a platbám za poistenca štátu

SLK k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023 a k návrhu na zvýšenie platby za poistenca štátu

 

Tlačovú správu vo formáte pdf nájdete TU. Infografiku vo formáte pdf nájdete TU.

 

Slovenská lekárska komora dlhodobo upozorňuje na deficit zdrojov verejného zdravotného poistenia, vedúci k podfinancovaniu zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení. Na tlačovej konferencii dňa 24.11.2022 sme podrobne a názorne poukázali na dôsledky nedofinancovania zdravotníctva, ktoré vedú k zadlžovaniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak v nemocničnom, ako aj v ambulantnom sektore. Tieto zložky vytvárajú jeden celok, problémy v jednom sektore vedú k domino efektu v druhom sektore, tak v personálnej, organizačnej, ako aj v ekonomickej sfére.  

 

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023 je nedostatočný. Požadujeme jeho nárast vo výdavkoch na verejné zdravotné poistenie na úroveň  minimálne 6% HDP - teda minimálne na 7,143 mld. eur. Požadujeme navýšenie minimálne o 700 mil. eur oproti súčasnému návrhu.

Vláda SR v návrhu rozpočtu na rok 2023, okrem iného, limituje nárast výdavkov pre špecializovaný ambulantný sektor na úroveň 6% oproti roku 2022. Táto suma absolútne nepostačuje na zabezpečenie nákladov na základnú prevádzku mnohých poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V krátkodobom a výrazne v strednodobom období to vedie k ďalšiemu zatváraniu ambulancií špecialistov a nárastu celkovej a regionálnej nedostupnosti ambulancií. Následky pocíti pacient predovšetkým v dlhých čakacích dobách, v oneskorenej diagnostike a liečbe. Špecializované ambulancie pritom riešia prevažnú väčšinu zdravotných ťažkostí obyvateľstva bez potreby ich hospitalizácie. Bez nich by nemocnice zvýšený nápor pacientov nezvládli a efekt uvedeného by bol rovnaký - dlhé čakacie doby, oneskorená diagnóza a liečba, navyše negatívny ekonomický dopad v dôsledku nárastu hospitalizácií.

 

Zdravotnícke zariadenia sú financované prostredníctvom zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Platby poisťovní ambulanciám za prácu lekárov a sestier sú výrazne podhodnotené a absolútne nezodpovedajú realite. Najjednoduchším spôsobom, ako toto zvýšenie zabezpečiť, je zvýšenie platby štátu za ekonomicky neaktívnych občanov - tzv. poistencov štátu - viď aj infografika. Spôsoby finančného zabezpečenia nemocníc formou oddlžovania sú v ambulantnej sfére neaplikovateľné!  

 

SLK podporuje každý návrh, nezávisle na navrhovateľoch, ktorý povedie k zvýšeniu platby za  poistencov štátu a tým k zvýšeniu zdrojov v rozpočte pre zdravotníctvo. SLK za posledný rok žiadala navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo i cestou navýšenia platieb za poistencov štátu (teda nezamestnaných, invalidov, dôchodcov, deti, rodičov na materskej dovolenke) v desiatich tlačových vyhláseniach a na niekoľkých tlačových konferenciách.

 

V tejto súvislosti podporujeme aj aktuálny návrh zvýšiť  sadzbu za tzv. poistencov štátu  na 4,5 % z vymeriavacieho základu /čo je aktuálne cca 54 eur, na porovnanie štát t.č. platí cca 32 eur/ s ďalším navýšením na 5% /cca 60 eur/. Na porovnanie, v Českej republike bude od 1.1.2023 zvýšená platba za poistenca štátu na úroveň cca 79 eur. Poukazujeme aj na vyjadrenia aktérov diskusnej relácie TA3 z 9.12.2022 vo večerných hodinách k tejto téme. Poukazujeme aj na spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k návrhu rozpočtu a otvorený list predsedovi NR SR zo dňa 14.11.2022. Nie je v našich možnostiach poukázať na celé množstvo ďalších podobných vyjadrení v médiách.

 

„SLK navrhuje čo najskôr zvýšiť platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň, ktorú povinne odvádza živnostník /samostatne zárobkovo činná osoba- SZČO/ s jeho pravidelnou valorizáciou - v roku 2022 to bola suma 79 eur mesačne. To umožní získať zdroje na zabezpečenie reálnych platieb pre nemocnice aj ambulancie,“ hovorí prezident SLK MUDr. Pavel Oravec. V opačnom prípade sa budú nemocnice aj ambulancie ďalej zadlžovať, mnohé nemocnice budú ďalej chátrať a mnohé ambulancie naďalej živoriť alebo ukončovať svoju činnosť. Zdravotníci budú odchádzať do zahraničia a občania sa nebudú vedieť dostať ku adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, že nedôjde ku zvýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo je férové, aby politici povedali občanom pravdu - že si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať z vlastného vrecka. Je otázne, či vôbec nájdu ambulanciu, ktorá ich aj v takom prípade bude môcť ošetriť.

 

Spolu s našimi pacientmi budeme pozorne sledovať, ako poslanci NR SR naprieč celým politickým spektrom zabezpečia potrebné podmienky na zdravotnícke služby pre občanov Slovenskej republiky.