Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2011

ROK 2011


 

Úhrady na č. účtu : 21 54 62 44 56/0200 (VÚB) 
  
VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol  
     
pri platbe zo zahraničia:

IBAN :  SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC :  SUBASKBX     


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a)  vek 30 - 65 rokov
96 €      VS: vaše registračné číslo/ ID/ ŠS: rok


b)  vek do 30 rokov
56 €       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: rok


c)  vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
     a nevykonávanie povolania lekára na území  SR
10 EUR       VS: vaše registračné číslo  / ID / ŠS: rok


REGISTRAČNÝ POPLATOK
(platí sa jednorazovo pri zápise do Registra lekárov SLK)

13 €      VS:  dátum narodenia v tvare ddmmrrrr     ŠS: 444
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)


POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA

4 €       VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS: 555


POPLATOK ZA KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA (CME)

10 €   VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS: 777

(Poplatok 10 € je jednorazový, povinný pre všetkých lekárov v registri lekárov SR OKREM LEKÁROV ZDRAVOTNEJ SLUŽBY a je určený na vykrytie nákladov spojených s kontrolou sústavného vzdelávania)

LEKÁRI ZDRAVOTNEJ SLUŽBY KONTROLA CME

2 €   VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS: 8822
POPLATKY ZA LICENCIE
 

L1 A  samostatná prax
66  €       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 111


L1 B  výkon povolania
33 €       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 222


L1 C  odborný zástupca
66 €       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 333


L1 D  výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 €       VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 888        SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV
  
POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
16,60 €    nečlen       VS: vaše registračné číslo  / ID / ŠS:  999
Pre riadne platiacich členov je potvrdenie bezplatné 


POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
3,50 €   platiaci člen SLK        VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7474
33,50 €  nečlen SLK               VS: vaše registračné číslo / ID /ŠS : 7474 


POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor - Certificate of Good Standing)
5 €     člen SLK                   VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 666   
POTVRDENIE, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (vzor - Certificate of non-inclusion)           
50 €   nečlen SLK                VS:  dátum narodenia v tvare ddmmrrrr    ŠS :  666
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)


POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50 €   platiaci člen SLK    VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575
10 €      nečlen SLK           VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575
  
(pozn.: obdržíte dočasnú laminovanú kartu. Pri najbližšej personalizácii pevných kariet vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:

napr.:
1. členský príspevok na rok  2011
96 €       VS: vaše registračné číslo/ ID / ŠS: 2011
  
2. aktualizačný poplatok na rok  2010
4 €         VS:  vaše registračné číslo  / ID / ŠS: 555
  
3. poplatok za licenciu  L1A
66 €      VS: vaše registračné číslo / ID /  ŠS: 111


Na prevodnom príkaze na úhradu bude  uvedené :

Suma  166 €  
VS:  vaše registračné číslo / ID / ŠS :  2011555111

Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký:  0308