Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2010

ROK 2010


 

Úhrady na č. účtu : 21 54 62 44 56/0200 (VÚB) 
  
VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol  
     
pri platbe zo zahraničia:

IBAN :  SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC :  SUBASKBX     


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a)  vek 30 - 65 rokov
83 EUR       VS: vaše registračné číslo/ ID/ ŠS: rok


b)  vek do 30 rokov
50 EUR       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: rok


c)  vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
     a nevykonávanie povolania lekára na území  SR
7 EUR       VS: vaše registračné číslo  / ID / ŠS: rok


REGISTRAČNÝ POPLATOK

13 EUR      VS:  rodné číslo bez lomítka     ŠS: 444


POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA

4 EUR       VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS: 555POPLATKY ZA LICENCIE
 

L1 A  samostatná prax
66  EUR       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 111


L1 B  výkon povolania
33 EUR       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 222


L1 C  odborný zástupca
66 EUR       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 333


L1 D  výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 EUR       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 888        SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV
  
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
16,60 EUR  nečlen       VS: vaše registračné číslo  / ID / ŠS:  999
Pre riadne platiacich členov je potvrdenie bezplatné 


POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
3,50  EUR   platiaci člen SLK     VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7474
33,50 EUR  nečlen SLK             VS: vaše registračné číslo / ID /ŠS : 7474 


POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI
5 EUR   platiaci člen SLK    VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 666                   
50 EUR   nečlen SLK         VS:  rodné číslo bez lomítka       ŠS :  666


POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50  EUR   platiaci člen SLK    VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575
10  EUR      nečlen SLK           VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575
  
(pozn.: obdržíte dočasnú laminovanú kartu. Pri najbližšej personalizácii pevných kariet vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:

napr.:
1. členský príspevok na rok  2010
83 EUR       VS: vaše registračné číslo/ ID / ŠS: 2010
  
2. aktualizačný poplatok na rok  2010
4 EUR       VS:  vaše registračné číslo  / ID / ŠS: 555
  
3. poplatok za licenciu  L1A
66  EUR     VS: vaše registračné číslo / ID /  ŠS: 111


Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené :

Suma  153 EUR  
VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS :  2010555111

Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký:  0308