Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

ČINNOSŤ VÝBORU

Úlohou Stáleho výboru pre vnútorný život komory je predovšetkým zameranie sa na členskú základňu:

- hľadanie aktivít a činností, vďaka ktorým sa SLK stane „našou komorou“ v tom najlepšom slova zmysle

- aktivizácia členskej základne SLK, aby práve členovia SLK na každej úrovni svojho pôsobenia v štruktúrach SLK dávali podnety k činnostiam komory, ktoré im chýbajú, resp. by boli predpokladom obohatenia prínosu členstva v SLK pre každého jednotlivca.

- rozvíjať aktivity šité na mieru jej členov, aby sa členstvo v komore stalo veľkým benefitom a aby lekári mohli byť na svoju komoru hrdí.

Činnosť Stáleho výboru pre vnútorný život komory

Hneď po začatí činnosti Stáleho výboru SLK pre vnútorný život, teda skončení XXXII. Snemu SLK začali jeho členovia v spolupráci s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER&PARTNERS, s.r.o. pracovať na príprave Štatútu Stáleho výboru pre vnútorný život komory a následne na postupnom rozpracovávaní jednotlivých dielčích úloh, ktoré paria do kompetencie výboru.

výboru by sa mala odvíjať predovšetkým od námetov a požiadaviek samotných členov Slovenskej lekárskej komory. V úvode činnosti sa Stály výbor SLK pre vnútorný život v spolupráci s pracovníkmi sekretariátu SLK venoval vypracovaniu a následnému vyhodnoteniu Dotazníka pre členov SLK zameraného na získanie návrhov činností, resp. aktivity SLK. Vyhodnotenie údajov získaných z Dotazníka je podkladom na smerovanie činnosti SLK zameranej dovnútra – na členov SLK a ich potreby.

Náplňou práce výboru je aj zintenzívnenie informovanosti všetkých členov SLK o činnosti komory, a to jednak cestou hľadania nových foriem komunikačných kanálov (stretnutia na úrovni regiónov či subregiónov, facebook, webstránka SLK, emailová a sms korešpondencia) a jednak priamo vytvorením komunikačnej platformy pre možnosť trvalého podávania návrhov na ďalšiu činnosť Stáleho výboru SLK pre vnútorný život, ale aj na ďalšiu činnosti SLK ako celku.

Na úrovni subregionálnych a regionálnych lekárskych komôr by sa mal výbor venovať prevereniu funkčnosti, či formálnosti jednotlivých štruktúr komory.

Je pravdou, že SLK sa len veľmi pomaly darí presadzovať názory a požiadavky lekárov na úrovni ministerstva zdravotníctva, či iných štátnych orgánov. Lekár, ktorý je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v centre diania je zároveň často terčom ostrej kritiky. Oveľa menej sa však na adresu lekárov ozývajú hlasy pochvalné a naozaj ojedinele sa stretávame s vyjadreniami pochopenia pre náročnosť lekárskeho povolania. Verejná mienka sa totiž ovplyvňuje veľmi ťažko.

Ako dlhoročný funkcionár SLK tiež viem, že aktivizácia členskej základne, ktorá by mala byť hlavným zmyslom fungovania Stáleho výboru pre vnútorný život komory je úloha nemenej náročná Držme si teda palce!

MUDr. Zuzana Teremová, viceprezidentka SLK, september 2016