Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. ROK 2014

ROK 2014


 

Úhrady na č. účtu: 21 54 62 44 56/0200 (VÚB)

VS = variabilný symbol
ŠS = špecifický symbol

pri platbe zo zahraničia:

IBAN : SK28 0200 0000 0021 5462 4456
SWIFT/BIC : SUBASKBX


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

a) vek 30 - 65 rokov 
110 € VS: vaše registračné číslo/ ID/ ŠS: rok

b) vek do 30 rokov
66 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: rok

c) vek nad 65 rokov, materská dovolenka,
a nevykonávanie povolania lekára na území SR
12 EUR VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: rok

REGISTRAČNÝ POPLATOK
(platí sa jednorazovo pri zápise do Registra lekárov SLK)

13 € VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS: 444
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)
POPLATOK ZA OBNOVENIE REGISTRÁCIE

13 € VS: Vaše registračné číslo / ID / ŠS: 444
POPLATOK ZA AKTUALIZÁCIU REGISTRA

4 € VS: Vaše registračné číslo / ID / ŠS: 555

POPLATOK ZA KONTROLU SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA (CME)

10 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 777

(Poplatok 10 € je jednorazový, povinný pre všetkých lekárov v registri lekárov SR OKREM LEKÁROV ZDRAVOTNEJ SLUŽBY a je určený na vykrytie nákladov spojených s kontrolou sústavného vzdelávania)

LEKÁRI ZDRAVOTNEJ SLUŽBY - KONTROLA CME

2 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 8822


POPLATKY ZA LICENCIE

L1 A samostatná prax
66 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 111

L1 B výkon povolania
33 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 222

L1 C odborný zástupca
66 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 333

L1 D výkon lekárskej posudkovej činnosti
33 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 888

SADZOBNÍK OSTATNÝCH POPLATKOV

POPLATOK ZA DUPLIKÁT POTVRDENIA O REGISTRÁCII
16,60 € nečlen VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 999
Pre riadne platiacich členov je potvrdenie bezplatné

POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
3,50 € platiaci člen SLK VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7474
33,50 € nečlen SLK VS: vaše registračné číslo / ID /ŠS : 7474

POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor - Certificate of Good Standing)
5 € člen SLK VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 666
POTVRDENIE, že SLK nemá informácie o bezúhonnosti lekára (vzor - Certificate of non-inclusion)
50 € nečlen SLK VS: dátum narodenia v tvare ddmmrrrr ŠS : 666
(do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno)
POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK ALE NIE JE V REGISTRI SLK
40 € neregistrovaný člen VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 666

POPLATOK ZA DUPLIKÁT KARTY CME
3,50 € platiaci člen SLK VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575
10 € nečlen SLK VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 7575

(pozn.: obdržíte dočasnú laminovanú kartu. Pri najbližšej personalizácii pevných kariet vám pevnú (riadnu) kartu automaticky zašleme)


INFORMÁCIE O SPÔSOBE PLATBY
Špecifický symbol je najviac 10-miestny a rozlišuje druh platby, t. j. jednou sumou sa môžu zaplatiť najviac tri druhy poplatkov.


VZOR PRI PLATBE TROCH POPLATKOV NARAZ:

napr.:
1. členský príspevok na rok 2014
110 € VS: vaše registračné číslo/ ID / ŠS: 2014

2. aktualizačný poplatok na rok 2014
4 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 555

3. poplatok za licenciu L1A
66 € VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS: 111

Na prevodnom príkaze na úhradu bude uvedené :

Suma 180 €
VS: vaše registračné číslo / ID / ŠS : 2014555111

Prosíme vás, nepripisujte do ŠS žiadne iné číselné znaky ani písmená. Konštatný symbol je pri všetkých platbách rovnaký: 0308