Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane

Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane

Lekár:
a) informuje svojich pacientov o možnosti poukázania % podielu zaplatenej dane v prospech nadácie a svojho lekára vhodným spôsobom. Pod vhodným spôsobom je potrebné rozumieť predovšetkým možnosť odovzdania letáku s informáciou, informácie umiestnenej na informačnej tabuli, informácia na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia a ďalšie.
     
b) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, zamestnanca,  ktorému zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o svoje meno a priezvisko a identifikačné číslo, pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, aby požiadal svojho zamestnávateľa, aby do Vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov (%) vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava. 
  
c) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, ktorý si sám podáva daňové priznanie, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o identifikačné číslo pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov  je súčasťou daňového priznania právnických a fyzických osôb, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava.

Je potrebné, aby darca zároveň pripojil:
-  fotokópiu časti daňového priznania týkajúcu sa poukázania % dane
- kópiu potvrdenia o zaplatení % dane od zamestnávateľa 
- kópiu vyhlásenia o poukázaní % dane pre fyzické osoby
  
Tlačivo:  Informáciu o poukázaní % podielu zaplatenej dane vyplnenú podľa vyššie uvedeného postupu spolu so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na žiadaný účel,  lekár doručí nadácii najneskôr do 31.12.2017 - po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované! Tlačivá nezasielajte jednotlivo. Na základe zaslanej informácie a po pripísaní takto získaných prostriedkov zo strany daňového úradu na účet nadácie, nadácia s Vami uzatvorí darovaciu zmluvu na čiastku, ktorú ste prostredníctvom poukázania % podielu zaplatenej dane pre nadáciu získali. Táto čiastka bude znížená o 5 %, ktoré budú použité na úhradu nákladov nadácie spojených s touto činnosťou.

Pred uzatvorením darovacej zmluvy je potrebné, aby ste si určili účel, na ktorý prostriedky použijete a následne ste povinný nadácii preukázať použitie týchto prostriedkov na uvedený účel. Povinnosť preukázať použitie finančných prostriedkov na stanovený účel musí nadácia vyžadovať z dôvodu možnej kontroly využitia darovaných prostriedkov príslušnými kontrolnými orgánmi vo vzťahu k nadácii a lekárovi. Preukázanie účelu využitia prostriedkov je treba vykonať v lehote určenej v darovacej zmluve.

Ako zdokladovať využitie prostriedkov:
Pošlite kópie všetkých daňových dokladov (pokladničné bloky, faktúry) a zoznam nákladov podľa druhov položiek, napr. odborná literatúra, kongres, nákup medicínskych pomôcok, atď. V zozname nie je nutné uvádzať každú položku (blok) samostatne.