Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktivity

Aktivity - Stály výbor pre legislatívu

Ďakovný list prezidenta SLK Rade pre reklamu (25.10.2017)

Pripomienky legislatívneho výboru SLK (2019)

Akceptované pripomienky

Výročné správy legislatívneho výboru SLK


 

Ďakovný list prezidenta SLK Rade pre reklamu (25.10.2017)

 

Pripomienky legislatívneho výboru SLK (2019)

 

 

 


Akceptované pripomienky LV SLK

 

1. júl 2018

Od 1. júla 2018 by mali ambulantné pohotovostné služby na Slovensku fungovať v novom režime. Slovenskej lekárskej komore sa podarilo úspešne zavŕšiť a presadiť do legislatívnej a implementačnej podoby jej vyše desať rokov presadzovaný a rozvíjaný projekt na optimalizáciu lekárskej služby prvej pomoci. Zákonom č. 257/2017 Z. z. sa v novembri 2017 upravil zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a súvisiace predpisy a z bývalej lekárskej služby prvej pomoci vzniká ambulantná pohotovostná služba s dovtedy nedostupnými možnosťami dobrovoľného zapojenia lekárov ambulantnej zdravotnej starostlivosti do rozpisu služieb, pohotovostných ambulantných služieb lekárov len do 22.00 hodiny a zvýšenou hodinovou sadzbou za službu lekára v takejto pohotovosti na 12 €/hodina, čo v mnohých pohotovostiach predstavuje sumu viac ako 4x vyššiu. Po 22-ej hodine majú pacienti s podozrením na závažné ohrozenie ich života alebo zdravia zachovanú možnosť konzultácie svojho zdravotného stavu na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby (národná bezplatná telefonická linka 158 alebo európska bezplatná telefonická linka 112) a v prípade potreby poskytnutia ambulantnej pohotovosti poskytovanej prostriedkami záchrannej zdravotnej služby, alebo môžu navštíviť urgentné príjmy nemocníc. Pacienti s ochoreniami, ktoré podľa ich názoru znesú odklad zdravotnej starostlivosti, navštívia svojho všeobecného lekára v čase jeho ordinačných hodín nasledujúci pracovný deň. Pre lepšiu edukáciu pacientov, ktoré zdravotné príznaky je potrebné hodnotiť ako závažné a ktoré znesú odklad, pripravuje Slovenská lekárska komora v spolupráci s dcérskymi organizáciami LEKÁR, a. s. a Nadácia Lekár na túto právnu úpravu nadväzujúci projekt edukácie pacientov. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie súčasnej viceprezidentke MUDr. Zuzane Teremovej za prípravu projektu, jeho presadzovanie a vytrvalosť pri presadzovaní potrebných legislatívnych zmien za celé obdobie projektu ako aj za aktuálne začatie príprav na projekte edukácie pacientov SLK.

 

11.1.2017
Od začiatku roka 2017 sú zdravotnícki pracovníci podľa zákona chránenými osobami. 14. júla 2015 Slovenská lekárska komora na základe predchádzajúcej žiadosti Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podporila iniciatívu Slovenskej komory v jej snahe o zabezpečenie postavenia zdravotníckeho pracovníka ako chránenej osoby v Trestnom zákone. Následne Slovenská lekárska komora participovala na legislatívnom riešení problematiky ako aj na prieskume potrebnom k vecnému odôvodneniu návrhu zákona ohľadne charakteru a frekvencie násilia na zdravotníckych pracovníkoch v uplynulom období, na ktorom participovalo viacero stavovských organizácií v zdravotníctve. Podľa tohto prieskumu organizovaného Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov sa len v roku 2016 sa vo vzorke 586 respondentov až 60 %  zdravotníckych pracovníkov stretlo s verbálnou a fyzickou agresiou, 70 % čelilo nebezpečnému vyhrážaniu a 10 % sa stalo obeťami ublíženia na zdraví. Úprava Trestného zákona, na základe ktorej ten, kto napadne zdravotníckeho pracovníka dostane automaticky vyšší trest, sa stala súčasťou zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii. Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2017.


24.3.2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24. marca 2016 oznámilo, že zastavilo legislatívny proces týkajúci sa návrhu úplne novej vyhlášky č. ..../2016 Z. z. o kritériach a spôsobe hodnotenia sústavneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa 5. februára 2016 nachádzala v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Uvedené nastalo nesporne aj vďaka spoločnej iniciatíve Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského Červeného kríža, Slovenskej resuscitačnej rady a niektorých stavovských organizácií v zdravotníctve (iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov), ktoré podporili zásadné pripomienky SLK a SLS, v ktorých  žiadali exministra zdravotníctva o stiahnutie tohto návrhu vyhlášky z ďalšieho legislatívneho pokračovania pre jeho závažné odborné nedostatky a rozpor s európskymi štandardmi v oblasti sústavného vzdelávania. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť budú v najbližšom období požadovať, aby sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vrátilo k návrhom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na drobné úpravy platnej vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.,  ktoré spoločne uplatnili v podaní adresovanom zastupujúcej generálnej riaditeľke Sekcie zdravia dňa 4. novembra 2015 a ktoré sú plne v súlade s európskymi štandardmi o sústavnom vzdelávaní. Na zapracovanie zmien požadovaných SLK a SLS postačuje novela platnej vyhlášky. V prípade potreby sú obidve organizácie pripravené participovať aj na úprave zákona o poskytovateľoch v príslušných častiach týkajúcich sa sústavného vzdelávania tak, aby boli európsky kompatibilné.

 


Výročné správy legislatívneho výboru SLK

Správa o činnosti legislatívne výboru SLK od 1.8.2016 do 31.7.2017

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK za rok 2016

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 1.6.2015 do 31.12.2015

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 1.1.2015 do 31.5.2015

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 14.7.2011 do 15.4.2012

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 7.6.2010 do 13.7.2011

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 18.5.2009 do 6.6.2010

Správa o činnosti Legislatívneho výboru SLK od 8.12.2008 do 17.5.2009