Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY 2019

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY 2019

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY A OSTATNÉ POPLATKY 2019

Úhrady na č. účtu:
IBAN : SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC : SUBASKBX

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol
 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a) pracujúci lekár - vek do 30 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    30 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
b) pracujúci lekár - od 30 do 68 rokov (vrátane poistenia právnej ochrany)
    110 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
c) pracujúci lekár - nad 68 rokov
     15 € VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: rok
d) lekári na MD, nevykonávajúci povolanie lekár (napr. nepracujúci dôchodcovia,
   nezamestnaní, lekári pracujúci len v zahraničí)
   (bez poistenia právnej ochrany, možné si priplatiť)   
    15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: rok
e) dôchodcovia nad 62 rokov, ktorí si zrušili registráciu a zostali členmi - 0 €

REGISTRAČNÝ POPLATOK
(platí sa jednorazovo pri zápise do Registra lekárov SLK)

13 €   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 444
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)

POPLATOK ZA OBNOVENIE REGISTRÁCIE
13 €   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 444

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA
15 €   VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 555

POPLATOK ZA KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA (CME) 2019 (pre všetkých, ktorým končí cyklus počas roku 2018)
10 €    VS: Vaše registračné číslo/ID ŠS: 777
(Poplatok 10 € je jednorazový, povinný pre všetkých lekárov v registri lekárov SR OKREM LEKÁROV ZDRAVOTNEJ SLUŽBY a je určený na pokrytie nákladov spojených s kontrolou sústavného vzdelávania)

LEKÁRI ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY - KONTROLA CME
2 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 8822

POPLATKY ZA LICENCIE
L1 A samostatná prax
66 €  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 111
L1 B výkon povolania
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 222
L1 C odborný zástupca
66 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 333
L1 D výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 €   VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 888

SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV

POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 999

POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
10 €  platiaci člen SLK   VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7474
25 €  registrovaný nečlen SLK     VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 7474

POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50 €  platiaci člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 7575
10 €     nečlen SLK            VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 7575

POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor - Certificate of Good Standing)
5 €  člen SLK    VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666

POTVRDENIE, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (vzor - Certificate of non-inclusion)
50 € nečlen SLK   VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 666
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)

POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK, ALE NIE JE V REGISTRI SLK
40 € neregistrovaný člen  VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 666

INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t.j. jednou sumou je možné zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.

VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:
napr.:
1. členský príspevok na rok 2019
110 € VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 2019

2. poplatok za vedenie registra na rok 2019
15 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 555

3. poplatok za licenciu L1A
66 € VS: Vaše registračné číslo/ID   ŠS: 111
Na prevodnom príkaze na úhradu bude uvedené:
Suma 191 €
VS: Vaše registračné číslo/ID  ŠS: 2017555111

Prosíme Vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštantný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308