Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Zdá sa, že je na mieste povedať  „Ideme do finále“.

Legislatívny návrh na zmeny v LSPP – teda po novom Ambulantnej pohotovostnej služby bude v najbližších dňoch predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a následne návrh zákona prerokuje Vláda SR, ktorá rozhodne, či návrh zákona predloží na prerokovanie a schválenie do Národnej rady SR.
V januári 2016 Snem lekárskej komory prijal uznesenie, ktoré zaviazalo rokovací tím SLK a uložilo mu úlohy v presadzovaní požiadaviek na zmenu LSPP.  Rokovací tím sa zúčastnil spolu 19-tich rokovaní k tejto problematike na ministerstve zdravotníctva. Na začiatku rokovaní sa zdalo, že snaha o presadzovanie Snemom SLK deklarovaných zmien nebude úspešná.  Najzásadnejšie rokovania SLK k tejto problematike sa uskutočnili za priamej účasti ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Druckera v mesiacoch október 2016  - apríl 2017. Opakovane sme nielen rokovali, ale aj písomne vypracovali pripomienky k legislatívnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Spočiatku návrh obsahoval iba zmeny dotýkajúce sa LSPP, ale od januára 2017 už obsahoval aj návrh na Doplnkové ordinačné hodiny, ktoré však boli po stretnutiach ministra s lekármi organizovaných SLK v regiónoch z návrhu stiahnuté. Postupne sme po ďalších, nie jednoduchých rokovaniach, hlavne vysvetľovaní si postojov a názorov oboch strán, ale predovšetkým cestou obojstranne akceptovateľných kompromisov, ktoré boli nevyhnutné, nakoniec dospeli k určitému konsenzu.  Konsenzu, ktorý nás síce úplne neuspokojuje, ale významným spôsobom mení  systém organizovania APS. Podarilo sa nám  dosiahnuť  pre  lekára zákonom garantovanú minimálnu platbu 12€/hodinu výkonu práce v APS, skrátenie povinnosti výkonu do 23-tej hodiny (stále ale ešte presadzujeme 22-hú hodinu)  ale nepodarilo sa plne zrušiť povinnosť  výkonu APS pre poskytovateľov  VLD a VLDD. Posledný návrh legislatívnych úprav spracovala SLK dňa 17.4.2017 a odoslala na MZ SR dňa 21.4.2017: Stanovisko SLK k upravenému legislatívnemu návrhu APS

Veríme, že prevažná  časť z týchto pripomienok bude ešte pred zverejnením legislatívneho návrhu v medzirezortnom pripomienkovaní zo strany ministerstva zapracovaná.

Akú finálnu podobu bude mať  zákon o APS  bude už teraz záležať na vláde a parlamente.
 
Urobili sme, čo bolo v našich silách. Možno  sa nám podarilo viac, ako sme v minulosti bývali zvyknutí. Pevne veríme, že toto je len začiatok cesty, ktorú v najbližšom období máme ešte pred sebou a veríme, že pre nás všetkých bude úspešná.

Držme si palce!

Za Radu  SLK  MUDr. Zuzana Teremová, viceprezident SLK