Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. Nezaradene
 2. >
 3. Pre absolventov všeobecného lekárstva

Pre absolventov všeobecného lekárstva

 

MANUÁL PRE ABSOLVENTOV VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA (vo formáte pdf nájdeteTU).

 

Vaše povinnosti po ukončení štúdia a ďalšie možnosti

 

  

Absolvent lekárskej fakulty končí štúdium dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky:

1. Zdravotná poisťovňa – nasledujúci deň po vykonaní poslednej štátnej skúšky prestávate byť poistencom štátu. Poistenie sa nesmie prerušiť, do zdravotnej poisťovne:

 1. sa prihlásite sám (ako samoplatca),
 2. prihlási vás zamestnávateľ,
 3. prihlási vás Úrad práce.

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – evidencia na úrade práce je dobrovoľná.

3. Sociálna poisťovňa – do Sociálnej poisťovne vás nahlási váš zamestnávateľ, alebo sa môžete dobrovoľne poistiť. Po ukončení štúdia vám nevzniká žiadna povinnosť.

4. Slovenská lekárska komora – do 15 dní od nástupu do práce ste povinní zaregistrovať sa v SLK. Registrácia je povinná, členstvo v SLK je dobrovoľné. Vzhľadom na úlohy SLK a dôležitosť samosprávy lekárov pri výkone povolania ho odporúčame. 

5. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka – po zaregistrovaní v SLK

6. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – môžete požiadať o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka pobočku ÚDZS podľa miesta trvalého pobytu.

7. Slovenská lekárska spoločnosť – členstvo v SLS a odborných spoločnostiach je dobrovoľné.

8. Špecializačné štúdium – lekár po skončení vysokoškolského štúdia musí získať odbornú spôsobilosť na špecializované pracovné činnosti v niektorom špecializačnom študijnom programe. Žiadosť o zaradenie o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva lekár

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absolvent lekárskej fakulty končí štúdium dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky. Dňom nasledujúcim po poslednej štátnej skúške tak stráca slobodný študentský status. Rovnako tento status stráca aj v prípade, ak do 31. augusta neabsolvuje úspešne opravnú štátnu záverečnú skúšku, a to dňom 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Študentské roky teda neukončujete promóciou (prevzatím si diplomu), tá je už len slávnostným ceremoniálom.

Dňom nasledujúcim po vykonaní poslednej štátnej skúšky strácate charakter nezaopatreného dieťaťa, čím aj vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku.

 

1. Zdravotná poisťovňa

Štát platí poistné za vás ako študentov lekárskej fakulty do 30 rokov veku ak ste nezískali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v inom študijnom programe) do vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky.

Ak budete plynule pokračovať v doktorandskom štúdiu (zapísaním sa v tom istom roku ako ste ukončili lekársku fakultu) hradí štát poistné aj v období prázdnin. Poistencom štátu zostávate počas celého obdobia doktorandského štúdia, ak (všetky podmienky musia byť splnené súčasne):

 • študujete v dennej forme štúdia,
 • celková dĺžka štúdia neprekročí štandardnú dĺžku štúdia,
 • nezískali ste vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa skôr,
 • nedovŕšili ste 30 rokov veku.

 

Doktorandské štúdium sa ukončuje dňom obhajoby dizertačnej práce. Od nasledujúceho dňa si platíte poistné ako samoplatiteľ (ak sa nezamestnáte, nezačnete podnikať, nezaevidujete na úrade práce).

 

Ak neplánujete pokračovať v doktorandskom štúdiu, nasledujúci deň po vykonaní poslednej štátnej skúšky prestávate byť poistencom štátu.

Možné situácie:

 • ak sa hneď nasledujúci deň po poslednej štátnej skúške zamestnáte, vznik zamestnania zdravotnej poisťovni oznámi Váš zamestnávateľ a začne za Vás platiť aj poistné,
 • ak sa do 7 kalendárnych dní od poslednej štátnej skúšky zaevidujete na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, naďalej za Vás platí poistné štát a úrad práce to oznámi zdravotnej poisťovni (nezabudnite po nástupe do zamestnania do 8 dní to Úradu práce oznámiť – ukončiť evidenciu),
 • ak pre Vás neplatí žiadna z uvedených možností, resp. uvedená situácia nastane neskôr, máte povinnosť do 8 dní od poslednej štátnej skúšky prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaný), vypíšete tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a doručíte ho spolu s dokladom o ukončení štúdia ktorejkoľvek pobočke vašej zdravotnej poisťovne.

 

Informácie:

https://www.vszp.sk/poistenci/tlaciva/oznamenie-poistenca/platitela-poistneho/

https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/ako-sa-poistit-povinnosti-a-ziadosti/oznamenie-poistenca

https://www.union.sk/ziadosti-tlaciva/uzp/poistenec/vseobecne-tlaciva/oznamenia/

 

Poznámka:

Ak však odchádzate do zahraničia pracovať, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie bude za vás platiť zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni. 

Odhlásiť sa zo slovenskej poisťovne je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie uhrádzate zahraničnej zdravotnej poisťovni.

Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť zdravotného poistenia na Slovensku – povinnosť odhlásiť sa je najneskôr do 8 dní od tohto dátumu.

Keď sa zo zahraničia vrátite naspäť na Slovensko, je potrebné prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne (najneskôr do 8 dní ako ste ukončili poistenie v zahraničí). K prihláseniu budete potrebovať aj doklad o tom, že ste v zahraničí prestali pracovať alebo podnikať.

 

2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Evidencia na Úrade práce je dobrovoľná. Absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, je to právo / možnosť a nie povinnosť:

 • ak požiadate o evidenciu na úrade do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia, budete do evidencie zaradení dňom nasledujúcim po ukončení štúdia a obdobie, kedy za vás poistenie platí štát, tak plynulo pokračuje a nebudete musieť nič doplácať,
 • ak požiadate až po uplynutí 7 dní, budete do evidencie zaradený až dňom podania žiadosti – musíte si spätne doplatiť zdravotné poistenie za dni, kedy ste evidovaní neboli,
 • pozor – absolventovi nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti.

 

V prípade evidencie písomnú žiadosť podávate osobne, potrebujete tiež:

 • platný občiansky preukaz,
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie, diplom),
 • potvrdenie o dobe štúdia, ktoré vám vydá naša fakulta po ukončení štúdia,
 • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na doktorandské štúdium.

 

Keď nastúpite do zamestnania, do 8 dní informujte úrad práce, ten vás vyradí z evidencie a všetky odvodové povinnosti preberá váš zamestnávateľ.

 

Informácie:

upsvar.sk - Informácia pre ABSOLVENTOV o zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

 

3. Sociálna poisťovňa

Za študenta počas celého obdobia štúdia neplatí nikto poistné na žiadny druh sociálneho poistenia. Obdobie vysokoškolského štúdia sa (od 1.1.2004) nezapočítava pre uplatňovanie si nároku na akúkoľvek dávku sociálneho poistenia (napr. počas choroby, materskej dovolenky, ošetrovania člena rodiny).

Po ukončení štúdia vám nevzniká žiadna povinnosť voči Sociálnej povinnosti. Nástupom do zamestnania vás nahlási do Sociálnej poisťovne váš zamestnávateľ a bude za vás plniť všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni (aj po ukončení zamestnania nahlási zmenu zamestnávateľ).

Kým nie ste zamestnaní alebo neprevádzkujete živnosť, nevzniká vám žiadny záväzok voči sociálnej poisťovni. Môžete sa však kedykoľvek po dovŕšení 16 rokov veku dobrovoľne poistiť dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti podaním prihlášky cez registračný list fyzickej osoby.

 

Informácie:

https://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny/55168s

 

4. Slovenská lekárska komora

Do 15 dní od nástupu do zamestnania (= začiatok výkonu zdravotníckeho povolania) ste povinní zaregistrovať sa v Slovenskej lekárskej komore. Postup pri registrácii, prihlášku a všetky informácie o poplatku a potrebných dokladoch nájdete na webovej stránke komory.

Po zaregistrovaní sa začína vaše sústavné vzdelávanie, povinnosť vzdelávať sa majú všetci registrovaní lekári (registráciu ako prenesenú funkciu štátu vykonáva SLK u všetkých lekárov, bez ohľadu na členstvo SLK), aj lekári nevykonávajúci lekárske povolanie. Preto v prípadoch prerušenia výkonu (materská dovolenka, rodičovská dovolenka a pod.) nezabudnite pozastaviť alebo zrušiť registráciu v SLK – a po návrate do práce opäť obnoviť registráciu. Cyklus sústavného vzdelávania je päťročný – počas tohto obdobia získavate kredity napr. účasťou na odborných podujatiach, za publikácie, prednášky, ale i špecializačné štúdium a pod. SLK po ukončení päťročného cyklu vyhodnocuje plnenie podmienok sústavného vzdelávania, t. j. získanie minimálne 90 kreditov za 5 rokov . Členstvo v Slovenskej lekárskej komore je v súčasnosti dobrovoľné.

 

Informácie:

https://lekom.sk/pre-lekarov/register-lekarov/zapis-do-registra-lekarov

https://lekom.sk/vzdelavanie/vzdelavanie-a-kredity

 

5. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov. Žiadosť sa podáva až po zaregistrovaní v SLK – osobne, zaslaním poštovej zásielky (notárom overený podpis na žiadosti), alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy.

 

Informácie:

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-2

 

6. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Po ukončení štúdia môžete požiadať o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka pobočku ÚDZS podľa vášho trvalého pobytu. Kód jednoznačne identifikuje lekára ako fyzickú osobu konkrétneho zdravotníckeho povolania. Žiadosť je možné poslať písomne alebo elektronicky, prípadne doručiť osobne. Ako absolventovi vám ÚDZS pridelí kód lekára bez špecializácie. Po uzatvorení zmluvy s vašou zdravotnou poisťovňou môžete tento kód používať pri predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby.

Po ukončení špecializačného štúdia na základe novej žiadosti a predloženia diplomu vám ÚDZS pridelí ďalší kód, v ktorom bude zaznamenaná získaná špecializácia.    

Informácie:

https://www.udzs-sk.sk/urad/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/formulare-vzory-tlaciv/

 

7. Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská lekárska spoločnosť je asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností, regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov. Slovenská lekárska spoločnosť  zabezpečuje celoživotné odborné vzdelávanie prostredníctvom odborných spoločností podľa jednotlivých špecializačných odborov a regionálnych spolkov lekárov. Členstvo v SLS a jej súčastiach je dobrovoľné.

Informácie: https://sls.sk/web/

 

8. Špecializačné štúdium

Lekár po skončení vysokoškolského štúdia musí získať odbornú spôsobilosť na špecializované pracovné činnosti v niektorom zo špecializačných študijných odborov. Podmienkou zaradenia do špecializačného štúdia je zamestnanie. Žiadosť o zaradenie o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva lekár.

 

Rezidentské štúdium

Rezidentské štúdium je rovnako špecializačným štúdiom, ktoré je však financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa realizuje len vo vybraných akreditovaných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach, ambulanciách) a pre vybrané špecializačné odbory.

Aj pri rezidentskom štúdiu je podmienkou zaradenia zamestnanie. Následne sa musíte zúčastniť informačného pohovoru, ktorý býva spravidla začiatkom septembra. Informačný pohovor je nezáväzný. Nakoľko vaša mzda bude počas rezidentského štúdia financovaná zo štátneho rozpočtu, vyplývajú pre vás určité povinnosti počas a najmä po ukončení štúdia.

Po ukončení rezidentského štúdia môžete ostať pracovať v nemocnici (po vzájomnej dohode s nemocnicou), alebo pôjdete pracovať do ambulancie, ktorú si môžete založiť, prevziať po niekom, alebo si vybrať z ponuky ambulancií.

 

Vzhľadom k stále prebiehajúcim legislatívnym zmenám presné informácie o špecializačnom a rezidentskom štúdiu a linky zverejní Slovenská lekárska komora na tejto stránke v mesiacoch apríl – máj 2023. Sledujte našu stránku, linky neuvádzame, pretože nevieme zaručiť, ako sú v nich zabezpečené najnovšie legislatívne zmeny. Môžete sledovať zmeny v zbierke zákonov SR. 

 

Materiál vznikol v spolupráci s JLF UK a Prof. MUDr. Vierou Švihrovou, CSc.